SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0000660

6/2

2024/25

24 ECTS 180 ECTS

dipl. šp. tren. (VS)
diplomirani športni trener (VS)
diplomirana športna trenerka (VS)

B.A.A.
Bachelor of Applied Arts

10 – Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

1014 – Šport

5.9 – Druge družbene vede

doc. dr. STOJAN PUHALJ, prof. šp. vzg.

Besedilo o sprejetju

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Športno treniranje je bil potrjen na 10. redni seji Senata Pedagoške fakultete, dne 28. 11. 2007, na 13. redni seji Senata Univerze v Mariboru, dne 17. 6. 2008 in na 10. seji Senata za akreditacijo pri svetu RS za visoko šolstvo, dne 23. 10. 2008. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS je dne 9. 1. 2009 izdalo odločbo št. 60392-36/2008 o vpisu tega študijskega programa v razvid visokošolskih zavodov pod zaporedno številko 17.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Napredovanje iz letnika v letnik je mogoče, če študent izpolni določene obveznosti s študijskim programom, in s Statutom UM. Pogoji za napredovanje iz prvega v drugi letnik Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 42 ECTS iz nabora predmetov prvega letnika. Pogoji za napredovanje iz drugega v tretji letnik Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent opraviti vse študijske obveznosti iz prvega letnika (zbrati 60 ECTS) ter študijske obveznosti v obsegu najmanj (nadaljnjih) 42 ECTS iz drugega letnika. Napredovanje pod izrednimi pogoji Študentu, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik in izkazuje za to upravičene razloge, ki jih določa Statut UM, lahko Komisija za študijske zahteve Senata PEF UM na njegovo prošnjo, v kateri mora študent dokazati obstoj utemeljenih razlogov, izjemoma odobri vpis (napredovanje) v višji letnik. Pri tem mu določi rok za izpolnitev manjkajočih študijskih obveznosti.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomanti lahko nadaljujejo študij na podiplomskem študijskem programu druge stopnje Športno treniranje ali na drugih podiplomskih študijskih programih druge stopnje, skladno s pogoji visokošolskega zavoda, ki razpisuje podiplomski študijski program.

Možnosti za zaposlitev

Kandidati, ki bodo končali program Športno treniranje se bodo lahko zaposlili: - v športnih organizacijah za delo v selektivnih programih, - v športnih organizacijah za delo s kakovostnimi, vrhunskimi športniki - v športnih šolah nacionalnega ali regijskega pomena - v strokovnih športnih asociacijah v okviru občine ali regije, - pri drugih pravnih osebah, ki jih zakon dovoljuje, - kot samostojni strokovni delavci v športnih dejavnostih, - kot animatorji športnih dejavnosti v turizmu in - v drugih dejavnostih na področju športa.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM (https://www.um.si/dokument/predpisi-univerze-v-mariboru/). Način preverjanja in ocenjevanja znanja je na Univerzi v Mariboru urejen s Statutom Univerze v Mariboru in Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru ( https://www.um.si/dokument/predpisi-univerze-v-mariboru/).

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj programa Športno treniranje je usposobiti študenta za delo s športniki vseh kakovostnih kategorij, starosti in spola – tudi z vrhunskimi. V programu sodelujejo priznani športni strokovnjaki z različnih športnih področij.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

poznavanje izbranega športa, podprtega s poznavanjem pedagoško-psiholoških znanj - samostojno kreativno znanstvenoraziskovalno in razvojno delo na področju športnega treniranja - obvladovanje temeljnega znanja iz izbrane športne panoge - kritično preverjanje rezultatov lastnega raziskovalnega dela - spremljanja najnovejših dosežkov na področju športa - uporaba in razumevanje sodobnih informacijskih tehnoloških konceptov - komunikacija in interpretacija znanstvenih ugotovitev na področju športnega treniranja - opravljanje strokovno in znanstveno zahtevnih organizacijskih in izvedbenih opravil v stroki (menagerskih, projektnih programov).

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

- poglobljeno poznavanje in razumevanje strokovnega področja v strokovnih in znanstvenih okvirih načrtovanega procesa športnega treniranja in s tem povezanega doseganja optimalnih transformacijskih dosežkov sodelujočih športnikov - razumevanje vsebin iz sodobno koncipirane teorije športnega treniranja - aplikacija metodičnega postopka pri načrtovanju in izvedbi raziskovalnega dela na izbranem strokovnem področju (zbiranje, statistična obdelava in interpretacija podatkov) - sinteza pri zaznavanju pomembnih znanstvenih vprašanj - komunikacija s športnikom, starši, klubom in okoljem, še posebej naglašeno pri delu z kategorijami mlajših športnikov - iskanje odgovorov na znanstvena vprašanja ter sodelovanje s tujimi, priznanimi in uveljavljenimi strokovnjaki timsko delo in pripravljenost za stalno izobraževanje ter izpopolnjevanje na ožjem in širše področju teorije in prakse športnega treniranja - veščine in znanja za uporabo teoretskih in praktičnih raziskovalnih metod, postopkov in tehnologij registracije različnih gibalnih struktur in drugih načinov obdelave in zbiranja podatkov - razumevanje naravoslovnih in medicinskih znanj, prisotnih pri vodenju in upravljanju transformacijskih procesov športnikov.

Pogoji za vpis v program

V visokošolski strokovni študijski program Športno treniranje se lahko vpiše: a) kdor je opravil maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu, c) kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu. Vsi kandidati morajo opraviti preizkus motoričnih sposobnosti ter predložiti vsaj eno od naštetih dokazil: a) dokazilo o vsaj petletnem igralnem stažu v izbrani športni panogi ali b) dokazilo o športnih tekmovalnih dosežkih v izbrani športni panogi ali c) dokazilo o tem, da je redno delal kot športni trener vsaj dve leti in je dosegel kakovostne rezultate v izbrani športni panogi ali d) dokazilo o pridobljeni strokovni usposobljenosti za športnega trenerja v izbrani športni panogi.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni učni uspeh pri maturi / poklicni maturi / zaključnem izpitu: 40 % točk - splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 30 % točk - preizkus motoričnih sposobnosti: 30 % točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med študijskimi programi so možni skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu. Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje ter višješolskimi študijski programi in študijskimi programi prve stopnje, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Vloge za prehod študenta oz. diplomanta, ki mora izpolnjevati pogoje za vpis v predlagani študijski program, obravnava Komisija za študijske zadeve PEF UM na predlog Oddelka za športno treniranje. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v drugi ali višji letnik visokošolskega študijskega programa prve stopnje Športno treniranje. Pri prehodu se lahko priznavajo: 1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; 2. neformalno pridobljena primerljiva znanja, katera študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. V višji letnik se lahko študent vključi, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik visokošolskega študijskega programa prve stopnje Športno treniranje. Določijo se manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem študijskem programu. Na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Športno treniranje je možen prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje in univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje s področja športna vzgoja, športno treniranje, kineziologija, ter ustrezni tuji univerzitetni študijski programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete UM, na predlog Oddelka za športno treniranje, obravnava vloge za vpis v ustrezni letnik in določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

V procesu izobraževanja na dodiplomskem študiju se študentom lahko priznajo znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja, ki jih študent izkaže s spričevali in drugimi listinami, iz katerih je razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta. Obseg in vsebino formalno in neformalno pridobljenih znanj bomo ovrednotili po sistemu ECTS v obsegu 30 ECTS.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in zbere najmanj 180 ECTS.