SLO | EN
PRD-v18

2

Magistrski študij

2 (druga)

8 (8)

0000407

7

2023/24

24 ECTS 120 ECTS

mag. inž. meh.
magister inženir mehatronike
magistrica inženirka mehatronike

M.Sc.
Master of Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0788 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

2 – Tehniške in tehnološke vede

izr. prof. dr. UROŠ ŽUPERL, univ. dipl. inž. str.

Kratek opis programa

Hitra zaposljivost

Diplomant je sposoben razumeti, upravljati in projektirati krmilne sisteme v industrijskem okolju kar ga uvršča med najbolj zaposljive kadre.

Kompetentnost na področju mehatronike

Diplomanti so sposobni integralnega razmišljanja pri postavljanju robotiziranih sistemov tako z klasičnimi kakor tudi sodelovalnimi roboti.

Sodelovanje pri študentskih projektih

Absolventi so sposobni projektirati in programirati sisteme ter jih kakovostno vzdrževati, kar dokazujejo delom na študentskih projektih PKP.

Znanja za vodstvene funkcije

Kandidati pridobijo kakovostna znanja in kompetence, da se lahko vključijo kot vodje v projektno delo v širokem področju tehnike.

Magistrski program Mehatronika je nadgradnja prvostopenjskega študija in daje poglobljena in celovita znanja iz področij strojništva, elektrotehnike, avtomatizacije in informatike za nadgradnjo znanj, veščin in kompetenc, ki diplomantu odpirajo široka obzorja v sodobnem digitalnem svetu tehnologij in sistemov. Diplomanti so široko zaposljivi tako v gospodarstvu kakor v javnem sektorju. Široka pridobljena znanja jim omogočajo ustvarjanje in upravljanje najzahtevnejših tehnologij in sistemov.

 • FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
 • FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
 • Besedilo o sprejetju

  Študijski program je bil potrjen na Senatu UM dne 15. 12. 2009 in sprejet na Svetu za visoko šolstvo RS dne 25. 2. 2010. Študijski program je bil ponovno potrjen iz strani Senata UM dne 21. 6. 2016 in 21. 12. 2017 reakreditiran iz strani Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

  Pogoji za napredovanje po študijskem programu

  Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 točk ECTS. Pogoje za napredovanje pod izrednimi pogoji ter pogoje za ponavljanje opredeljuje Statut UM https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/Statut-Univerze-v-Mariboru-uradno-precisceno-besedilo-UPB-13.pdf

  Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

  Študijski program 2. stopnje Mehatronika ne vsebuje posameznih delov.

  Možnosti za nadaljevanje študija

  Diplomant študijskega programa za pridobitev magistrske izobrazbe 2. stopnje lahko nadaljuje z doktorskim študijem na študijskih programih 3. stopnje skladno s pogoji, ki jih določi visokošolski zavod, ki razpisuje doktorski študijski program.

  Možnosti za zaposlitev

  Študentje interdisciplinarnega 2. stopenjskega programa Mehatronika bodo v izobraževalnem procesu pridobili ustrezne kompetence, da bodo sposobni v skladu s standardi delovne uspešnosti izvršiti strokovno in raziskovalno-razvojno najtežje naloge s področja svoje stroke. Absolventom tega programa bomo omogočili pridobivanje kakovostnega znanja, poleg tega pa tudi veščine, spretnosti, vrednote in pozitivno samopodobo, ki poleg znanja znatno pripomorejo k delovni uspešnosti.

  Dodatne informacije

  Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja Fakulteta za strojništvo UM, so dosegljive na spletni strani https://www.fs.um.si/studij/studijski-programi/ Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM, so dosegljive na spletni strani https://feri.um.si/studij/programi/ .

  Druge obveznosti

  Ni drugih obveznosti.

  Načini ocenjevanja

  Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/Pravilnik-o-preverjanju-in-ocenjevanju-znanja-na-Univerzi-v-Mariboru-stev.-A4-2009-41-AG-uradno-precisceno-besedilo-UPB1.pdf Merila in načini ocenjevanja znanja posameznega predmeta so del Učnega načrta predmeta (Subject specification) in so javno dostopni na spletni strani https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za strojništvo ocenjevanje znanja ureja enotna »Ocenjevalna lestvica«, ki je dostopna na strani https://www.fs.um.si/studij/informacije-o-studiju/izpitni-sistem/. Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ocenjevanje znanja ureja enotna Ocenjevalna lestvica, ki je dostopna na strani https://feri.um.si/studij/vprasanja-in-odgovori/ Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

  Temeljni cilji študijskega programa

  Temeljni cilj skupnega interdisciplinarnega 2. stopenjskega programa Mehatronika je izobraziti široko razgledanega magistra inženirja, ki bo poleg znanja in razumevanja, ki ga je pridobil na 1. stopenjskem univerzitetnem ali visokostrokovnem študiju mehatronike, izkazoval tudi samostojnost, ustvarjalnost, inovativnost in kritičnost pri reševanju težjih strokovnih in razvojnih problemov s področja mehatronike. Študenti tega programa se bodo s študijem znanstvenih temeljev programa, tehnoloških temeljev, poglobljenih aplikativnih in sistemskih znanj, usposobili za prenos pridobljenih teoretičnih in strokovnih znanj v razvojno-raziskovalno prakso. Diplomanti programa 2. stopnje Mehatronika bodo z inovativnimi postopki sposobni reševati najzahtevnejše strokovne in raziskovalno-razvojne probleme na interdisciplinarnem področju mehatronike, prav tako pa bodo sposobni organizirati in voditi zahtevne projekte na svojem strokovnem področju. Diplomante nameravamo usposobiti za nadaljnjo strokovno rast, vseživljenjsko učenje, uporabo dostopnih virov znanja in spoznati z metodami raziskovalnega dela za nadaljevanje študija na doktorskih programih. Želimo razviti tudi sposobnost vrednotenja novih tehnologij z vidika širših družbenih ciljev, potreb in omejitev.

  Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

  Magistri podiplomskega študijskega programa druge stopnje Mehatronika bodo skladno s temeljnimi cilji v okviru splošnih kompetenc pridobili zlasti: • sposobnost uporabe matematičnih, naravoslovnih in računalniških znanj pri reševanju tehniških problemov, • sposobnost uporabe analitičnih, eksperimentalnih in simulacijskih metod pri reševanju praktičnih problemov iz področja stroke, • sposobnost analize in sinteze kompleksnih problemov na interdisciplinarnem področju mehatronike s ciljem predlagati tehnično optimalne rešitve ob upoštevanju širših družbeno-ekonomskih posledic in omejitev, • sposobnost načrtovanja mehatronskih komponent in sistemov, ki bodo v praksi izpolnili postavljene cilje in zahteve, • sposobnost integracije teoretskih spoznanj, metod razvojno-raziskovalnega dela in modernih načrtovalskih orodij pri reševanju kompleksnih tehniških problemov iz področja mehatronike, • sposobnost javne predstavitve tehničnih, razvojnih, organizacijskih in upravljavskih rešitev v pisni ali govorni obliki, • obvladanje metod in tehnik za samostojno raziskovalno delo, analizo in vrednotenje rezultatov, • avtonomnost v strokovnem delu, kritičnost in prevzemanje odgovornosti za predlagane rešitve in • sposobnost ustanavljanja in vodenje razvojnih, projektnih in strokovnih skupin.

  Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

  Predmetno-specifične kompetence, ki jih bodo pridobili študenti študijskega programa druge stopnje Mehatronika zajemajo zlasti: • oblikovanje in konstruiranje najzahtevnejših mehatronskih sistemov, sklopov, naprav, strojev in postrojev, • uporabo metodologij za razvoj in raziskovanje na ožjem strokovnem področju, • uporabo in razvoj računalniško podprtega strojniškega konstruiranja in elektrotehniškega projektiranja, kakor tudi modernih programskih jezikov in spletnih sistemov za vodenje mehatronskih sistemov, • uporabo in razvoj postopkov ter orodij za modeliranje, optimizacijo in simulacijo mehatronskih sistemov, • snovanje, razvijanje in uporabo sodobnih mehatronskih proizvodnih tehnologij in konceptov, • vodenja obstoječih mehatronskih proizvodnih postopkov in tehnologij, analiziranje, presojanje in vrednotenje le-teh ter njihovo posodabljanje, • organiziranje načrtovanja in upravljanja mehatronskega proizvodnega procesa, • zagotavljanje ustrezne kakovosti izdelkov z izvajanjem ustreznih meritev in kontrole kakovosti, • zagotavljanje ukrepov za brezhibno delovanje, vzdrževanje in okoljsko neoporečnost izdelkov v njihovi celotni življenjski dobi, • interdisciplinarno razumevanje dejavnosti v proizvodnih sistemih, • stalno razvijanje veščin in spretnosti pri uporabi znanja na določenem strokovnem področju, • poznavanje in razumevanje zgodovine razvoja mehatronike in njenih disciplin.

  Pogoji za vpis v program

  V študijski program 2. stopnje Mehatronika se lahko vpiše, kdor je zaključil: 1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Mehatronika (0788); Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715); Gospodarsko inženirstvo-strojništvo (0788); Elektrotehnika in energetika (0713); Gospodarsko inženirstvo-elektrotehnika (0788); Elektronika in avtomatizacija (0714), Motorna vozila, ladje in letala (0716); Fizika (0533); 2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: Matematika (0541); Statistika (0542); Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove elektrotehnike (6 ECTS), Strojni elementi (8 ECTS), Elektronika za mehatronike (6 ECTS). 3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Mehatronika (0788); Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715); Gospodarsko inženirstvo-strojništvo (0788); Elektrotehnika in energetika (0713); Gospodarsko inženirstvo-elektrotehnika (0788); Elektronika in avtomatizacija (0714), Motorna vozila, ladje in letala (0716); Fizika (0533); 4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Matematika (0541); Statistika (0542); Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove elektrotehnike (6 ECTS), Strojni elementi (8 ECTS), Elektronika za mehatronike (6 ECTS). 5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Mehatronika (0788); Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715); Gospodarsko inženirstvo-strojništvo (0788); Elektrotehnika in energetika (0713); Gospodarsko inženirstvo-elektrotehnika (0788); Elektronika in avtomatizacija (0714), Motorna vozila, ladje in letala (0716); Fizika (0533); Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Matematika (0541); Statistika (0542); Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Mehatronika (0788); Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715); Gospodarsko inženirstvo-strojništvo (0788); Elektrotehnika in energetika (0713); Gospodarsko inženirstvo-elektrotehnika (0788); Elektronika in avtomatizacija (0714), Motorna vozila, ladje in letala (0716); Fizika (0533);Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Matematika (0541); Statistika (0542); Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

  Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

  Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Mehatronika se upošteva: uspeh pri študiju prve stopnje - povprečna ocena izpitov in zaključnega dela (100%).

  Merila za prehode med študijskimi programi

  Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpišejo : • v drugi ali višji letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Mehatronika, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja Mehatronika (0788); Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715); Gospodarsko inženirstvo-strojništvo (0788); Elektrotehnika in energetika (0713); Gospodarsko inženirstvo-elektrotehnika (0788); Elektronika in avtomatizacija (0714), Motorna vozila, ladje in letala (0716) in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje. Prehod po merilih za prehode je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Mehatronika, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. O prehodu iz enega študijskega programa v drug študijski program odloča Komisija za študijske zadeve FS oziroma FERI. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. V kolikor bo v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v višji letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Mehatronika, se kandidatu odobri vpis v drugi ali višji letnik navedenega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija.

  Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

  UM FERI in FS priznavata kandidatom pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti na podlagi Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, ki ureja postopke za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim učenjem pred vpisom in med študijem na Univerzi v Mariboru. Fakulteti kandidatom priznata znanja in spretnosti, če ti po obsegu, vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati želijo vpisati ali so vanj vpisani. Podlaga za priznavanje znanj in spretnosti so potrdila ali druge listine: - javno veljavne listine (spričevala, diplome), - potrdila o opravljenem delu študijskega programa ali opravljenih obveznosti v študijskem programu, - potrdila izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno končanem izobraževanju, spričevala ter druge listine, - izdelki, storitve, projekti, objave in druga avtorska dela kandidatov, - dokazila o registriranih patentih, - ustrezne reference o praktičnem usposabljanju in delovnih izkušnjah, - znanja, pridobljena s samoizobraževanjem in priložnostnim učenjem in druga dokazila/znanja, o katerih presoja Komisija za študijske zadeve UM FERI ali Komisija za študijske zadeve UM FS. Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata, ki jo vloži na posebnem obrazcu, ki je sestavni del navedenega pravilnika.

  Pogoji za dokončanje študija

  Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 120 točk ECTS.