SLO | EN
PRD-v18

2

Magistrski študij

2 (druga)

8 (8)

0000610

7

2024/25

24 ECTS 120 ECTS

mag. inž. tel.
magister inženir telekomunikacij
magistrica inženirka telekomunikacij

M.Sc.
Master of Science

06 – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

0610 – Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), podrobneje neopredeljeno

2 – Tehniške in tehnološke vede

red. prof. dr. TATJANA KAPUS, univ. dipl. inž. el.

ZNANJE ZA PRIHODNOST

Diplomant ima poglobljeno znanje o komunikacijskih sistemih, omrežjih in storitvah.

VISOKA TEHNOLOGIJA

Diplomant ima znanje za inovativne rešitve ter razvoj izdelkov in storitev s področja komunikacijskih tehnologij z visoko dodano vrednostjo.

STROKOVNA ODLIČNOST

Diplomant ima zmožnost za samostojno raziskovanje, razvoj, presojo, preskušanje in upravljanje komunikacijskih sistemov, omrežij in storitev.

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Diplomant je zmožen etičnega delovanja v skupinah ter prevzemanja odgovornosti za vodenje skupinskega dela in zahtevnih delovnih sistemov.

Študij telekomunikacij vključuje najsodobnejše vsebine v skladu z razvojnimi potrebami gospodarstva, kot so: internet stvari – IoT, računalniška in komunikacijska omrežja, razvoj mobilnih aplikacij, antene, oddajni in komunikacijski sistemi, mobilne tehnologije 4G in 5G, internet in spletne storitve, virtualni asistenti, digitalno procesiranje signalov, avdia, slik in videa, inteligentna okolja in pametne hiše.

Besedilo o sprejetju

Študijski program je bil potrjen na Senatu FERI dne 19. 12. 2008, na Senatu UM dne 17. 2. 2009 in sprejet na Svetu za visoko šolstvo RS dne 30. 3. 2009. Senat FERI je dne 24. 4. 2014 in Senat UM je dne 22. 9. 2015 sprejel vlogo za ponovno akreditacijo študijskega programa. Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je dne 17. 3. 2016 sprejel odločbo s katero podaljšuje akreditacijo študijskega programa.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 točk ECTS. Pogoje za napredovanje pod izrednimi pogoji ter pogoje za ponavljanje opredeljuje Statut UM https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/Statut-Univerze-v-Mariboru-uradno-precisceno-besedilo-UPB-13.pdf

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program 2. stopnje Telekomunikacije ne vsebuje posameznih delov.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant študijskega programa za pridobitev magistrske izobrazbe 2. stopnje lahko nadaljuje z doktorskim študijem na študijskih programih 3. stopnje skladno s pogoji, ki jih določi visokošolski zavod, ki razpisuje doktorski študijski program.

Možnosti za zaposlitev

Študijski program druge stopnje Telekomunikacije je sestavljen tako, da omogoča diplomantom na osnovi pridobljenih znanj in kompetenc zaposlitev na področjih, kot so snovanje, razvoj, izvedba, vrednotenje, upravljanje in uporaba komunikacijskih sistemov, omrežij in storitev. Le-ti so nepogrešljiv del infrastrukture za delovanje celotne družbe, prav tako pa so eno od najpomembnejših proizvodnih ter storitvenih področij v Sloveniji in svetu, ki temelji na znanju in inovativnosti. Zato imajo diplomanti dobre možnosti za zaposlovanje v najrazličnejših podjetjih in ustanovah. Poleg svoje temeljne usposobljenosti za inženirska delovna mesta imajo dovolj široko znanje in kompetence, da se lahko zaposlijo na različnih področjih gospodarstva in negospodarstva, povezanih s stroko, pa tudi izven nje. Pridobljene kompetence jim omogočajo prevzemanje vodstvenih funkcij v malih, srednjih in večjih podjetjih in družbah. Lahko pa se zaposlujejo tudi marsikje drugod: v raziskovalnih inštitutih, v osnovnošolskem, srednješolskem in univerzitetnem izobraževanju, državni upravi ali pa kot ustanovitelji v lastnih podjetjih.

Dodatne informacije

Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja UM FERI, so dosegljive na spletni strani https://feri.um.si/studij/programi/ .

Druge obveznosti

Ni drugih obveznosti.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM https://www.um.si/wp-content/uploads/2021/11/Pravilnik-o-preverjanju-in-ocenjevanju-znanja-na-Univerzi-v-Mariboru-stev.-A4-2009-41-AG-uradno-precisceno-besedilo-UPB1.pdf Pri posamezni učni enoti se vrsta in način opravljanja izpita ter pogoji za pristop k izpitu določijo z učnim načrtom, ki je sestavni del študijskega programa. V učnem načrtu se določi delež posameznega načina preverjanja in ocenjevanja znanja, ki ga le-ta prispeva h končni oceni. Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ocenjevanje znanja ureja enotna Ocenjevalna lestvica, ki je dostopna na strani https://feri.um.si/studij/vprasanja-in-odgovori/. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilji programa so: • dati študentom poglobljeno znanje o osnovnih principih telekomunikacij, • dati študentom poglobljeno strokovno znanje o telekomunikacijskih sistemih, omrežjih in storitvah, • omogočiti študentom izbiro ožjih področij telekomunikacij, ki jih želijo natančneje spoznati, • usposobiti študente za samostojno raziskovanje, razvoj, presojo, preskušanje in uporabo idejnih rešitev, metod in izdelkov v znanih ali spremenjenih okoliščinah, • vzgojiti študente za stalno in uspešno iskanje in uporabo novih virov znanja na strokovnem in znanstveno-raziskovalnem področju, • usposobiti študente za učinkovito in etično delovanje v skupinah in prevzemanje odgovornosti za vodenje skupinskega dela in zahtevnih delovnih sistemov, • usposobiti študente za kakovostno dokumentiranje in poročanje o strokovnem in znanstveno-raziskovalnem delu, • vzpodbuditi študente k vključevanju v mednarodni visokošolski, strokovni in znanstveno-raziskovalni prostor, • usposobiti študente za vseživljenjsko učenje in nadaljevanje študija na doktorskih programih.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Z magistrskim študijem si študentje izboljšajo splošne kompetence, ki so jih pridobili z različnimi predvidoma tehniškimi prvostopenjskimi študiji, ter pridobijo še nekatere nove, kot so: a) zmožnost samostojnega iskanja in kritične uporabe virov, b) zmožnost povezovanja strokovnih spoznanj, metod, spretnosti in uporabe inženirskih orodij za samostojno reševanje tehniških problemov v znanih ali spremenjenih okoliščinah, c) zmožnost uporabe abstraktnega mišljenja in povezovanja pridobljenih znanj za samostojno razvijanje inovativnih idej in rešitev, d) zmožnost opravljanja znanstveno-raziskovalnega dela v zvezi s problemi s področja telekomunikacij in sorodnih področij, e) zmožnost suverenega delovanja v multidisciplinarnih skupinah, f) zmožnost vodenja zahtevnih sistemov in sprejemanja argumentiranih odločitev, g) zmožnost neodvisnega komuniciranja z različnimi sredstvi in za različne namene, kot so pisanje projektne dokumentacije, javna ustna predstavitev v tujem jeziku itd., h) zavedanje o nujnosti poglobljenega poznavanja snovi in sistematičnega strokovnega in znanstveno-raziskovalnega dela za dosego napredka na kateremkoli področju.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

S programom pridobijo študentje naslednje predmetnospecifične kompetence: a) temeljito poznavanje in razumevanje principov prenosa različnih vrst informacij (podatkov, govora, slik …), b) poglobljeno strokovno poznavanje telekomunikacijskih sistemov, različnih vrst omrežij in storitev, ki jih je možno ponujati v njih, c) zmožnost samostojnega dela pri izbiri, snovanju in razvoju izbranih vrst strojne (npr. prenosna sredstva, komunikacijska elektronska vezja, prenosni sistemi, omrežna vozlišča, terminalska oprema) in/ali programske opreme (npr. komunikacijski protokoli, obdelava slik in govora, storitve in aplikacije za uporabnike), potrebne v telekomunikacijah, d) zmožnost samostojne uporabe principov, metod in orodij za analizo, načrtovanje in/ali upravljanje na omenjenih področjih telekomunikacij, e) zmožnost spremljanja in razumevanja novosti v principih, tehnoloških pristopih, napravah in storitvah na področju komunikacijskih tehnologij, zmožnost njihove uporabe in lastnih inovativnih razvojnih in raziskovalnih prispevkov, f) poznavanje najpomembnejše trenutne strokovne oziroma znanstvene literature za izbrano ozko področje iz komunikacijskih tehnologij, g) zmožnost neodvisnega delovanja v industriji in podjetništvu.

Pogoji za vpis v program

V 1. letnik podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Telekomunikacije se lahko vpiše: a) kdor je dokončal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij (061), elektrotehnike in energetike (0713), elektronike in avtomatizacije (0714), mehatronike (0788), gospodarskega inženirstva – smer Elektrotehnika (0788), fizike (0533), matematike (0541) ali statistike (0542); b) kdor je dokončal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS s področij, ki niso navedena v prejšnjem odstavku, če je pred vpisom v študijski program 2. stopnje Telekomunikacije opravil naslednje študijske obveznosti v obsegu 20 ECTS iz univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Telekomunikacije: Uvod v telekomunikacije (6 ECTS), Programiranje za telekomunikacije (8 ECTS), Osnove komunikacijskih omrežij (6 ECTS). Če je kandidat tekom svojega prvostopenjskega študija osvojil snov, ki jo pokrivajo navedeni predmeti, se mu lahko predmeti delno ali v celoti priznajo; c) kdor je dokončal visokošolski strokovni študijski program (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004) s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij (061), elektrotehnike in energetike (0713), elektronike in avtomatizacije (0714), mehatronike (0788), gospodarskega inženirstva – smer Elektrotehnika (0788), fizike (0533), matematike (0541) ali statistike (0542); d) kdor je dokončal visokošolski strokovni študijski program (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004) s področij, ki niso navedena v prejšnjem odstavku, če je pred vpisom v študijski program 2. stopnje Telekomunikacije opravil naslednje študijske obveznosti v obsegu 20 ECTS iz univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Telekomunikacije: Uvod v telekomunikacije (6 ECTS), Programiranje za telekomunikacije (8 ECTS), Osnove komunikacijskih omrežij (6 ECTS). Če je kandidat tekom svojega prvostopenjskega študija osvojil snov, ki jo pokrivajo navedeni predmeti, se mu lahko predmeti delno ali v celoti priznajo; e) kdor je dokončal univerzitetni študijski program (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004) s strokovnega področja telekomunikacij (0714). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, če izkazuje osvojitev ustrezne snovi, vpiše pa se v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom; f) kdor je dokončal univerzitetni študijski program (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004) s strokovnih področij elektrotehnike in energetike (0713), elektronike in avtomatizacije (0714), informacijskih in komunikacijskih tehnologij (061), kemije in kemijske tehnologije (0531), strojništva (0715), gradbeništva (0732), matematike (0541) ali statistike (0542). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS, če izkazuje osvojitev ustrezne snovi, skladno s tem pa se vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Telekomunikacije se upošteva: uspeh pri študiju prve stopnje - povprečna ocena izpitov in zaključnega dela (100%).

Merila za prehode med študijskimi programi

Po merilih za prehode je v študijski program 2. stopnje Telekomunikacije omogočen prehod kandidatom, vpisanim v študijske programe s področja telekomunikacij (0714), informacijskih in komunikacijskih tehnologij (061), elektrotehnike in energetike (0713), elektronike in avtomatizacije (0714), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in iz katerih se kandidatom po kriterijih za priznavanje lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa 2. stopnje Telekomunikacije. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

UM FERI priznava kandidatom pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti na podlagi Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, ki ureja postopke za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim učenjem pred vpisom in med študijem na Univerzi v Mariboru. Fakulteta kandidatom prizna znanja in spretnosti, če ti po obsegu, vsebini in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, v katerega se kandidati želijo vpisati ali so vanj vpisani. Podlaga za priznavanje znanj in spretnosti so potrdila ali druge listine: - javno veljavne listine (spričevala, diplome), - potrdila o opravljenem delu študijskega programa ali opravljenih obveznosti v študijskem programu, - potrdila izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno končanem izobraževanju, spričevala ter druge listine, - izdelki, storitve, projekti, objave in druga avtorska dela kandidatov, - dokazila o registriranih patentih, - ustrezne reference o praktičnem usposabljanju in delovnih izkušnjah, - znanja, pridobljena s samoizobraževanjem in priložnostnim učenjem in druga dokazila/znanja, o katerih presoja Komisija za študijske zadeve UM FERI. Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata, ki jo vloži na posebnem obrazcu, ki je sestavni del navedenega pravilnika.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 120 točk ECTS.