SLO | EN
PRD-v18

1

Univerzitetni študij

1 (prva)

7 (7)

0000389

6/2

2024/25

18 ECTS 180 ECTS

dipl. org. inf. (UN)
diplomirani organizator informatik (UN)
diplomirana organizatorka informatičarka (UN)

B.A.
Bachelor of Arts

04 – Poslovne in upravne vede, pravo

0488 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo

5 – Družbene vede

red. prof. dr. ANDREJA PUCIHAR, univ. dipl. org.

Študij v Kranju

Študijski proces se izvaja na sedežu fakultete, v Kranju. V neposredni bližini fakultete najdete tudi študentski dom in večnamensko športno dvorano.

Blokovni način študija

Na fakulteti izvajamo t.i. blokovni način študija, ki enakomerno porazdeljuje obremenitve študenta.

Praktično znanje in izkušnje

Študentom omogočamo nadgradnjo teoretičnih vsebin v realnem poslovnem okolju. Možna je vključitev v različne projekte doma in v tujini.

Izvedba študija

Pedagoški proces na fakulteti se predvidoma do polovice ur izvaja na fakulteti, preostali del ur pa na daljavo oz. v spletni učilnici.

Tutorstvo

Tako učitelji kot študenti tutorji vas bodo usmerjali skozi študij ter vam svetovali pri reševanju študijskih in splošnih problemov.

Besedilo o sprejetju

Študijski program je sprejel Senat Fakultete za organizacijske vede 20.9.2005 in Senat Univerze v Mariboru 27.9.2005. Soglasje k programu je podal Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije 30.9.2005. Študijski program je bil v postopku podaljšanja akreditacije potrjen na Senatu Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru 20. 9. 2011, na Senatu Univerze v Mariboru 30. 9. 2011, odločba o podaljšanju akreditacije študijskega programa je bila s strani Sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu Republike Slovenije (NAKVIS) izdana dne 30. 8. 2012 .

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če je z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbral najmanj 40 ECTS. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: Študent napreduje v 3. letnik, če je opravil vse obveznosti 1. letnika (zbral 60 ECTS) in je v 2. letniku zbral najmanj 45 ECTS.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program trenutno ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant lahko nadaljuje študij: - na 2. stopnji magistrskega študijskega programa

Možnosti za zaposlitev

Diplomanti študijskega programa organizacija in management informacijskih sistemov se boste lahko zaposlili v različnih panogah gospodarstva, državni in javni upravi. Diplomanti s podjetniško ambicijo boste sposobni ustanoviti in voditi svoje podjetje.

Načini ocenjevanja

Načini in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so opredeljeni v posameznem učnem načrtu in dosledno sledijo preverjanju doseženih učnih izidov in kompetenc posamezne učne enote.

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj programa je usposobiti diplomante za začetek poklicne poti na področju informacijskih sistemov. Med študijem razvijejo: • analitične, • komunikacijske, • tehniške, • vodstvene, • managerske in • raziskovalne kompetence za tipična delovna mesta univerzitetnega diplomiranega organizatorja informatika. Diplomant je usposobljen za samostojno reševanje nalog kakor tudi sodelovanje v timu. Študijski program je usmerjen v uporabo in raziskovanje informacijsko komunikacijskih tehnologij za neprekinjeno delovanje informacijskega sistema ter razvoj novih aplikacij z naprednimi orodji in storitvami v podjetjih, organizacijah različnih dejavnosti in velikosti, v javni in državni upravi. V času študija študenti usvojijo metode reševanja problemov povezanih z raziskovanjem, razvojem, delovanjem in vzdrževanjem informacijskega sistema v različnih delovnih okoljih.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomirani organizator informatik UN je sposoben: • razvijati metodologijo informacijske podpore, • uvajati celovite programske rešitve , • oblikovati metodologijo uvajanja programskih rešitev, • načrtovati in implementirati relacijske, objektne in NoSQL podatkovne baze, • analizirati, modelirati in optimizirati poslovne procese, • načrtovati in razvijati informacijske sisteme , • sodelovati v procesu razvoja arhitektur, informacijskih sistemov, obdelave masovnih podatkov in interneta stvari, • razvijati in analizirati podatke s sodobnimi orodji ter razviti in uporabiti primerne algoritme strojnega učenja in umetne inteligence za reševanje značilnih problemov v podjetjih, javni in državni upravi, • programirati v različnih programskih jezikih, • oblikovati funkcionalne in tehnične specifikacije pri analizi potreb poslovnega okolja, • upravljati poslovne procese v organizaciji z organizacijsko-informacijskega vidika, • analizirati poslovne probleme in oblikovati metode za njihovo reševanje , • uvajati obstoječe in sodelovati pri razvoju novih standardov na področju informacijskih sistemov, • načrtovati rešitve za zagotavljanje kibernetske varnosti ter • voditi skupine različnih profilov v projektih razvoja informacijskega sistema.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomirani organizator informatik UN je sposoben: • razvijati metodologijo informacijske podpore, • uvajati celovite programske rešitve , • oblikovati metodologijo uvajanja programskih rešitev, • načrtovati in implementirati relacijske, objektne in NoSQL podatkovne baze, • analizirati, modelirati in optimizirati poslovne procese, • načrtovati in razvijati informacijske sisteme , • sodelovati v procesu razvoja arhitektur, informacijskih sistemov, obdelave masovnih podatkov in interneta stvari, • razvijati in analizirati podatke s sodobnimi orodji ter razviti in uporabiti primerne algoritme strojnega učenja in umetne inteligence za reševanje značilnih problemov v podjetjih, javni in državni upravi, • programirati v različnih programskih jezikih, • oblikovati funkcionalne in tehnične specifikacije pri analizi potreb poslovnega okolja, • upravljati poslovne procese v organizaciji z organizacijsko-informacijskega vidika, • analizirati poslovne probleme in oblikovati metode za njihovo reševanje , • uvajati obstoječe in sodelovati pri razvoju novih standardov na področju informacijskih sistemov, • načrtovati rešitve za zagotavljanje kibernetske varnosti ter • voditi skupine različnih profilov v projektih razvoja informacijskega sistema.

Pogoji za vpis v program

V univerzitetni študijski program 1. stopnje Organizacija in management informacijskih sistemov se lahko vpiše: a) Kdor je opravil splošno maturo. b) Kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi. c) Kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) pogojev za vpis izbrani glede na: - splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu: 60% točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40% točk; kandidati iz točke b) pogojev za vpis pa bodo izbrani glede na: - splošni uspeh pri poklicni maturi: 40% točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40% točk, - uspeh pri maturitetnem predmetu: 20% točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z akreditiranimi študijskimi progami, Merili za prehode med študijskimi programi, Statutom Univerze v Mariboru in drugimi predpisi. Študent se lahko vključi v višji letnik drugega študijskega programa, le če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik študijskega programa. Kandidat obvezno pred prijavo kontaktira Referat za študente. 1. Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi prve stopnje Študentom in diplomantom univerzitetnih študijskih programov FOV in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje, ki se vpisujejo na univerzitetni študijski program prve stopnje Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, Inženiring poslovnih sistemov in Organizacija in management informacijskih sistemov se omogočijo prehodi med študijskimi programi: 1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc; 2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Vpis v višji letnik se odobri kandidatu, ki mu je v postopku priznanih toliko študijskih obveznosti (ECTS), da izpolnjuje akreditirane pogoje za nadaljevanje študija v višjem letniku novega študijskega programa. Vloga kandidata se obravnava individualno. V primeru prevelikega števila kandidatov za vpis v višji letnik se upošteva povprečna ocena izpitov na dosedanjem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Znanje in spretnosti se priznavajo v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih (UM št. 012-2019-2).

Pogoji za dokončanje študija

Študent zaključi študij ob izpolnitvi vseh predvidenih obveznosti na programu, vključno z uspešnim zagovorom diplomske naloge, in skupno zbere najmanj 180 ECTS.