SLO | EN
PRD-v18

2

Magistrski študij

2 (druga)

8 (8)

0000392

7

2024/25

20 ECTS 120 ECTS

mag. org. inf.
magister organizator informatik
magistrica organizatorka informatičarka

M.A.
Master of Arts

04 – Poslovne in upravne vede, pravo

0488 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo

5 – Družbene vede

red. prof. dr. ANDREJA PUCIHAR, univ. dipl. org.

Študij v Kranju

Študijski proces se izvaja na sedežu fakultete, v Kranju. V neposredni bližini fakultete najdete tudi študentski dom in večnamensko športno dvorano.

Blokovni način študija

Na fakulteti izvajamo t.i. blokovni način študija, ki enakomerno porazdeljuje obremenitve študenta.

Praktično znanje in izkušnje

Študentom omogočamo nadgradnjo teoretičnih vsebin v realnem poslovnem okolju. Možna je vključitev v različne projekte doma in v tujini.

Tutorstvo

Tako učitelji kot študenti tutorji vas bodo usmerjali skozi študij ter vam svetovali pri reševanju študijskih in splošnih problemov.

Izvedba študija

Pedagoški proces na fakulteti se predvidoma do polovice ur izvaja na fakulteti, preostali del ur pa na daljavo oz. v spletni učilnici.

Besedilo o sprejetju

Študijski program je sprejel senat Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru dne 20.9.2005 in senat Univerze v Mariboru 27.9.2005. Soglasje k programu je podal Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije dne 30.9.2005. Študijski program je bil v postopku podaljšanja akreditacije potrjen na Senatu Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru 20. 9. 2011, na Senatu Univerze v Mariboru 30. 9. 2011, odločba o podaljšanju akreditacije študijskega programa je bila s strani Sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu Republike Slovenije (NAKVIS) izdana dne 20. 9. 2012 .

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študent napreduje v 2. letnik, če je z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbral najmanj 45 ECTS.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program 2. stopnje trenutno ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti.

Možnosti za nadaljevanje študija

Po uspešno končanem magistrskem študiju 2. stopnje se kandidat lahko odloči za doktorski študij na 3. stopnji.

Možnosti za zaposlitev

Diplomanti študijskega programa OMIS se boste lahko zaposlili v različnih panogah gospodarstva, državni in javni upravi. Tisti s podjetniško ambicijo boste sposobni ustanoviti in voditi svoje podjetje.

Načini ocenjevanja

Načini in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so opredeljeni v posameznem učnem načrtu in dosledno sledijo preverjanju doseženih učnih izidov in kompetenc posamezne učne enote.

Temeljni cilji študijskega programa

Cilj študijskega programa 2. stopnje Organizacija in management informacijskih sistemov je usposobiti strokovnjake za naslavljanje in reševanje izzivov digitalne družbe in potreb digitalne preobrazbe v organizacijah. Študenti tekom študija pridobijo znanja za organiziranje, obvladovanje in vodenje informacijskih sistemov. V teku študijskega procesa razvijejo raziskovalne, tehniške, analitične, komunikacijske in vodstvene (managerske) kompetence, ki jim omogočajo suvereno vodenje skupin in obvladovanje poslovnih aktivnosti s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. S pridobljenimi analitičnimi in konceptualnimi znanji lahko sledijo tehnološkim novostim, rešujejo kompleksne probleme in razvijajo nove rešitve in pristope s področja informacijskih sistemov, digitalizacije procesov in razvijanja novih, digitalnih poslovnih modelov. Program ponuja odlične priložnosti osebnega in kariernega razvoja, saj so zaradi hitrega razvoja tehnologij in digitalne preobrazbe strokovnjaki na področju informacijskih sistemov vedno bolj iskani tako v Sloveniji kot v tujini.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Splošne kompetence diplomanta magistrskega študijskega programa 2. stopnje Organizacija in management informacijskih sistemov: Na študijskem programu 2. stopnje Organizacija in management informacijskih sistemov študent pridobi poglobljena znanja na širših strokovnih področjih, usposobljenost za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela. Obvezen sestavni del teh programov so projektne naloge v delovnem okolju oz. temeljne, aplikativne ali razvojno raziskovalne naloge. Na študijskem programu študenti razvijejo naslednje kompetence: • sposobnost reševanja kompleksnih problemov na področju informacijskih sistemov, • sposobnost vodenja interdisciplinarne skupine strokovnjakov, • sposobnost uporabe zahtevnih statističnih in simulacijskih metod v poslovnem kontekstu, • sposobnost samostojnega in skupinskega razvijanja programskih rešitev, • sposobnost kritične presoje v procesu odločanja, kakovosti programske opreme in procesa razvoja le-te, • sposobnost samostojnega raziskovanja specifičnih področij kot so kibernetska varnost, testiranje programske opreme, interneta stvari, podatkovnega rudarjenja in znanosti o podatkih ter digitalne preobrazbe. V pilotni študiji smo identificirali kot relevantne: • kognitivne kompetence (analitično, konceptualno mišljenje; raziskovalno učenje; ustvarjalno reševanje problemov), ki so podlaga razumevanju, logičnemu sklepanju in predvidevanju; • osebnostne (pozitivna samopodoba; iniciativnost; vztrajnost; težnja k uspehu; čustvena stabilnost), ki so podlaga individualnemu zorenju, razvijanju odgovornosti in doseganju zrelosti; • operativne - podlaga funkcionalni učinkovitosti in pismenosti; • odnosne (občutek za medosebne odnose, komunikativnsot, timsko delo in sodelovanje, usmerjenost na uporabnika), razvijajo vzajemnost in kooperativnost; • managerske (vpliv na druge, avtonomnost pri odločanju, prožnost in prilagodljivost, etičnost), dajejo osnovo za razvoj upravljalskih in vodilnih organizacijskih vlog in • organizacijske, daje podlago za izrabo in koordinacijo razpoložljivih virov v času in prostoru.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Magister organizacije in managementa informacijskih sistemov je v prvi vrsti usmerjen v kreiranje, raziskovanje ter vodenje informacijskih sistemov in tehnologij. Vsebine programov so oblikovane tako, da so pridobljena znanja poleg teoretičnih temeljev usmerjena tudi v praktično uporabo na različnih ravneh organiziranja in vodenja poslovnih sistemov. Tako je diplomant 2. stopnje programa Organizacija in management informacijskih sistemov opremljen tudi z znanji potrebnimi za delo s tehnologijami, ki podpirajo uporabo informacijskih sistemov na različnih področjih industrije, finančnih in zavarovalniških organizacij, državne uprave, zdravstva, šolstva, znanosti in raziskovanja. Študijski program 2. stopnje Organizacija in management informacijskih sistemov je zasnovan tako, da omogoča pridobitev znanj s področij informacijskih sistemov, informacijskih tehnologij, programerskega inženirstva in računalništva. Osnovna znanja iz metodoloških predmetov, organizacije in managementa, ekonomike ter projektnega dela mu omogočajo uspešno delo v multidisciplinarnih projektnih skupinah, kjer lahko kreativno nastopa v teamu v vodilni ali operativni vlogi. S pridobljenim znanjem in izkušnjami s področja informacijskih tehnologij so diplomanti pripravljeni voditi, usmerjati, predlagati in usklajevati sodelovanje med sodelavci iz strokovnih področij - naročniki in notranjimi ali zunanjimi razvijalci informacijskih sistemov. Obsežna teoretična podlaga pridobljena med študijem omogoča kritičen odnos do problemov in sposobnost prepoznati zahteve okolja, časa in dolgoročne učinke. Zaradi širokega spektra znanj so usposobljeni za načrtovanje in razvoj strateških informacijskih sistemov in rešitev za naslavljanje izzivov digitalizacije in digitalne preobrazbe organizacij vseh vrst. Po končanem študiju je diplomant opremljen z znanji za reševanje najzahtevnejših problemov in jih je sposoben reševati na širokem področju dela. Obvladuje tiste managerske veščine, ki so potrebne za učinkovito obvladovanje organizacije. Znanja pridobljena na magistrskem študiju so osnova za nadaljnje izobraževanje na doktorskem študiju.

Pogoji za vpis v program

V študijski program 2. stopnje Organizacija in management informacijskih sistemov se lahko vpiše, kdor je zaključil: 1) Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 022 Humanistika (brez jezikov), 023 Jeziki, 028 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika, 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 04 Poslovne in upravne vede, pravo, 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve. 2) Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: 021 umetnost, 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 13 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Razvoj poslovnih modelov 6 ECTS ter Baze podatkov 7 ECTS. 3) Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 022 Humanistika (brez jezikov), 023 Jeziki, 028 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika, 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 04 Poslovne in upravne vede, pravo, 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve. 4) Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 021 umetnost, 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 13 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Razvoj poslovnih modelov 6 ECTS ter Baze podatkov 7 ECTS. 5) Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 022 Humanistika (brez jezikov), 023 Jeziki, 028 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika, 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 04 Poslovne in upravne vede, pravo, 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 6) Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 021 umetnost, 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v prvi letnik študija. 7) Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 022 Humanistika (brez jezikov), 023 Jeziki, 028 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika, 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 04 Poslovne in upravne vede, pravo, 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 8) Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 021 umetnost, 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v prvi letnik študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Organizacija in management informacijskih sistemov se upošteva: • Uspeh pri študiju prve stopnje: Povprečna ocena: 80% Ocena diplomskega dela: 20% Če diplomsko delo ni del predhodnega študija, se 100% upošteva povprečna ocena študija.

Merila za prehode med študijskimi programi

Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV omogočen prehod s študijskih programov 2. stopnje z ustreznih področij: 031 Družbene vede in vedenjske znanosti in 04 Poslovne in upravne vede, pravo, če ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Pristojna komisija lahko omogoči vpis v višji letnik, če je kandidatu v postopku priznavanja priznanih vsaj toliko ECTS točk, kot je pogoj za vpis v višji letnik drugega študijskega programa, in določi manjkajoče obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi diplomirati na drugem študijskem programu. Kandidat mora k prijavi, ki jo odda skladno z razpisnimi navodili preko eVŠ sistema, na FOV UM posredovati tudi potrjeno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih in potrjene učne načrte za opravljene študijske obveznosti iz prvega študijskega programa. Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: V primeru omejitve se upošteva povprečje ocen na prvem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Znanje in spretnosti se priznavajo v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih (UM št. 012-2019-2).

Pogoji za dokončanje študija

Študent zaključi študij ob izpolnitvi vseh predvidenih obveznosti na programu, vključno z uspešnim zagovorom magistrske naloge, in skupno zbere najmanj 120 ECTS.