SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000411

6/2

2024/25

60 ECTS 180 ECTS

dipl. var. (VS)
diplomirani varstvoslovec (VS)
diplomirana varstvoslovka (VS)

B.A.A.
Bachelor of Applied Arts

10 – Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

1032 – Varnost, varovanje, zaščita in reševanje

5 – Družbene vede

izr. prof. dr. ALEŠ BUČAR RUČMAN

Visokošolski strokovni program Varnost in policijsko delo razvija sposobnosti diplomantov za samostojno delo in kritičnost na področju varstvoslovja. Diplomirani varstvoslovci visokošolskega strokovnega programa imajo teoretična in praktična znanja za izvajanje zahtevnih strokovnih opravil na področju zagotavljanja varnosti in za vodenje varnostnih organizacij.

LJUBLJANA

Študijski proces se izvaja na sedežu fakultete v centru Ljubljane.

TUTORSTVO

Študenti tutorji vas bodo usmerjali skozi študij ter vam svetovali pri reševanju študijskih in splošnih problemov.

Visokošolski strokovni študijski program »Varnost in policijsko delo« lahko strnemo v naslednjih točkah: - razumevanje delovanja varnostnega sistema tako v časovni (zgodovinski) kot v konkretni družbeni situaciji - odkrivanje, analiziranje in reševanje varnostnih problemov tako v organizacijah kot v različnih skupnostih, - izvajanje akcijskih raziskav ter osnov aplikativnega raziskovanja na področju raziskovanja varnostnih pojavov tako v lokalnih skupnostih, organizacijah kot v mednarodnem prostoru, - sposobnost za aplikativnost teoretičnih spoznanj varstvoslovja v konkretno delovno ali bivanjsko okolje ter sposobnost sintetizirati znanja varstvoslovja in drugih sorodnih ved, - upravljanje komunikacijskega procesa s pomočjo sodobne tehnologije ter z uporabo ustreznih komunikacijskih tehnik med različnimi dejavniki v situacijah soodvisnosti za zagotavljanje varnosti tako v lokalnem kot v mednarodnem okolju.

Besedilo o sprejetju

K študijskemu programu je dal soglasje Svet za visoko šolstvo RS dne 12. 12. 2006.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študent napreduje v drugi letnik, če je z opravljenimi obveznostmi prvega letnika zbral najmanj 51 ECTS. Študent napreduje v tretji letnik, če je opravil vse obveznosti prvega letnika (zbral 60 ECTS točk) in je v drugem letniku zbral najmanj 51 ECTS točk. Študent, ki je zbral manj kot 51 ECTS, lahko na osnovi pisne prošnje, ki ji predloži upravičljive razloge opredeljene s Statutom UM, zaprosi Komisijo za študijske zadeve FVV za vpis v višji letnik. To velja za napredovanje iz 1. v 2. in iz 2. v 3. letnik.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant visokošolskega strokovnega študijskega programa se lahko vključi v podiplomske magistrske študijske programe druge stopnje, skladno s pogoji, ki jih določi študijski program.

Možnosti za zaposlitev

Diplomanti programa Varnost in policijsko delo se lahko zaposlujejo na različnih področjih; v nevladnih organizacijah, v vladnih organizacijah, v državni upravi, v organih lokalne samouprave, v gospodarstvu (v gospodarskih družbah za varovanje premoženja in intelektualne lastnine, kot strokovnjaki za zagotavljanje informacijske varnosti, v zasebnih varnostnih družbah in detektivskih organizacijah, na področju zavarovalništva ipd.).

Načini ocenjevanja

Načini in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so opredeljeni v posameznem učnem načrtu in dosledno sledijo preverjanju doseženih učnih izidov in kompetenc posamezne učne enote.

Temeljni cilji študijskega programa

Visokošolski strokovni program Varnost in policijsko delo razvija sposobnosti diplomantov za samostojno delo in kritičnost na področju varstvoslovja. Diplomirani varstvoslovci visokošolskega strokovnega programa imajo teoretična in praktična znanja za izvajanje zahtevnih strokovnih opravil na področju zagotavljanja varnosti in za vodenje varnostnih organizacij. Visokošolski strokovni študijski program »Varnost in policijsko delo« lahko strnemo v naslednjih točkah: - razumevanje delovanja varnostnega sistema tako v časovni (zgodovinski) kot v konkretni družbeni situaciji - odkrivanje, analiziranje in reševanje varnostnih problemov tako v organizacijah kot v različnih skupnostih, - izvajanje akcijskih raziskav ter osnov aplikativnega raziskovanja na področju raziskovanja varnostnih pojavov tako v lokalnih skupnostih, organizacijah kot v mednarodnem prostoru, - sposobnost za aplikativnost teoretičnih spoznanj varstvoslovja v konkretno delovno ali bivanjsko okolje ter - sposobnost sintetizirati znanja varstvoslovja in drugih sorodnih ved, - upravljanje komunikacijskega procesa s pomočjo sodobne tehnologije ter z uporabo ustreznih komunikacijskih tehnik med različnimi dejavniki v situacijah soodvisnosti za zagotavljanje varnosti tako v lokalnem kot v mednarodnem okolju. Temeljni cilj programa je, poleg posredovanja ustreznih znanj, tudi razvijanje sposobnosti diplomantov za samostojno delo, kritičnost ter analitičen, ustvarjalen in inovativen pristop k reševanju problemov s področja varnosti. Cilj programa »Varnost in policijsko delo« je doseči, da bodo diplomanti visokega strokovnega programa usposobljeni za razumevanje, vodenje in upravljanje procesov na področju zagotavljanja varnosti. Poleg posredovanja ustreznih znanj program razvija sposobnosti diplomantov za samostojno delo in kritičnost na specifičnem predmetnem področju. S povezanostjo raziskovanja, poučevanja in študija se uresničujejo pričakovanja slušateljev, zaposlenih, bodočih zaposlovalcev in družbe nasploh. Z izobraževanjem in raziskovanjem v okviru programa se razvija varstvoslovje kot posebna interdisciplinarna družbena veda.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa Varnost in policijsko delo na FVV so strokovnjaki s praktičnim znanjem za delo v varnostnih organizacijah, sodelovanje v zahtevnih procesih s področja varnosti ter izvajanje zahtevnih strokovnih opravil, ki spadajo na področje varstvoslovja. Sposobni so prevzemati zahtevne naloge pri delu, analiziranju in planiranju varnostnih procesov tako v državnih, nevladnih kot gospodarskih organizacijah.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa Varnost in policijsko delo na FVV so strokovnjaki s praktičnim znanjem za delo v varnostnih organizacijah, sodelovanje v zahtevnih procesih s področja varnosti ter izvajanje zahtevnih strokovnih opravil, ki spadajo na področje varstvoslovja. Sposobni so prevzemati zahtevne naloge pri delu, analiziranju in planiranju varnostnih procesov tako v državnih, nevladnih kot gospodarskih organizacijah.

Pogoji za vpis v program

V visokošolski strokovni študijski program Varnost in policijsko delo se lahko vpiše, kdor je opravil a) splošno maturo, b) poklicno maturo, c) zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu opravljen pred 1. 6. 1995.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: -splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 60 % točk, -splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med študijskimi programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu ter Merili za prehode med študijskimi programi ter drugimi predpisi. Prehod med študijskimi programi je vpis: 1. v drugi ali višji letnik visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Varnost in policijsko delo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji; 2. vpis višješolskega diplomanta v drugi letnik visokošolskega študijskega programa 1. stopnje. Po merilih za prehode je na visokošolski študijski program 1. stopnje Varnost in policijsko delo omogočen prehod kandidatom z naslednjih področij: pravne vede, upravne vede, družboslovne vede in humanistične vede, organizacijske vede, socialno delo, informacijske vede, ekonomske in poslovne vede. Prehod je mogoč, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: – izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik študijskega programa 1. stopnje, – prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, – se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanaša na obvezne predmete drugega študijskega programa. Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: - vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, - potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom ECTS, - potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, - potrdilo o plačilu postopka. Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa, ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Merila za priznavanje znanj in spretnosti so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru. Ocenjevanje pridobljenih znanj in spretnosti mora temeljiti na izobraževalnih kompetencah študijskega programa. Prehod med študijskimi programi je vpis: 1. v drugi ali višji letnik visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Varnost in policijsko delo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji; 2. vpis višješolskega diplomanta v drugi letnik visokošolskega študijskega programa 1. stopnje. Po merilih za prehode je na visokošolski študijski program 1. stopnje Varnost in policijsko delo omogočen prehod kandidatom z naslednjih področij: pravne vede, upravne vede, družboslovne vede in humanistične vede, organizacijske vede, socialno delo, informacijske vede, ekonomske in poslovne vede. Prehod je mogoč, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: - izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik študijskega programa 1. stopnje, - prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, - se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati do 1. junija: - vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, - potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom ECTS, - potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, - potrdilo o plačilu postopka. Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in zbere najmanj 180 ECTS.