SLO | EN
PRD-v18

2

Magistrski študij

2 (druga)

8 (8)

0000394

7

2023/24

30 ECTS 120 ECTS

mag. zdr. – soc. manag.
magister zdravstveno-socialnega managementa
magistrica zdravstveno-socialnega managementa

M.A.
Master of Arts

04 – Poslovne in upravne vede, pravo

0488 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo

5 – Družbene vede

izr. prof. dr. MATEJA LORBER, univ. dipl. org.

Študijski program 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu je interdisciplinarni študijski program, ki ga fakulteta izvaja v so-delovanju z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za organizacijske vede. Študijski program 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu omogoča študentom poglobljena znanja na strokovnem in znanstvenem področju managementa v zdravstvu in socialnem varstvu ter prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov. Sodobni management je proizvod in eden od temeljnih sestavnih delov modernih družb. Brez metod in tehnik managementa ne bi bilo uspešnih in učinkovitih organizacij na različnih področjih človekovega delovanja. Velika vloga sodobnega managementa v razvoju modernih organizacij je tudi razlog za nenehno porajanje novih spoznanj na tem področju in s tem tudi novih organizacijskih oblik. Študijski program upošteva posebnosti, ki so prisotne na zdravstvenem in socialnem področju, to so pacienti, stanovalci socialno-varstvenih in drugih zavodov ter zaposleni. Diplomantom omogoča kompetentno in fleksibilno vodenje in upravljanje na strateškem in operativnem nivoju ter organizacijsko spreminjanje delovanja zavodov glede na zahteve in spremembe v okolju.

 • FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
 • FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
 • Besedilo o sprejetju

  Študijski program je bil akreditiran 11.12.2008. Popis sprememb - MZSV - Senat UM 26.02.2013 Popis sprememb - MZSV - Senat UM 09.05.2013 Popis sprememb - MZSV - Senat UM 23.09.2014 Popis sprememb - MZSV - Senat UM 22.09.2015 Popis sprememb - MZSV (velja za študijsko leto 2018/2019) Popis sorememb - MZSV (velja za študijsko leto 2019/2020) Popis sprememb - MZSV (velja za študijsko leto 2023/2024 - 1. letnik FZV, 2. letnik po prenovi 2024-2025)

  Pogoji za napredovanje po študijskem programu

  Na 2. stopnji magistrskega študijskega programa Management v zdravstvu in socialnem varstvu mora študent za napredovanje v višji letnik opraviti s študijskim programom določene obveznosti v obsegu 45 kreditnih točk v tekočem letniku (npr. vsi izpiti, seminarske naloge, projekti in druge oblike predpisane s projekti).

  Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

  Program ne vsebuje delov, ki jih je mogoče posamezno zaključiti.

  Možnosti za nadaljevanje študija

  Diplomanti imajo tudi možnost nadaljevanja študija na vseh treh univerzah v Sloveniji ter na univerzah v tujini.

  Možnosti za zaposlitev

  Diplomanti študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu se bodo lahko zaposlili na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih v zdravstvenih in socialnih organizacijah.

  Načini ocenjevanja

  Način preverjanja in ocenjevanja znanja ureja Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, ki je dostopen na povezavi: https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx. S pravilnikom in učnimi načrti predmetov so določeni načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja in s tem spremljanje študentovega lastnega napredka pri študiju.

  Temeljni cilji študijskega programa

  Temeljni cilj študijskega programa 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu je oblikovanje diplomanta, ki ga skladno s pridobljenimi kompetencami v okviru študijskega programa potrebujejo zdravstvene, socialne in druge institucije, ki bodo diplomante zaposlovale z namenom, da bi uspešno in učinkovito poslovale in dosegale zastavljene cilje. Ker organizacija deluje kot odprt sistem in ker je sestavljena iz posameznih delov, ki so medsebojno povezani, je jasno, da morajo biti vsi deli organizacije dobro vodeni. To jasno nakazuje dejstvo–- potrebo po strokovnjakih na vseh nivojih vodenja in upravljanja. Na študijskem programu študent pridobi poglobljena znanja na širših strokovnih področjih, usposobljenost za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela. Obvezen sestavni del teh programov so projektne naloge v delovnem okolju oz. temeljne, aplikativne ali razvojno raziskovalne naloge.

  Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

  Na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu študent pridobi poglobljena znanja na širših strokovnih področjih, usposobljenost za iskane novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela. Obvezen sestavni del teh programov so projektne naloge v delovnem okolju oz. temeljne, aplikativne ali razvojno raziskovalne naloge.

  Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

  Predmetno specifične kompetence • Sposobnost razumevanja organiziranosti zdravstvenih in socialnih zavodov, spoznavanje novih vlog managerjev (formalna avtoriteta, medosebni odnosi, informacijska vloga, odločitvena vloga) ter spoznavanje novih metod dela. • Sposobnost razumevanja managementskih procesov, poznavanje managementskih funkcij in ekonomike v zdravstvenih in socialnih zavodih. • Sposobnost uporabe informacijskih sistemov in informacijsko komunikacijske tehnologije za uspešno in učinkovito vodenje in upravljanje ter za sprejemanje odločitev. • Sposobnost ravnanja z ljudmi in upravljanja z vsemi drugimi viri pri tem pa upoštevanje ekonomskih zmožnosti zdravstvenih in socialnih zavodov. • Razumevanje vplivov okoljskih dejavnikov na zdravje ljudi in zaposlenih ter vpliv drugih dejavnikov na sistem zdravstvenega in socialnega varstva. • Sposobnost načrtovanja in organiziranja delovanja zdravstvenih in socialnih zavodov na osnovi prepoznavanja epidemioloških stanj. • Sposobnost upoštevanja etičnih vidikov pri vodenju in upravljanju ter pri organiziranju dela v zdravstvenih in socialnih zavodih. • Sposobnost ocenjevanja, zagotavljanja in izboljševanja kakovosti v zdravstvenih in socialnih zavodih ter poznavanje evropskih in nacionalnih usmeritev za razvoj kakovosti. • Razumevanje pravne ureditve kot osnove za organiziranje in delovanje zdravstvenih in socialnih zavodov.

  Pogoji za vpis v program

  V študijski program 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu se lahko vpiše, kdor je zaključil: 1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: 031 - Družbene vede in vedenjske znanosti, 032 – Novinarstvo, komunikologija in informacijska znanost, 04 - Poslovne in upravne vede, pravo, 06 – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 09 - Zdravstvo in socialna varnost. 2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: 01 – Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 02 – Umetnost in humanistike, 05 - Naravoslovja, matematike in statistike , 07 - Tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva, 08 – Kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva, 10 – Transporta, varnosti, gostinstva in turizem, osebne storitve, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 11 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Sociologija zdravja in bolezni 5 ECTS (FZV) ter Teorije organizacije in managementa 6 ECTS (FOV). 3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: 031 - Družbene vede in vedenjske znanosti, 032 – Novinarstvo, komunikologija in informacijska znanost, 04 - Poslovne in upravne vede, pravo, 06 – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) , 09 - Zdravstvo in socialna varnost. 4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 01 – Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 02 – Umetnost in humanistike, 05 - Naravoslovja, matematike in statistike, 07 - Tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva, 08 – Kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva, 10 – Transporta, varnosti, gostinstva in turizem, osebne storitve, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 11 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Sociologija zdravja in bolezni 5 ECTS (FZV) ter Teorije organizacije in managementa 6 ECTS (FOV). 5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: 031 - Družbene vede in vedenjske znanosti, 032 – Novinarstvo, komunikologija in informacijska znanost, 04 - Poslovne in upravne vede, pravo, 06 – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 09 - Zdravstvo in socialna varnost. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 01 – Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 02 – Umetnost in humanistike, 05 - Naravoslovja, matematike in statistike, 07 - Tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva, 08 – Kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva, 10 – Transporta, varnosti, gostinstva in turizem, osebne storitve. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v prvi letnik študija. 7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: 031 - Družbene vede in vedenjske znanosti, 032 – Novinarstvo, komunikologija in informacijska znanost, 04 - Poslovne in upravne vede, pravo, 06 – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 09 - Zdravstvo in socialna varnost. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: 01 – Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 02 – Umetnost in humanistike, 05 - Naravoslovja, matematike in statistike, 07 - Tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva, 08 – kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva, 10 – Transporta, varnosti, gostinstva in turizem, osebne storitve. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v prvi letnik študija.

  Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

  Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje in sicer: - povprečna ocena z zaključnim delom 100%. Če diplomsko delo ni del predhodnega študija, se pri izbiri 100 % upošteva povprečna ocena študija. Minimalno število študentov za izvedbo izrednega študija je 13.

  Merila za prehode med študijskimi programi

  Po merilih za prehode je na študijski program druge stopnje Management v zdravstvu in socialnem varstvu omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe: 031 Družbene vede in vedenjske znanosti, 04 Poslovne in upravne vede, pravo, 09 Zdravstvo in socialna varnost, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

  Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

  Priznanje se ureja po postopkih in merilih, ki jih predpisuje Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru št. 012/2019/2. Postopki za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti se uporabljajo za kandidate, ki se vpisujejo in za že vpisane študente, ki želijo, da se jim predhodno pridobljena znanja ter spretnosti upoštevajo kot del opravljene študijske obveznosti v obstoječem programu. Kandidatom se lahko prizna znanja in spretnosti, če ti po obsegu, vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati želijo vpisati ali so vanj vpisani.

  Pogoji za dokončanje študija

  Študent zaključi študij ob izpolnitvi vseh predvidenih obveznosti na programu ter uspešno zagovarja magistrsko nalogo in skupno zbere najmanj 120 ECTS.