SLO | EN
PRD-v18

1

Univerzitetni študij

1 (prva)

7 (7)

0000391

6/2

2024/25

18 ECTS 180 ECTS

dipl. org. posl. sist. (UN)
diplomirani organizator poslovnih sistemov (UN)
diplomirana organizatorka poslovnih sistemov (UN)

B.A.
Bachelor of Arts

04 – Poslovne in upravne vede, pravo

0488 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo

5 – Družbene vede

red. prof. dr. TOMAŽ KERN, univ. dipl. org.

Študij v Kranju

Študijski proces se izvaja na sedežu fakultete, v Kranju. V neposredni bližini fakultete najdete tudi študentski dom in večnamensko športno dvorano.

Blokovni način študija

Na fakulteti izvajamo t.i. blokovni način študija, ki enakomerno porazdeljuje obremenitve študenta.

Praktično znanje in izkušnje

Študentom omogočamo nadgradnjo teoretičnih vsebin v realnem poslovnem okolju. Možna je vključitev v različne projekte doma in v tujini.

Tutorstvo

Tako učitelji kot študenti tutorji vas bodo usmerjali skozi študij ter vam svetovali pri reševanju študijskih in splošnih problemov.

Izvedba študija

Pedagoški proces na fakulteti se predvidoma do polovice ur izvaja na fakulteti, preostali del ur pa na daljavo oz. v spletni učilnici.

Besedilo o sprejetju

Študijski program Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov je sprejel Senat Fakultete za organizacijske vede 20.9.2005 in Senat Univerze v Mariboru 27.9.2005. Soglasje k programu je podal Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije 30.9.2005. Študijski program Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov je bil v postopku podaljšanja akreditacije potrjen na Senatu Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru 20. 9. 2011, na Senatu Univerze v Mariboru 30. 9. 2011, odločba o podaljšanju akreditacije študijskega programa je bila s strani Sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu Republike Slovenije (NAKVIS) izdana dne 30. 8. 2012 . Sprememba imena študijskega programa iz Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov v Inženiring poslovnih sistemov je bila potrjena na Senatu Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru 4. 7. 2016, na Senatu Univerze v Mariboru 27. 9. 2016.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik: študent napreduje v 2. letnik, če je z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbral najmanj 40 ECTS. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: študent napreduje v 3. letnik, če je opravil vse obveznosti 1. letnika (zbral 60 ECTS) in je v 2. letniku zbral najmanj 45 ECTS.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program 1. stopnje Inženiring poslovnih sistemov (UN) trenutno ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant lahko nadaljuje študij: - na 2. stopnji magistrskega študijskega programa

Možnosti za zaposlitev

Pridobljena diploma vam bo zagotovila ustrezna znanja za zaposlitev v vseh sektorjih gospodarstva in negospodarstva. Diplomanti boste nepogrešljivi upravljalci vodstvenih, temeljnih in podpornih procesov v kateri koli organizaciji. Vsaka organizacija se sooča z izzivi izboljševanja učinkovitosti in uspešnosti svojih procesov kakor tudi z vpeljevanjem sodobnih metod in inovativnih pristopov. Za to boste poskrbeli diplomanti študijskih programov s področja inženiringa poslovnih sistemov.

Načini ocenjevanja

Načini in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so opredeljeni v posameznem učnem načrtu in dosledno sledijo preverjanju doseženih učnih izidov in kompetenc posamezne učne enote.

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilji univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Inženiring poslovnih sistemov je izobraziti študenta v lik univerzitetnega diplomiranega inženirja poslovnih in produkcijskih sistemov, ki: • razume poslovanje in inženiring v poslovnih okoljih v najširšem smislu, • uspešno izvaja naloge ključnih procesnih in vodstvenih delovnih mest, pri tem uporablja inženirske principe sodobnih okolij, • kritično razmišlja in analitično rešuje poslovne in inženirske probleme gradnje sodobnih produkcijskih sistemov, • uporablja in razvija sisteme za uspešno in učinkovito planiranje, organiziranje, vodenje in nadziranje poslovnih in produkcijskih sistemov, dojema učenje kot vseživljenjski proces.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študent pridobi strokovna znanja s študijem teoretičnih in metodoloških konceptov, usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih in delovnih problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja in uporabo znanstvenih metod, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost ter pri vodenju najzahtevnejšega dela. Sestavni del teh programov je lahko tudi praktično izobraževanje v delovnem okolju ali sodelovanje pri raziskovalnem delu. Študijski program temelji na ugotovitvah oziroma načelu vseživljenjskega učenja, saj velja dejstvo, da posameznik lahko določene kompetence razvija vse življenje (npr. učenje jezikov). V okviru opredelitve temeljni in splošnih kompetenc lahko izpostavimo: kognitivne kompetence (ANALITIČNO, KONCEPTUALNO MIŠLJENJE; RAZISKOVALNO UČENJE; USTVARJALNO REŠEVANJE PROBLEMOV), ki so podlaga razumevanju, logičnemu sklepanju in predvidevanju; osebnostne (POZITIVNA SAMOPODOBA; INICIATIVNOST; VZTRAJNOST; TEŽNJA K USPEHU; ČUSTVENA STABILNOST), ki so podlaga individualnemu zorenju, razvijanju odgovornosti in doseganju zrelosti; operativne - podlaga funkcionalni učinkovitosti in pismenosti; odnosne (OBČUTEK ZA MEDOSEBNE ODNOSE, KOMUNIKATIVNSOT, TIMSKO DELO IN SODELOVANJE, USMERJENOST NA UPORABNIKA), razvijajo vzajemnost in kooperativnost; managerske (VPLIV NA DRUGE, AVTONOMNOST PRI ODLOČANJU, PROŽNOST IN PRILAGODLJIVOST, ETIČNOST), dajejo osnovo za razvoj upravljaljskih in vodilnih organizacijskih vlog in organizacijske, daje podlago za izrabo in koordinacijo razpoložljivih virov v času in prostoru. Diplomanti 1. stopnje IPS UN v okviru splošnih kompetenc pridobijo zlasti: • razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov s področja inženiringa poslovnih sistemov, • sposobnost samostojne uporabe teoretskih znanj pri reševanju poslovnih problemov, • razumevanje organizacijskih procesov in sposobnost njihove analize, • sposobnost delovanja v skupinah in timih ter sposobnost vodenja le-te, • razvoj komunikacijskih spretnosti in sposobnost komuniciranja v različnih poslovnih okoljih.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomant na univerzitetnem programu 1. stopnje Inženiring poslovnih sistemov je organizator s teoretičnimi in aplikativnimi inženirskimi znanji s področja managementa integralnih poslovnih organizacijskih in informacijskih sistemov. Sposoben je prevzemati najzahtevnejše naloge inženiringa, t.j. pri planiranju, oblikovanju, razvoju in vodenju sodobnih poslovnih sistemov s področja industrije in storitev ter njihovih avtonomnih enot. Usposobljen je za: • odkrivanje, analiziranje in reševanje problemov, snovanje, gradnjo in uvajanje sodobnih organizacijskih in računalniško podprtih informacijskih rešitev, • proučevanje organizacijskih in inženirskih ter informacijskih procesov in sistemov, • proučevanje in inženiring produkcijskih procesov in sistemov, tako tehnološke opremljenosti, kot posameznih postopkov, • uporabo sodobnih metod dela pri organizacijskem oblikovanju dela, • oblikovanje ciljev in strategij za razvoj inženirskih poslovnih sistemov, • predvidevanje, planiranje in inženiring poslovnega sistema in vseh njegovih področij poslovanja, • obvladovanje inženirskega načrtovanja, postavljanja in vzdrževanja organizacije in informatike poslovnega sistema, • obvladovanje razvoja podjetja, razvoja poslovnih področij, organizacijskega in informacijskega sistema, razvoja poslovnih procesov in razvoja proizvodov (izdelkov, storitev), • obvladovanje sistemov zanesljivosti in kakovosti, • inženiring poslovnih in produkcijskih procesov glede na varstvo pri delu, • povezovanje osebnega dela glede na skladnost, ekonomičnost in učinkovitost dela v povezavi s študijem dela, • optimiranje - racionaliziranje potrošnje materialov glede na standarde, • izkoriščanje delovnih sredstev, • optimizacijo transporta, • optimizacijo izkoriščanja delovnega časa, • kakovost dela glede na tehnološko skladnost, • obvladovanje inženirskih osnov tehnoloških sistemov in varstvo okolja, • uporabo računalniško podprtih poslovnih informacijskih sistemov, • upravljanje in vodenje velikih, srednje velikih in malih poslovnih in produkcijskih sistemov itd.

Pogoji za vpis v program

V univerzitetni študijski program 1. stopnje INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV se lahko vpiše: a.) kdor je opravil splošno maturo, b.) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi. c.) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) pogojev za vpis izbrani glede na: - splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu: 60% točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40% točk; kandidati iz točke b) pogojev za vpis pa izbrani glede na: - splošni uspeh pri poklicni maturi: 40% točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40% točk, - uspeh pri maturitetnem predmetu: 20% točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z akreditiranimi študijskimi progami, Merili za prehode med študijskimi programi, Statutom Univerze v Mariboru in drugimi predpisi. Študent se lahko vključi v višji letnik drugega študijskega programa, le če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik študijskega programa. Kandidat obvezno pred prijavo kontaktira Referat za študente. 1. Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi prve stopnje Študentom in diplomantom univerzitetnih študijskih programov FOV in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje, ki se vpisujejo na univerzitetni študijski program prve stopnje Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, Inženiring poslovnih sistemov in Organizacija in management informacijskih sistemov se omogočijo prehodi med študijskimi programi: 1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc; 2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Vpis v višji letnik se odobri kandidatu, ki mu je v postopku priznanih toliko študijskih obveznosti (ECTS), da izpolnjuje akreditirane pogoje za nadaljevanje študija v višjem letniku novega študijskega programa. Vloga kandidata se obravnava individualno. V primeru prevelikega števila kandidatov za vpis v višji letnik se upošteva povprečna ocena izpitov na dosedanjem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Znanje in spretnosti se priznavajo v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih (UM št. 012-2019-2)

Pogoji za dokončanje študija

Študent zaključi študij ob izpolnitvi vseh predvidenih obveznosti na programu ter uspešno zagovarja diplomsko nalogo in skupno zbere najmanj 180 ECTS.