SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000405

6/2

2024/25

24 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. meh. (VS)
diplomirani inženir mehatronike (VS)
diplomirana inženirka mehatronike (VS)

B.A.Sc.
Bachelor of Applied Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0788 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

2 – Tehniške in tehnološke vede

izr. prof. dr. UROŠ ŽUPERL, univ. dipl. inž. str.

Kratek opis programa

Hitra zaposljivost

Diplomant je sposoben razumeti, upravljati, projektirati in vzdrževati mehatronske naprave in sisteme v industrijskem in neindustrijskem okolju.

Kompetentnost na področju mehatronike

Diplomanti so sposobni integralnega razmišljanja pri postavljanju avtomatiziranih in robotiziranih proizvodnih in obdelovalnih sistemov.

Sodelovanje pri študentskih projektih

Študentje so sposobni projektirati, voditi in vzdrževati sisteme, kar dokazujejo s stalnim delom na študentskih projektih in za gospodarske družbe.

Znanja za vodstvene funkcije

Študentje pridobijo kompetence za vodenje projektov ter srednjih podjetij na področjih strojništva, elektrotehnike, informatike in avtomatizacije.

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Mehatronika daje celovita znanja iz področij strojništva, elektrotehnike, avtomatizacije in informatike, ki diplomantu odpirajo široka obzorja v sodobnem digitalnem svetu tehnologij in sistemov. Diplomanti so široko zaposljivi v gospodarstvu. Usposobljeni so za dela v podjetjih, kjer se pričakuje reševanje problemov predvsem po izdelanih teoretičnih in praktičnih rešitvah, postopkih in metodah.

 • FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
 • FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
 • Besedilo o sprejetju

  Študijski program je bil potrjen na Senatu UM dne 17. 11. 2009 in sprejet na Svetu za visoko šolstvo RS dne 25. 02. 2010. Študijski program je bil ponovno potrjen iz strani Senata UM dne 21. 6. 2016 in 21. 12. 2017 reakreditiran iz strani Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

  Pogoji za napredovanje po študijskem programu

  Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere najmanj 52 točk ECTS. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse izpite 1. letnika in če zbere še najmanj 45 točk ECTS z opravljenimi izpiti 2. letnika. Pogoje za napredovanje pod izrednimi pogoji ter pogoje za ponavljanje opredeljuje Statut UM https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/Statut-Univerze-v-Mariboru-uradno-precisceno-besedilo-UPB-13.pdf

  Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

  Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Mehatronika je celovit in ne vsebuje modulov ter tako ne predvideva pogojev za dokončanje posameznih delov programa.

  Možnosti za nadaljevanje študija

  Diplomant študijskega programa za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe 1. stopnje lahko nadaljuje z magistrskim študijem na študijskih programih 2. stopnje skladno s pogoji, ki jih določi visokošolski zavod, ki razpisuje podiplomski študijski program.

  Možnosti za zaposlitev

  Interdisciplinarni visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Mehatronika diplomantom omogoča odlično zaposljivost v najrazličnejših podjetjih zaradi kakovosti pridobljenih kompetenc. Zaposlujejo se na domala vseh področjih, ki so kakorkoli povezana s stroko mehatronike, strojništva, elektrotehnike in informatike. Poleg odličnih zaposlitvenih možnosti na osnovnih področjih, pridobijo tudi kompetence, ki jim omogočajo prevzeti vodilne vodstvene funkcije na različnih področjih, bodisi kot vodje manjših delovnih skupin, oddelkov, ter malih in srednjih podjetij.

  Dodatne informacije

  Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja Fakulteta za strojništvo UM, so dosegljive na spletni strani https://www.fs.um.si/studij/studijski-programi/ Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM, so dosegljive na spletni strani https://feri.um.si/studij/programi/ .

  Druge obveznosti

  Ni drugih obveznosti.

  Načini ocenjevanja

  Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/Pravilnik-o-preverjanju-in-ocenjevanju-znanja-na-Univerzi-v-Mariboru-stev.-A4-2009-41-AG-uradno-precisceno-besedilo-UPB1.pdf Pri posamezni učni enoti se vrsta in način opravljanja izpita ter pogoji za pristop k izpitu določijo z učnim načrtom, ki je sestavni del študijskega programa. V učnem načrtu se določi delež posameznega načina preverjanja in ocenjevanja znanja, ki ga le-ta prispeva h končni oceni. Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ocenjevanje znanja ureja enotna Ocenjevalna lestvica, ki je dostopna na strani https://feri.um.si/studij/vprasanja-in-odgovori/. Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za strojništvo ocenjevanje znanja ureja enotna »Ocenjevalna lestvica«, ki je dostopna na strani https://www.fs.um.si/studij/informacije-o-studiju/izpitni-sistem/. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

  Temeljni cilji študijskega programa

  Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Mehatronika je usposobiti strokovnjaka za različna dela in naloge v podjetjih, kjer se pričakuje reševanje problemov predvsem po izdelanih teoretičnih in praktičnih rešitvah, postopkih in metodah. Večji poudarek pri študiju je na aplikativnih znanjih, manj na temeljnih. Kljub temu bodo diplomanti ob študiju znanstvenih temeljev predloženega programa, tehnoloških temeljev, aplikativnih in sistemskih znanj ter individualnih in poslovnih znanj pridobili dober pregled nad širšim področjem mehatronike. Poleg aplikativne naravnanosti znanj, bodo diplomanti usposobljeni za prenašanje pridobljenih teoretičnih in strokovnih znanj v prakso in za samostojno ter ustvarjalno reševanje manj zahtevnih in srednje zahtevnih problemov. S sodobnimi koncepti poučevanja, usmerjenostjo k povezovanju teorije s prakso, aplikativno naravnanostjo programa in s spodbujanjem samostojnega dela, bomo uresničili pričakovanja študentov, delodajalcev in celotne družbe. Študent predloženega programa bo v višjih letnikih lahko izbiral – poleg izbirnih predmetov, ki so aplikativno naravnani – tudi predmete, s katerimi bo dodatno poglobil znanstvene in tehnološke temelje, razširil svoj pojmovni svet, okrepil univerzalnost znanja in se tako dobro pripravil tudi na morebitno nadaljevanje študija na študijskih programih 2. bolonjske stopnje

  Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

  Študentje visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Mehatronike bodo v izobraževalnem procesu pridobili ustrezne kompetence, da bodo sposobni v skladu s standardi delovne uspešnosti izvršiti postavljeno nalogo. Diplomantom bomo omogočili pridobivanje kakovostnega znanja, poleg tega pa tudi veščine, spretnosti, vrednote in pozitivno samopodobo, ki poleg znanja znatno pripomorejo k delovni uspešnosti. Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa bodo aplikativno naravnani strokovnjaki. Obvladovali bodo postopke s širšega področja strojništva, elektrotehnike, računalništva in informatike, torej mehatronike, ter s strokovno kritičnostjo, samokritično presojo in odgovornostjo oblikovali, projektirali, konstruirali, izdelovali in vzdrževali mehatronske izdelke in sisteme, upoštevaje strokovno odličnost, družbeno koristnost, etično odgovornost, zavezanost profesionalni etiki in merila za okoljsko neoporečnost izdelkov in uporabljenih postopkov. Diplomanti bodo s pomočjo organizirane strokovne prakse v času študija kreativno povezovali teoretične temelje z aplikativnimi znanji. Interdisciplinarna naravnanost študijskih vsebin jim bo omogočala širše poznavanje področja mehatronike in pripomogla k dobri prilagodljivosti. Probleme bodo znali analizirati ter predvideti mogoče rešitve in posledice. Pri delu, ki ustreza njihovi izobrazbeni ravni bodo samostojni, hkrati pa bodo razvijali tudi sposobnosti in spretnosti komunikacije ter skupinskega dela v domačem in mednarodnem okolju. Navedene splošne kompetence izhajajo iz temeljne predmetne vsebine programa in zarisujejo splošno, osnovno podobo diplomanta. Med študijskim procesom pa se ne poglablja le znanje, ampak tudi odnos do uporabe tega znanja. Na ta način je izobraževalna komponenta povezana tudi z vzgojno.

  Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

  Predmetna kompetenca je aktivnost, ki se razvije do te mere, da posamezniku omogoči učinkovito opravljanje dejavnosti v delovnem procesu, na katero se nanaša. Predmetna kompetentnost pomeni neposredno uporabo specialističnega oziroma aplikativnega znanja in se razvije pri simulacijah, študijah primerov in pri neposredni uporabi znanja pri reševanju problemov. Diplomant visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Mehatronika je strokovnjak s teoretičnimi in predvsem aplikativnimi znanji za reševanje konkretnih problemov pri načrtovanju, vodenju in izvajanju strokovnih opravil na širokem področju mehatronike in na različnih delovnih mestih. Program diplomantu omogoča pridobitev kakovostnega znanja s povezovanjem teoretičnih konceptov s strokovnimi in aplikativnimi ter razvoj sposobnosti za prenos in uporabo strokovnega znanja v prakso za reševanje strokovnih in delovnih problemov. Pri tem se poslužuje uporabe predvsem obstoječih postopkov, konceptov, metod in rešitev, vendar pa išče tudi nove vire znanj. Diplomant med študijem razvije strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju manj zahtevnih in srednje zahtevnih del. Hkrati razvija sposobnost komuniciranja in sporazumevanja v stroki in med strokami, znotraj organizacij in navzven s partnerji in strankami. S strokovno prakso pod vodstvom usposobljenega mentorja pridobi sposobnost, ki omogoča praktično realizacijo strokovnih konceptov. Predmetne kompetence so navedene pri vsakem učnem načrtu posebej. Glavne predmetno specifične kompetence, ki jih razvija visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Mehatronika, in ki so nadgradnja zgoraj naštetih, pa je mogoče strniti v naslednje točke: • diplomanti bodo znali oblikovati in konstruirati mehatronske elemente, sklope, naprave, stroje, postroje in kompleksne mehatronske sisteme, • znali bodo uporabljati računalniško podprto konstruiranje, programirati krmilnike in regulacijske sisteme, uporabljali bodo internetne tehnologije in orodja, • znali bodo uporabljati orodja za modeliranje, optimizacijo in simulacijo procesov, strojev, naprav, izdelovalnih postopkov, izdelkov, proizvodnih postrojenj in mehatronskih sistemov, • sposobni bodo načrtovati in razvijati manj zahtevne stroje, naprave in postrojenja, elemente pogonske tehnike, senzorje, krmilnike in ustrezno programsko opremo, • znali bodo uporabljati, upravljanjati in vzdrževati sodobne mehatronske sisteme, proizvodne tehnologije ter avtomatizirane in robotizirane proizvodne sisteme, • znali bodo upravljati z informacijskimi, materialnimi in energijskimi tokovi pri zasnovi, oblikovanju, konstruiranju, izdelavi, montaži, demontaži in vzdrževanju izdelkov in mehatronskih sistemov, • znali bodo organizirati in upravljati enostavnejši proizvodni proces, • obvladovali bodo zagotavljanje ustrezne kakovosti izdelkov z izvajanjem ustreznih meritev in kontrole kakovosti, • sposobni bodo zagotavljanja ukrepov za brezhibno delovanje, vzdrževanje in okoljsko neoporečnost mehatronskih sistemov v njihovi celotni življenjski dobi, • sposobni bodo interdisciplinarnega razumevanja dejavnosti v mehatronskih sistemih, • sposobni bodo stalnega razvijanja veščin in spretnosti pri uporabi znanja na določenem strokovnem področju, • znali bodo uporabljati sodobne računalniške, informacijske in komunikacijske tehnologije in sisteme na strokovnem področju, • poznali in razumeli bodo zgodovine razvoja mehatronike in njenih disciplin.

  Pogoji za vpis v program

  V visokošolski strokovni študijski program Mehatronika se lahko vpiše: a) kdor je opravil maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

  Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

  Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi 60% točk (ponder 0,6) - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk (ponder 0,4)

  Merila za prehode med študijskimi programi

  Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpišejo : • v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Mehatronika, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja Mehatronika (0788); Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715); Gospodarsko inženirstvo-strojništvo (0788); Elektrotehnika in energetika (0713); Gospodarsko inženirstvo-elektrotehnika (0788); Elektronika in avtomatizacija (0714), Motorna vozila, ladje in letala (0716) in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje. Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Mehatronika, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Prehodi med visokošolskimi študijskimi programi 1. stopnje. O prehodu iz enega študijskega programa v drug študijski program odloča Komisija za študijske zadeve FS oziroma FERI. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. V kolikor bo v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Mehatronika, se kandidatu odobri vpis v drugi ali višji letnik navedenega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija.

  Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

  UM FERI in FS priznavata kandidatom pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti na podlagi Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, ki ureja postopke za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim učenjem pred vpisom in med študijem na Univerzi v Mariboru. Fakulteti kandidatom priznata znanja in spretnosti, če ti po obsegu, vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati želijo vpisati ali so vanj vpisani. Podlaga za priznavanje znanj in spretnosti so potrdila ali druge listine: - javno veljavne listine (spričevala, diplome), - potrdila o opravljenem delu študijskega programa ali opravljenih obveznosti v študijskem programu, - potrdila izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno končanem izobraževanju, spričevala ter druge listine, - izdelki, storitve, projekti, objave in druga avtorska dela kandidatov, - dokazila o registriranih patentih, - ustrezne reference o praktičnem usposabljanju in delovnih izkušnjah, - znanja, pridobljena s samoizobraževanjem in priložnostnim učenjem in druga dokazila/znanja, o katerih presoja Komisija za študijske zadeve UM FERI ali Komisija za študijske zadeve UM FS. Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata, ki jo vloži na posebnem obrazcu, ki je sestavni del navedenega pravilnika.

  Pogoji za dokončanje študija

  Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 točk ECTS.