SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000418

6/2

2024/25

18 ECTS 180 ECTS

dipl. zn. (VS) / dipl. m. s. (VS)
diplomirani zdravstvenik (VS)
diplomirana medicinska sestra (VS)

B.A.Sc.
Bachelor of Applied Science

09 – Zdravstvo in socialna varnost

0913 – Zdravstvena nega in babištvo

3.3 – Zdravstvene vede

doc. dr. KLAVDIJA ČUČEK TRIFKOVIČ, prof. zdr. vzg.

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega, ki ga izvaja Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, je sodoben študij ski program, ki je usklajen z načeli Evropskih direktiv za reguliran poklic, Bolonjske deklaracije ter ostalimi domačimi in tujimi smernicami. Študij zdravstvene nege na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede omogoča izoblikovanje odličnih zdravstvenih delavcev, ki so po zaključku študija usposobljeni za samostojno in kompetentno izvajanje poklica diplomirane medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika. Študij na študijskem programu Zdravstvena nega je usmerjen v ohranjanje skrbi za zdravje, v profesionalen odnos do dela, splošno izobraženost, samostojno razmišljanje, sposobnost hitrega in pravilnega odločanja, ob tem pa v ohranitev srčne kulture ter čutečega in etičnega odnosa do pacientov in sodelavcev.

Besedilo o sprejetju

Študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega je bil potrjen na Senatu Univerze v Mariboru, dne 21.10.2008 in na Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo, dne 22.12.2008.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Za napredovanje v 2. letnik je potrebno zbrati najmanj 51 ECTS iz 1. letnika, med katerimi morajo biti obvezno opravljeni izpiti učnih enot in brez katerih tudi izjemno napredovanje ni mogoče: • Zdravstvena nega 9 ECTS • Anatomija, fiziologija, in patologija 6 ECTS • Laboratorijska diagnostika in farmakologija 3 ECTS • Zdravstvena nega starejših oseb z geriatrijo in paliativna oskrba 3 ECTS • Klinično usposabljanje 1 6 ECTS • Klinično usposabljanje 2 15 ECTS Za napredovanje v 3. letnik je potrebno zbrati vseh 60 ECTS 1. letnika ter najmanj 51 ECTS iz 2. letnika, med katerimi morajo biti obvezno opravljeni izpiti učnih enot in brez katerih tudi izjemno napredovanje ni mogoče: • Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo 6 ECT • Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom 3 ECTS • Zdravstvena nega internističnega pacienta z interno medicino 6 ECTS • Nujna medicinska pomoč 3 ECTS • Klinično usposabljanje 3 12 ECTS

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomanti lahko nadaljujejo študij na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede, na treh podiplomskih magistrskih študijskih programih 2. stopnje in sicer na programu Zdravstvena nega, Bioinformatika ter Management v zdravstvu in socialnem varstvu, kakor tudi nadaljujejo študij na drugih fakultetah v Sloveniji in tujini na podiplomskih študijskih programih.

Možnosti za zaposlitev

Izhajajoč iz kompetenc vseh predmetov so zaposlitvene možnosti diplomanta dodiplomskega študija 1. stopnje Zdravstvena nega vezane na: - zdravstvene zavode (bolnišnice, zdravstveni zavodi), - socialno - varstvene zavode, - socialne službe, - šolske ustanove, - negovalne bolnišnice, - zasebni sektor, - sanitetne enote slovenske vojske in obrambne strukture bodočih mednarodnih povezav, - civilno zaščito, - humanitarne organizacije, - različne evropske in svetovne organizacije povezane z zdravstvom in zdravstveno nego.

Dodatne informacije

Študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega je usklajen Direktivo Evropskega Parlamenta 2005/36/ES ter z evropskimi direktivami za regulirane poklice 77/453 EGS, 89/595/EGS, 77/453 EEC in 89/595/EEC.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM - https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/Pravilnik-o-preverjanju-in-ocenjevanju-znanja-na-Univerzi-v-Mariboru-stev.-A4-2009-41-AG-uradno-precisceno-besedilo-UPB1.pdf Pri posamezni učni enoti se vrsta in način opravljanja izpita ter pogoji za pristop k izpitu določijo z učnim načrtom, ki je sestavni del študijskega programa. V učnem načrtu se določi delež posameznega načina preverjanja in ocenjevanja znanja, ki ga le-ta prispeva h končni oceni. Kandidat uspešno opravi preverjanje znanja, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj programa je podati diplomantu obseg znanj, stališč, profesionalnih vrednot in spretnosti, ki jih bo uporabil pri delu na področju zdravstvene nege. Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega študentom omogoča pridobitev znanja s študijem teoretičnih in metodoloških konceptov, usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih, delovnih in drugih problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja in uporabo znanstvenih metod, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno in znanstveno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju zahtevnejšega dela.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Med splošnimi kompetencami so posebej izpostavljene naslednje kompetence: • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki, • vključevanje organizacijskih znanj v podporo uspešnih poslovnih odločitev, • načrtovanje in nadzor nad izvajanjem negovalnih aktivnosti, • uporaba znanstveno raziskovalnih metod za raziskovanje na področju zdravstvene nege, • uporaba modernih in informacijsko komunikacijskih tehnologij. Študijski program bo študentu omogočil: • pridobitev strokovnega znanja in znanja s področja kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih metod, s katerimi bo lahko učinkovito izvajal na dokazih temelječo zdravstveno nego, • sposobnost reševanja zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, • obvladovanje komuniciranja z bolnikom/varovancem, s sodelavci v negovalnem in zdravstvenem timu in navzven z drugimi partnerji, • strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju zdravstvenega tima.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Skladno s Seznamom poklicev v zdravstveni dejavnosti bodo študenti pridobili naslednje kompetence: • promocija zdravja, zdravstvena vzgoja in učenje za razumevanje povezav med načinom življenja in zdravja, • razumevanje zdravstvenih problemov in procesov za krepitev, doseganje in ohranjanje zdravja, • organiziranje, vodenje in nadziranje dejavnosti ter službe zdravstvene nege, • vodenje negovalnega tima, • izvajanje zdravstvene nege na podlagi negovalne anamneze, negovalne diagnoze in postavljenih ciljev zdravstvene nege, • sodelovanje v procesu zdravljenja v okviru zdravstvenega tima ter izvajanje diagnostično terapevtskih programov, • spremljanje izidov in učinkov intervencij zdravstvene nege in dokumentiranje, • interdisciplinarno in multisektorsko povezovanje za zagotavljanje kakovostne obravnave bolnika, • izvajanje zdravstvene nege v okviru nujne medicinske pomoči, • pedagoško delo za obnavljanje lastnega kadra, • raziskovalno delo v zdravstveni negi in zagotavljanje kakovosti. Skladno z Merili za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov pridobi diplomant visoko strokovnega študijskega program 1. stopnje Zdravstvena nega naslednje predmetno specifične kompetence: • poznavanje in razumevanje stroke zdravstvene nege in zgodovine oziroma razvoja zdravstvene nege, • sposobnost reševanja konkretnih problemov z uporabo kvalitativnih in kvantitativnih znanstvenih metod, • obvladanje teorije zdravstvene nege in prenos znanja v prakso in refleksije, • razumevanje stroke in povezovanje z interdisciplinarnimi področji, • razumevanje in uporaba metod kritičnega razmišljanja, • pridobitev veščin in spretnosti izvajanja zdravstvene nege na specifičnih področjih, • uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na določenem strokovnem področju itd.;

Pogoji za vpis v program

V visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. Skladno s kompetencami tehnika zdravstvene nege/tehnice zdravstvene nege morajo vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programu zdravstveni tehnik ali tehnik zdravstvene nege opraviti 80 ur propedevtičnega programa iz vsebin predmeta Zdravstvena nega. Propedevtični program organizira UM FZV po opravljenem vpisu in je plačljiv za redne in izredne študente. ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA KOT DODATNI POGOJ ZA VPIS NA UM FZV Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO) pred vpisom v 1. letnik. Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: - potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno dokazilo, - spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom, - maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik, - spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom, - diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in potrdilo visokošolskega zavoda, da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno–informacijski službi sporoči Državni izpitni center. ZDRAVNIŠKO POTRDILO KOT DODATNI POGOJ ZA VPIS NA UM FZV Izbrani kandidati morajo ob vpisu (ne ob prijavi) predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomirane medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika. Napotnico za predhodni preventivni zdravstveni pregled bodo izbrani kandidati prejeli skupaj z obvestilom o vpisu po pošti, na naslov, ki je v sistemu eVŠ označen za prejemanje pošte. Predhodne preventivne zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in športa v Sloveniji (potrdilo osebnega zdravnika ne velja). Fakulteta za zdravstvene vede izvaja redni in izredni študij v Mariboru, na sedežu fakultete. Predavanja in seminarji se bodo izvajali do 33 % na daljavo v obliki e-izobraževanja.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi 60 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE) Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa. Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpišejo: - v drugi ali tretji letnik visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja zdravstva (091) in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji; - v drugi letnik visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja zdravstva (091), ki ima 3 leta ustreznih delovnih izkušenj, kar dokazuje s Potrdilom delodajalca. Prehod je mogoč skladno z Merili za prehode med študijskimi programi, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: - izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, - prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, - se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. O priznanju in določitvi manjkajočih študijskih obveznosti odloča Komisija za študijske zadeve UM FZV, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik, v katerega študent prehaja. Kandidat pred prijavo obvezno kontaktira Referat za študijske in študentske zadeve UM FZV. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru posredovati na UM FZV najkasneje do 30. avgusta 2024: ? vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, ? potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom ECTS, ? potrjene učne načrte opravljenih študijskih obveznosti, ? potrdilo o plačilu postopka. Če je kandidatov več kot je razpisanih vpisnih mest, se izbere kandidate glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti predhodnega študijskega programa.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Priznanje se ureja po postopkih in merilih, ki jih predpisuje Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru št. 012/2019/2. Postopki za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti se uporabljajo za kandidate, ki se vpisujejo in za že vpisane študente, ki želijo, da se jim predhodno pridobljena znanja ter spretnosti upoštevajo kot del opravljene študijske obveznosti v obstoječem programu. UM FZV lahko kandidatom lahko prizna znanja in spretnosti, če ti po obsegu, vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati želijo vpisati ali so vanj vpisani.

Pogoji za dokončanje študija

Študijski program se zaključi z zaključnim delom. Študent zaključi študij, ko je opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS.