SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000415

6/2

2024/25

48 ECTS 180 ECTS

dipl. var. inf. var. (VS)
diplomirani varstvoslovec informacijske varnosti (VS)
diplomirana varstvoslovka informacijske varnosti (VS)

B.A.A.
Bachelor of Applied Arts

06 – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

0688 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

5 – Družbene vede

izr. prof. dr. SIMON VRHOVEC

LJUBLJANA

Študijski proces se izvaja na sedežu fakultete v centru Ljubljane.

TUTORSTVO

Študenti tutorji vas bodo usmerjali skozi študij ter vam svetovali pri reševanju študijskih in splošnih problemov.

Besedilo o sprejetju

K študijskemu programu je dal soglasje Svet za visoko šolstvo RS dne 25. 8. 2010.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študent napreduje v drugi letnik, če je z opravljenimi obveznostmi prvega letnika zbral najmanj 51 ECTS. Študent napreduje v tretji letnik, če je opravil vse obveznosti prvega letnika (zbral 60 ECTS točk) in je v drugem letniku zbral najmanj 51 ECTS točk. Študent, ki je zbral manj kot 51 ECTS, lahko na osnovi pisne prošnje, ki ji predloži upravičljive razloge opredeljene s Statutom UM, zaprosi Komisijo za študijske zadeve FVV za vpis v višji letnik. To velja za napredovanje iz 1. v 2. in iz 2. v 3. letnik.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant visokošolskega strokovnega študijskega programa se lahko vključi v podiplomske magistrske študijske programe druge stopnje, skladno s pogoji, ki jih določi študijski program.

Možnosti za zaposlitev

Diplomanti Fakultete za varnostne vede se lahko zaposlujejo na različnih področjih; v nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo s področjem analiziranja in zagotavljanja varnosti posameznikov (npr. skupine za boj proti zlorabam, Amnesty International, ipd.), v vladnih organizacijah (različna mesta v državni upravi s poudarkom na področju notranjih zadev, obveščevalne dejavnosti, pravosodja, obrambe ipd.), v organih lokalne (samo)uprave (v občinskih redarstvih, v varnostnih sosvetih, v varnostnih strukturah bodoče pokrajinske ureditve v Sloveniji), ter v gospodarstvu (v gospodarskih družbah za varovanje informacijskih sistemov, premoženja in intelektualne lastnine, kot strokovnjaki za zagotavljanje informacijske varnosti, v zasebnih varnostnih družbah in detektivskih organizacijah, na področju zavarovalništva ipd).

Načini ocenjevanja

Načini in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so opredeljeni v posameznem učnem načrtu in dosledno sledijo preverjanju doseženih učnih izidov in kompetenc posamezne učne enote.

Temeljni cilji študijskega programa

Visokošolski strokovni program Informacijska varnost razvija sposobnosti diplomantov za samostojno delo in kritičnost na področju informacijske varnosti. Diplomirani varstvoslovci informacijske varnosti so teoretično in praktično usposobljeni za izvajanje strokovnih, razvojnih in vodstvenih opravil na področjih informatike, informacijskih sistemov in varstvoslovja, predvsem z vidika mehanizmov zagotavljanja varnosti v informacijski družbi. Temeljni cilj programa Informacijska varnost je, poleg posredovanja ustreznih znanj, tudi razvijanje sposobnosti diplomantov za samostojno delo, kritičnost ter analitičen, ustvarjalen in inovativen pristop k reševanju problemov s področja informacijske varnosti. Znanja, ki jih bodo pridobili diplomanti se tako nanašajo na poznavanje varstvoslovja, informatike, računalništva, prava in poslovno organizacijskih ved.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomanti programa bodo usposobljeni opravljati delo in uporabljati pridobljena znanja na različnih področjih, ki so neposredno ali posredno vezane na področje študija. Študijski program je na vsebinskem področju aplikativno usmerjen ter omogoča diplomantom – strokovnjakom na področju informacijske varnosti – kompetentno in kompetitivno vključevanje v delovne procese, s čimer je omogočen razvoj kariere. Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa Informacijska varnost na FVV bodo usposobljeni za proučevanje in za zakonito, strokovno, etično in učinkovito opravljanje nalog s področja zagotavljanja informacijske varnosti. S tem se prispeva k dviganju informacijske varnosti in posledično k demokratični družbi, varstvu človekovih pravic in svoboščin.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomant pridobi visoko strokovno izobrazbo na področju varstvoslovja in informatike. Namenjen je izobraževanju strokovnjakov s področja informacijske varnosti, ki bodo usposobljeni za izvajanje strokovnih, razvojnih in vodstvenih opravil, ki zahtevajo znanje iz informatike in varstvoslovja. Študij vključuje tudi spoznanja sorodnih disciplin, kot so kriminologija, pravo, psihologija ter organizacijske in druge vede.

Pogoji za vpis v program

V visokošolski strokovni študijski program Informacijska varnost se lahko vpiše, kdor je opravil a) splošno maturo, b) poklicno maturo, c) zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu opravljen pred 1. 6. 1995.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: -splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 60 % točk, -splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Po merilih za prehode je na visokošolski študijski program 1. stopnje Informacijska varnost omogočen prehod kandidatom z naslednjih področij: pravne vede, upravne vede, družboslovne vede in humanistične vede, organizacijske vede, socialno delo, informacijske vede, ekonomske in poslovne vede. Prehod med študijskimi programi je vpis: 1. v drugi ali višji letnik visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Informacijska varnost, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji; 2. vpis višješolskega diplomanta v drugi letnik visokošolskega študijskega programa 1. stopnje. Prehod je mogoč, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: - izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik študijskega programa 1. stopnje, - prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, - se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: - vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, - potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom ECTS, - potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, - potrdilo o plačilu postopka. Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Merila za priznavanje znanj in spretnosti so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru. Ocenjevanje pridobljenih znanj in spretnosti mora temeljiti na izobraževalnih kompetencah študijskega programa. Po merilih za prehode je na visokošolski študijski program 1. stopnje Informacijska varnost omogočen prehod kandidatom z naslednjih področij: pravne vede, upravne vede, družboslovne vede in humanistične vede, organizacijske vede, socialno delo, informacijske vede, ekonomske in poslovne vede. Prehod med študijskimi programi je vpis: 1. v drugi ali višji letnik visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Informacijska varnost, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji; 2. vpis višješolskega diplomanta v drugi letnik visokošolskega študijskega programa 1. stopnje. Prehod je mogoč, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: - izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik študijskega programa 1. stopnje, - prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, - se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati do 1. junija: - vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, - potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom ECTS, - potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, - potrdilo o plačilu postopka. Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in zbere najmanj 180 ECTS.