SLO | EN
PRD-v18

2

Magistrski študij

2 (druga)

8 (8)

0000393

7

2024/25

20 ECTS 120 ECTS

mag. kadr. in izobr. sist.
magister kadrovskih in izobraževalnih sistemov
magistrica kadrovskih in izobraževalnih sistemov

M.A.
Master of Arts

04 – Poslovne in upravne vede, pravo

0413 – Poslovanje in upravljanje, menedžment

5 – Družbene vede

red. prof. dr. GORAN VUKOVIČ, univ. dipl. org.

Študij v Kranju

Študijski proces se izvaja na sedežu fakultete, v Kranju. V neposredni bližini fakultete najdete tudi študentski dom in večnamensko športno dvorano.

Blokovni način študija

Na fakulteti izvajamo t.i. blokovni način študija, ki enakomerno porazdeljuje obremenitve študenta.

Praktično znanje in izkušnje

Študentom omogočamo nadgradnjo teoretičnih vsebin v realnem poslovnem okolju. Možna je vključitev v različne projekte doma in v tujini.

Tutorstvo

Tako učitelji kot študenti tutorji vas bodo usmerjali skozi študij ter vam svetovali pri reševanju študijskih in splošnih problemov.

Izvedba študija

Pedagoški proces na fakulteti se predvidoma do polovice ur izvaja na fakulteti, preostali del ur pa na daljavo oz. v spletni učilnici.

Besedilo o sprejetju

Študijski program je sprejel senat Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru dne 20.9.2005 in senat Univerze 27.9.2005. Soglasje k programu je podal Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije dne 30.9.2005. Študijski program je bil v postopku podaljšanja akreditacije potrjen na Senatu Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru 20. 9. 2011, na Senatu Univerze v Mariboru 30. 9. 2011, odločba o podaljšanju akreditacije študijskega programa je bila s strani Sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu Republike Slovenije (NAKVIS) izdana dne 20. 9. 2012 .

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študent napreduje v 2. letnik, če je z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbral najmanj 45 ECTS.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program 2. stopnje trenutno ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti.

Možnosti za nadaljevanje študija

Po uspešno končanem magistrskem študiju 2. stopnje se kandidat lahko odloči za doktorski študij 3. stopnje.

Možnosti za zaposlitev

Bodoči magistri kadrovskih in izobraževalnih sistemov ste pripravljeni za upravlja- nje in strateško vodenje kadrovskih de javnosti v organizacijah zasebnega in javnega sektorja. Z znanji magistrskega študijskega programa imate možnost postati del vodilne strukture organizacij in skrbeti za trajno in usmerjeno rast zaposlenih.

Načini ocenjevanja

Načini in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so opredeljeni v posameznem učnem načrtu in dosledno sledijo preverjanju doseženih učnih izidov in kompetenc posamezne učne enote.

Temeljni cilji študijskega programa

Cilj programa je usposobiti strokovnjake, ki bodo usposobljeni za delovanje na številnih področjih v organizacijah, kot so na primer: odnosi med delodajalci in delojemalci, lastninska razmerja, ekonomske in socialne pravice zaposlenih, učinkovito prilagajanje trgu delovne sile in novim oblikam zaposlovanja (angl. “outsourcing”) ter pridobivanje in izbira ljudi kot nosilcev najpomembnejšega razvojnega dejavnika - človeškega kapitala. Diplomanti bodo svoja znanja s področja razvoja človeških virov, vzpostavljanja vseživljenjskega učenja in oblikovanja znanjskih organizacij, ki temeljijo na ustvarjalnosti zaposlenih, lahko uporabili v praksi tako v gospodarstvu kot negospodarstvu.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študent pridobi strokovna znanja in usposobljenost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritično in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Sestavni del teh programov je lahko tudi aktivno sodelovanje pri raziskovalnem delu. Kompetenca je ravnanje, s katerim posameznik lahko učinkovito in uspešno opravi določeno delo. Temelji na ustreznem telesnem, socialnem, duševnem in duhovnem potencialu, znanju, veščinah, vrednotah, prepričanjih in se kaže predvsem v zmožnosti učinkovite izrabe virov, ki so na voljo. Človek je kompetenten, če ima ustrezen potencial, ki mu omogoča pridobivanje aktualnega znanja. Na tej podlagi lahko razvije veščine, s katerimi lahko učinkovito ravna na nekem področju. Ob tem so pomembne tudi njegove vrednote, stališča in prepričanja. Za izkazovanje kompetentnosti potrebuje tudi motivacijo. Na podlagi svojih kompetenc lahko svoje delo učinkovito opravi, uspešen pri tem pa je, če je to znanje potrebno (cenjeno). Učinkovitost je zagotovo tudi zmožnost izrabljanja virov, ki so na voljo. V prvi vrsti je izrabljanje lastnih virov, posebno ustvarjalnosti, izrabljanje potencialov kolegov (intelektualnega kapitala) in klasičnih virov (denar, oprema, prostor in čas). Človek je kompetenten, tudi če ni motiviran za delo, medtem ko mora biti za svojo učinkovitost motiviran. Splošna kompetenca izhaja iz univerzalnega temeljnega znanja predmeta, oziroma programa. Splošne kompetence sestavljajo splošni profil diplomanta. V okviru študijskega procesa se v smeri kompetentnosti ne razvija le znanje, marveč tudi odnos do uporabe tega znanja, ki je vzgojna komponenta, a neločljivo povezana z izobraževalno. Posamezne kompetence se pri posamezniku ne morejo razviti (veščina ločevanja barv), ker zanje nima dispozicij, medtem ko druge lahko razvija vse življenje (učenje jezikov). V pilotni študiji smo identificirali kot relevantne kognitivne kompetence (analitično, konceptualno mišljenje, raziskovalno učenje, ustvarjalno reševanje problemov), ki so podlaga razumevanju, logičnemu sklepanju in predvidevanju; osebnostne (pozitivna samopodoba, iniciativnost, vztrajnost, težnja k uspehu, čustvena stabilnost), ki so podlaga individualnemu zorenju, razvijanju odgovornosti in doseganju zrelosti; operativne - podlaga funkcionalni učinkovitosti in pismenosti; odnosne (občutek za medosebna odnose, komunikativnost, timsko delo in sodelovanje, usmerjenost na uporabnika), razvijajo vzajemnost in kooperativnost; managerske (vpliv na druge, avtonomnost pri odločanju, prožnost in prilagodljivost, etičnost), dajejo osnovo za razvoj upravljalskih in vodilnih organizacijskih vlog in organizacijske, daje podlago za izrabo in koordinacijo razpoložljivih virov v času in prostoru.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študenti magistrskega programa 2. stopnje Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov so v okviru predmetno specifičnih kompetenc usposobljeni za uporabo metodološkega znanja pri reševanju praktičnih problemov. Obvladujejo operativno organiziranje in usklajevanje kadrovske in izobraževalne dejavnosti v organizacijah. Izvajajo operativno delo na področju iskanja in izbire kadrov, zaposlovanja in odpuščanja delavcev, dograjevanja sistemizacije, analize zahtevnosti, vrednotenja in nagrajevanja dela. Načrtujejo in organizirajo procese kariernega razvoja, izobraževanja in napredovanja kadrov, motiviranja za ustvarjalno delo, urejanje delovno-pravnih razmerij ter družbenega standarda delavcev. Usposobljeni so za sodelovanje pri raziskovanju potreb po novem znanju, ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih, merjenje delovnega vzdušja, delovne motivacije in kakovosti odnosov med zaposlenimi. Njihovo kompetentnost močno podpirajo znanja s področja kadrovskega managementa, kadrovskih informacijskih sistemov, sistemske analize, organizacije poslovnih sistemov, izvajanja projektnega dela, sistemov za podporo pri odločanju, upravljanje kadrov v kriznih razmerah, poznavanja poslovnih funkcij v organizaciji idr.

Pogoji za vpis v program

V študijski program druge stopnje Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov se lahko vpiše, kdor je zaključil: 1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 022 Humanistika (brez jezikov), 023 Jeziki, 028 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika, 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 04 Poslovne in upravne vede, pravo, 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve. 2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: 021 umetnost, 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Management kadrovskih virov 6 ECTS ter Organizacija izobraževanja 6 ECTS. 3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 022 Humanistika (brez jezikov), 023 Jeziki, 028 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika, 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 04 Poslovne in upravne vede, pravo, 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve. 4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 021 umetnost, 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Management kadrovskih virov 6 ECTS ter Organizacija izobraževanja 6 ECTS. 5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 022 Humanistika (brez jezikov), 023 Jeziki, 028 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika, 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 04 Poslovne in upravne vede, pravo, 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 021 umetnost, 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v prvi letnik študija. 7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 022 Humanistika (brez jezikov), 023 Jeziki, 028 Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika, 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, 04 Poslovne in upravne vede, pravo, 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 021 umetnost, 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v prvi letnik študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV se upošteva: - Uspeh pri študiju prve stopnje: Povprečna ocena: 80% Ocena diplomskega dela: 20% Če diplomsko delo ni del predhodnega študija se 100% upošteva povprečna ocena študija.

Merila za prehode med študijskimi programi

Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT KADROVSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV omogočen prehod s študijskih programov 2. stopnje z ustreznih področij: 031 Družbene vede in vedenjske znanosti in 04 Poslovne in upravne vede, pravo, če ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Pristojna komisija lahko omogoči vpis v višji letnik, če je kandidatu v postopku priznavanja priznanih vsaj toliko ECTS točk, kot je pogoj za vpis v višji letnik drugega študijskega programa, in določi manjkajoče obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi diplomirati na drugem študijskem programu. Kandidat mora k prijavi, ki jo odda skladno z razpisnimi navodili preko eVŠ sistema, na FOV UM posredovati tudi potrjeno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih in potrjene učne načrte za opravljene študijske obveznosti iz prvega študijskega programa. Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: V primeru omejitve se upošteva povprečje ocen na prvem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Znanje in spretnosti se priznavajo v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih (UM št. 012-2019-2).

Pogoji za dokončanje študija

Študent zaključi študij ob izpolnitvi vseh predvidenih obveznosti na programu ter uspešno zagovarja magistrsko nalogo in skupno zbere najmanj 120 ECTS.