SLO | EN
PRD-v18

3

Doktorski študij

3 (tretja)

10 (10)

0000612

8/2

2023/24

18 ECTS 180 ECTS

dr.
doktor znanosti
doktorica znanosti

Ph.D.
Doctor of Philosophy

04 – Poslovne in upravne vede, pravo

0488 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo

5 – Družbene vede

red. prof. dr. MIRJANA KLJAJIĆ BORŠTNAR, univ. dipl. org.

Besedilo o sprejetju

Podiplomski študijski program tretje stopnje Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov je bil sprejet na Senatu Fakultete za organizacijske vede 25.04.2008 in na Senatu Univerze v Mariboru 17.06.2008. Na podlagi 51. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06-UPB3) in na podlagi Meril za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. l. RS, št. 101/04) je Senat za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo na svoji 15. seji dne 12. 3. 2009 sprejel pozitivno mnenje o programu. Študijski program je bil v postopku podaljšanja akreditacije potrjen na Senatu Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru 23. 4. 2015, na Senatu Univerze v Mariboru 22. 9. 2015, odločba o podaljšanju akreditacije študijskega programa je bila s strani Sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu Republike Slovenije (NAKVIS) izdana dne 16. 2. 2017 .

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Na 3. stopnji študijskega programa Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov, mora študent za napredovanje iz prvega v drugi letnik opraviti s študijskim programom določene obveznosti v obsegu 45 ECTS točk v tekočem letniku, pri čemer mora obvezno opraviti izpit iz predmeta Znanstveno proučevanje družboslovnih pojavov ter obveznosti iz individualnega raziskovalnega dela. Pri napredovanju iz drugega v tretji letnik študijskega programa 3. stopnje, mora študent opraviti obveznosti v obsegu 51 ECTS točk iz tekočega letnika in vse obveznosti prvega letnika. Kandidat, ki ni opravil vseh študijskih obveznosti, lahko na osnovi pisne vloge zaprosi Komisijo za znanstveno raziskovalne zadeve Senata FOV UM za vpis v višji letnik, če predloži dokumentacijo z opravičljivimi razlogi, skladno z določili UM.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program 3. stopnje trenutno ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti.

Možnosti za nadaljevanje študija

Podoktorski študij.

Možnosti za zaposlitev

Po promociji v znanstveni naziv, boste doktorji organizacijskih znanosti (m/ž) lahko: vodili ali upravljali velike poslovne sisteme, sodelovali v največjih razvojnih in raziskovalnih projektih, ekspertno delovali v svetovalnih organizacijah, vodili raziskovalne skupine in raziskovali na inštitutih, raziskovali in predavali na univerzah in drugih visokošolskih zavodih, ali opravljali druga najzahtevnejša dela s področja organizacije in managementa.

Načini ocenjevanja

Merila in načini za preverjanje in ocenjevanje znanja in s tem posledično učnih izidov posameznih predmetov programov 3. stopnje so določeni z učnimi načrti.

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov je izobraziti vrhunske strokovnjake za: • razumevanje poslovnega okolja z vidika inženiringa poslovnih in produkcijskih sistemov, • samostojno in perspektivno raziskovalno delo, • poglobljeno raziskovanje in tvorjenje novih metod planiranja, organiziranja, vodenja in nadziranja poslovnih in produkcijskih procesov in sistemov ter • vrednotenje njihove najširše uporabnosti, kritično mišljenje in analitično reševanje najzahtevnejših poslovnih problemov z vidika interesnega področja študija. Na doktorskem študiju študenti poglobijo znanje s področja razumevanja managementa kakovosti, sistemske ergonomije, managementa poslovnih procesov in projektov, obvladovanja razvoja produktov in tehnoloških procesov, ekološkega managementa in inovacijskih procesov ter organizacije tehnoloških sistemov.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Poglobljena znanja na širših strokovnih področjih, usposobljenost za iskane novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela. Splošne kompetence izhajajo iz univerzalnega temeljnega znanja programa. Splošne kompetence sestavljajo splošni profil doktoranda. V okviru študijskega procesa se v smeri kompetentnosti ne razvija le znanje, marveč tudi odnos do uporabe tega znanja, ki je neločljivo povezan z izobraževalno komponento kompetentnosti. Kot relevantne kompetence, smo identificirali kognitivne kompetence (ANALITIČNO, KONCEPTUALNO MIŠLJENJE; RAZISKOVALNO UČENJE; USTVARJALNO REŠEVANJE PROBLEMOV), ki so podlaga razumevanju, logičnemu sklepanju in predvidevanju; osebnostne (POZITIVNA SAMOPODOBA; INICIATIVNOST; VZTRAJNOST; TEŽNJA K USPEHU; ČUSTVENA STABILNOST), ki so podlaga individualnemu zorenju, razvijanju odgovornosti in doseganju zrelosti; operativne - podlaga funkcionalni učinkovitosti in pismenosti; odnosne (OBČUTEK ZA MEDOSEBNE ODNOSE, KOMUNIKATIVNSOT, TIMSKO DELO IN SODELOVANJE, USMERJENOST NA UPORABNIKA), razvijajo vzajemnost in kooperativnost; managerske (VPLIV NA DRUGE, AVTONOMNOST PRI ODLOČANJU, PROŽNOST IN PRILAGODLJIVOST, ETIČNOST), dajejo osnovo za razvoj upravljalskih in vodilnih organizacijskih vlog in organizacijske, daje podlago za izrabo in koordinacijo razpoložljivih virov v času in prostoru. Na študijskih programih 3. stopnje študent poglobljeno pozna principe in zakonitosti svoje akademske discipline, ki jih sintetično in analitično uporablja v svojem raziskovalnem delu. Poseduje obširno teoretično in raziskovalno metodološko znanje na svojem raziskovalnem področju, pri čemer je zmožen rezultate svojih raziskav uporabiti v pisanju akademskih besedil. Študent analizira, interpretira in sintetizira teoretične in raziskovalne dosežke drugih ter predvideva možnost nadaljnjega raziskovanja. Zna voditi dialog o odprtih teoretskih vprašanjih in na podlagi tega izpeljuje lastne zaključke in nova izhodišča. Kritično pristopa h konkretnim analizam in teoretskim rezultatom. Študent klasificira in sintetizira znanje, ga deduktivno in induktivno izpeljuje, oblikuje nove teoretske pristope discipline in razvija metodologijo. Študent vrednoti, dokazuje, razlikuje in modificira konceptualno razumevanje v svoji disciplini, pri čemer nadalje razvija kritično kapaciteto za neodvisno vrednotenje znanja, raziskav in metodologij. Splošne kompetence sestavljajo splošni profil doktoranda. V okviru študijskega procesa se v smeri kompetentnosti ne razvija le znanje, marveč tudi odnos do uporabe tega znanja, ki je neločljivo povezan z izobraževalno komponento kompetentnosti.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomant študijskega programa 3. stopnje Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov je vrhunski strokovnjak s teoretičnim in praktičnim znanjem za raziskovanje managementa v kakovosti, za načrtovanje razvoja in dograjevanja sistemskih temeljev ergonomije, managementa poslovnih procesov in projektov. Doktorand obvladuje razvoj produktov in tehnoloških procesov, na osnovi inovacijskih procesov gradi in razvija ekološki management in razvija teorijo organizacije tehnoloških sistemov. Sposoben je prevzemati najzahtevnejše naloge pri analiziranju, planiranju, oblikovanju, razvoju in vodenju poslovnih in delovnih sistemov tako v državnih, nevladnih kot gospodarskih organizacijah. Doktorji znanosti s področja poslovnih in delovnih sistemov so usposobljeni za: • identificiranje, analiziranje in reševanje problemov na področju raziskovalnega, razvojnega in operativnega dela v velikih, srednje velikih in manjših podjetjih, • za vodenje samostojnih podjetniških načrtov in programov v velikih, srednje velikih in manjših podjetjih, • odgovorno iskanje in vrednotenje strateških razvojnih možnosti poslovnih sistemov, • razvoj, snovanje, gradnjo in obvladovanje sodobnih managerskih raziskovalnih metod pri preučevanju temeljnih, podpornih in upravljavskih procesov z informacijskega in upravljalnega vidika, • vodenje in obvladovanje projektov izgradnje in razvoja poslovnih organizacijskih in kompleksnih delovnih sistemov, • prenašanje teoretičnih znanj v vsakodnevno prakso ter sposobnost sinteze znanj s področja poslovnih in delovnih sistemov, organizacije, informatike in človeških virov, • razvoj standardov za visoko kakovostno in strokovno avtonomno delo, • uspešno in učinkovito predvidevanje, planiranje, organiziranje, nadzor in vodenje delovanja poslovnega sistema, • uspešno uporabo sodobne informacijske tehnologije v procesu managementa, • razvoj komunikacijskih veščin za uspešno delo v poslovnih in delovnih okoljih ter analizo poglobljenih razumevanj relevantnih razmerij v omenjenih okoljih, • razumevanje problemov sistemov in dejavnosti na mikro in makro ravneh in za obvladovanje odzivnih sporočil kompleksnih sistemov. Študenti - doktorandi imajo med študijem številne možnosti za razvojno in raziskovalno delo ter za kritično soočanje inženirske in poslovne teorije s podjetniško prakso. S takim načinom študija usposabljamo doktoranda hkrati za razvojno in raziskovalno delo v praksi in hitro prevzemanje odgovornih nalog, ki mu omogoča opravljanje najbolj zahtevnih raziskovalnih, razvojnih, svetovalnih in drugih nalog in poklicev na strokovnih in znanstvenih področjih. Predmetne kompetence se razvijejo pri simulacijah, eksperimentih in pri neposredni uporabi znanja pri reševanju problemov.

Pogoji za vpis v program

V študijski program 3. stopnje študijskega programa Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: - študijski program 2. stopnje; - študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004; - študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom v program opraviti študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS iz študijskega programa 2. stopnje. Pred vpisom morajo kandidati opraviti naslednje študijske obveznosti: Statistika v raziskovanju (7 ECTS), Poslovni in proizvodni informacijski sistemi (8 ECTS), Pristopi managementa kakovosti in odličnosti(7 ECTS) in Multiprojektni management (8 ECTS); - študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.

Velja za vpis od študijskega leta 2024/25:
V študijski program 3. stopnje študijskega programa Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: - študijski program 2. stopnje; - študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004; - študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom v program opraviti študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS iz študijskega programa 2. stopnje. Pred vpisom morajo kandidati opraviti naslednje študijske obveznosti: Statistika v raziskovanju (7 ECTS), Poslovni in proizvodni informacijski sistemi (8 ECTS), Management življenjskega cikla sredstev (7 ECTS) in Multiprojektni management (8 ECTS); - študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na: - povprečni oceni študija (20 %), - oceni diplomske ali magistrske naloge (20 %) in - kandidatovi bibliografiji (60 %) – ovrednoti se skladno z veljavnimi Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru, dostopnimi na spletni povezavi: https://www.um.si/o-univerzi/dokumentno-sredisce/habilitacije/

Velja za vpis od študijskega leta 2024/25:
V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na: - povprečni oceni študija (20 %), - oceni diplomske ali magistrske naloge (20 %) in - kandidatovi bibliografiji (60 %) – ovrednoti se skladno z veljavnimi Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru, dostopnimi na spletni povezavi: https://www.um.si/o-univerzi/dokumentno-sredisce/habilitacije/

Merila za prehode med študijskimi programi

Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: - študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk, - študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk. Pri prehodu s študijskih programov 3. stopnje naslednjih študijskih področij na študijski program 3. stopnje Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov: naravoslovno-matematične vede (računalniško intenzivne metode in aplikacije, algoritmi, optimizacije, simulacije), tehniške vede (računalništvo in informatika), družboslovne vede (ekonomija, upravne in organizacijske vede, pravo), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oz. učnih izidov, se upoštevajo naslednja merila: izpolnjevanje vpisnih pogojev in zadostno število razpoložljivih mest. Pri tem se ugotavljajo študijske obveznosti, ki jih je opravil študent in se mu lahko priznajo pri čemer se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Študent predloži uradni izpis iz dosedanjega študijskega programa in potrdilo o izpolnjenih obveznostih na dosedanjem programu. Študentu se določijo obveznosti, ki jih mora opraviti, da zaključi doktorski študij v novem programu.

Velja za vpis od študijskega leta 2024/25:
Po merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: - študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk, - študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk. Pri prehodu s študijskih programov 3. stopnje naslednjih študijskih področij na študijski program 3. stopnje Organizacija in management poslovnih in delovnih sistemov: naravoslovno-matematične vede (računalniško intenzivne metode in aplikacije, algoritmi, optimizacije, simulacije), tehniške vede (računalništvo in informatika), družboslovne vede (ekonomija, upravne in organizacijske vede, pravo), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oz. učnih izidov, se upoštevajo naslednja merila: izpolnjevanje vpisnih pogojev in zadostno število razpoložljivih mest. Pri tem se ugotavljajo študijske obveznosti, ki jih je opravil študent in se mu lahko priznajo pri čemer se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Študent predloži uradni izpis iz dosedanjega študijskega programa in potrdilo o izpolnjenih obveznostih na dosedanjem programu. Študentu se določijo obveznosti, ki jih mora opraviti, da zaključi doktorski študij v novem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Znanja in spretnosti se priznavajo v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih (UM št. 012-2019-2).

Pogoji za dokončanje študija

Študent zaključi študij, ko izpolni vse s študijskim programom predvidene obveznosti ter napiše in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo in tako skupno zbere najmanj 180 ECTS. Skladno s Pravilnikom o doktorskem študiju na UM mora imeti doktorski študent pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo znanstvena dela z izsledki raziskav s področja doktorske disertacije, in sicer v mednarodno priznanih znanstvenih revijah indeksiranih v JCR v enem od svetovnih jezikov, pri kateri je prvi avtor. Po dokončanem študiju in s tem pridobljenim znanstvenim naslovom, morajo za uporabo le tega izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje Pravilnik o doktorskem študiju na UM in 156., 157. člen Statuta UM (promocija doktorjev znanosti - znanstvene aktivnosti kandidata pred promocijo).