SLO | EN
PRD-v18

1

Univerzitetni študij

1 (prva)

7 (7)

0000662

6/2

2024/25

27 ECTS 240 ECTS

prof. glas. (UN)
profesor glasbe (UN)
profesorica glasbe (UN)

B.A.
Bachelor of Arts

01 – Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

0114 – Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo

5 – Družbene vede

izr. prof. ALOJZ SLAVKO KOVAČIČ, AKAD. KLARINETIST

Besedilo o sprejetju

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Glasbena pedagogika je bil potrjen na 10. redni seji Senata Pedagoške fakultete, dne 24. 6. 2008, na 2. izredni seji Senata Univerze v Mariboru, dne 13. 7. 2008 in na 13. seji Senata za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo, dne 15. 12. 2008. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS je dne 9. 1. 2009 izdalo odločbo št. 60392-137/2008 o vpisu tega študijskega programa v razvid visokošolskih zavodov pod zaporedno številko 17.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Napredovanje iz letnika v letnik je mogoče, če študent izpolni s študijskim programom in s Statutom UM, določene obveznosti. Pogoji za napredovanje po študijskem programu Pogoji za vpis v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če zbere najmanj 46 ECTS iz prvega letnika. Pogoji za vpis v 3. letnik: Študent napreduje v 3. letnik, če opravi vse izpite 1. letnika in zbere najmanj 46 ECTS iz drugega letnika. Pogoji za vpis v 4. letnik: Študent napreduje v 4. letnik, če opravi vse izpite iz 1. in 2. letnika in zbere najmanj 46 ECTS iz tretjega letnika. Ponavljanje in napredovanje pod izjemnimi pogoji je opredeljeno s Statutom Univerze v Mariboru. Svetovanje in usmerjanje med študijem: Študentje imajo možnost izbire dveh oddelčnih tutorjev, ki jim svetujeta in jih usmerjata. Tekom študija se bodo izvajale tudi individualne konzultacije v sklopu posameznih predmetov.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomanti tega študijskega programa bodo lahko s študijem nadaljevali v študijskem programu Glasbena pedagogika na drugi stopnji ter si pridobili kvalifikacijo za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju.

Možnosti za zaposlitev

Ta program je program prve stopnje, zato še ne omogoča samostojnega opravljanja strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju. Program 1. stopnje omogoča široko paleto zaposlitvenih možnosti diplomantov. Zaposlijo se lahko kot kulturni animatorji, vodje glasbenih delavnic in tečajev, glasbeni pedagogi v raznih zavodih, domovih s posebnimi programi, bolnišničnih šolah, v različnih oblikah samozaposlovanja ipd. Nadalje se bodo lahko zaposlili v okviru glasbenih šol in umetniških institucij kot korepetitorji, zborovodje, zborovski pevci, inspicienti, šepetalci, organizatorji, kot sodelavci in organizatorji v okviru domačih medijskih hiš.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM: https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Dopolnitve2013/Pravilnik%20o%20preverjanju%20in%20ocenjevanju%20znanja%20na%20UM%20-%20NPB3,%20AVGUST%202019doc.pdf Način preverjanja in ocenjevanja znanja je na Univerzi v Mariboru urejen s Statutom Univerze v Mariboru in Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41 AG (Obvestila UM št. XXVII-6-2009); Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG, (Obvestila XXVIII-7-2010), Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG, (Obvestila XXX-2-2012), Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG, (Obvestila XXXII-5-2014), Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM - neuradno prečiščeno besedilo (l. 2015), Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009/41 AG (l. 2019) https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Dopolnitve2013/Pravilnik%20o%20preverjanju%20in%20ocenjevanju%20znanja%20na%20UM%20-%20NPB3,%20AVGUST%202019doc.pdf Merila in načini preverjanja znanja opredeljuje 5. člen pravilnika. Merila in načini preverjanja znanja posameznega predmeta so del Opisa predmeta (Subject specification) in so javno dostopni na spletni strani fakultete: https://pef.um.si/studij/

Temeljni cilji študijskega programa

Osnovni cilji študijskega programa Glasbena pedagogika so, da kandidat pridobi osnovno znanje v treh temeljnih vidikih, ki imajo jasno začrtano aplikativno usmeritev: • teoretična strokovna usposobljenost z elementi analitičnega mišljenja; • razvijanje glasbenih veščin, komornega in solističnega muziciranja ter ustvarjanja; • metodično didaktični vidik stroke, podprt s strokovnimi in raziskovalno utemeljenimi argumenti. Te usmeritve so navedene v skladu z aktualnimi potrebami trga, glasbenega in splošnega šolstva in kulture ter vizije razvoja potreb v prihodnosti. Diplomanti programa bodo kadri, ki bodo sposobni opravljati svoje delo v kulturno umetniških inštitucijah, kot kulturni animatorji, korepetitorji, zborovodje in glasbeni uredniki na radiu in televiziji.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

V okviru univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Glasbena pedagogika bodo študentje pridobili spodaj navedene splošne kompetence: - sposobnost analitičnega mišljenja in kritične presoje, ki je osnova za razumevanje potreb časa in določenega okolja ter za vključevanje v aktualne družbene procese; - avtonomnost v strokovnem delu; - prizadevanje za kakovost; - iniciativnost v osebnem strokovnem napredovanju; - poznavanje strukture in problematike pedagoških procesov ter aplikacija teoretičnih znanj in dognanj na omenjena področja; - temeljno znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih; - sposobnost uporabe znanja v praksi; - reševanje strokovnih in delovnih problemov z iskanjem virov znanja in s pridobivanjem umetniških izkušenj ter z uporabo znanstvenih metod; - kooperativnost in delo v skupini; - sposobnost sporazumevanja s strokovnjaki drugih strokovnih in umetniških področij; - interdisciplinarni način študija omogoča diplomantu vključevanje v delovanje na različnih področjih kulturnega življenja.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

V okviru univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Glasbene pedagogike bodo študentje pridobili naslednje predmetno specifične kompetence: - temeljno poznavanje in razumevanje glasbenih zakonitosti; - temeljno poznavanje vsebine in metodike področja; - poznavanje in razumevanje pedagoško didaktičnih principov v okviru glasbene stroke in njihova uporaba v osnovni in srednji šoli; - poznavanje, razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter vsebinskih in didaktičnih zakonitosti pouka na področju glasbene vzgoje in glasbene umetnosti ob mentorjevem vodenju; - razumevanje in uporaba temeljnih specialno didaktičnih znanj za doseganje kurikularnih ciljev v osnovni in srednji šoli; - pedagoško vodenje posameznika , oddelka in/ali skupine ob pomoči mentorja; - organiziranje aktivnega samostojnega učenja; - usposobljenost za pomoč pri preverjanju in ocenjevanju znanja in dosežkov učencev, ter sooblikovanje povratnih informacij; - komuniciranje s strokovnjaki iz različnih vzgojno-izobraževalnih področij; - poznavanje povezanosti glasbene umetnosti z družbenimi dogajanji; - uporabiti pristope glasbenih zakonitosti za kvantitativno obravnavo problemov v šolstvu, okolju in družbi; - usposobljenost za delo na terenu in organizacijo glasbenega življenja; - usposobljenost v smislu koncertnega nastopanja na solističnem in komornem področju; - prikaz in interpretacija dognanj iz glasbeno pedagoške prakse in njihova povezava s teorijo, ocena in vrednotenje le-teh; - razvijanje spretnosti na področju glasbenih veščin in praktičnega muziciranja; - sposobnost vključevanja v projektno in skupinsko delo; - načrtovanje projektnega, skupinskega dela, organizacija tečajev, delavnic, workshopov; - poznavanje in razumevanje vpliva najnovejše tehnologije na področje glasbe.

Pogoji za vpis v program

V univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika se lahko vpiše: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta glasba, c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbene sposobnosti. Vsem, ki so za vpis v program 1. stopnje Glasbene pedagogike v Mariboru že v prejšnjih letih opravili preizkus glasbenih sposobnosti (od leta 1997 dalje), se preizkus prizna.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa in bo ob končani srednji šoli preizkus glasbenih sposobnosti spretnosti opravilo več kandidatov, kot je vpisnih mest, bodo kandidati z opravljeno maturo oz. zaključnim izpitom, opravljenim do 1. junija 1995 izbrani glede na: - uspeh pri preizkusu glasbene nadarjenosti: 50% točk - splošni uspeh pri maturi/zaključnem izpitu: 40% točk - splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole: 10% točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med študijskimi programi so možni skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu. Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje ter višješolskimi študijski programi in študijskimi programi prve stopnje, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Vloge za prehod študenta oz. diplomanta, ki mora izpolnjevati pogoje za vpis v predlagani študijski program, obravnava Komisija za študijske zadeve PEF UM na predlog Oddelka za glasbo. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Glasbena pedagogika. Pri prehodu se lahko priznavajo: 1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; 2. neformalno pridobljena primerljiva znanja, katera študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. V višji letnik se lahko študent vključi, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Glasbena pedagogika. Določijo se manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem študijskem programu. Na univerzitetni študijski program prve stopnje Glasbena pedagogika je možen prehod iz: univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje s področij glasbena pedagogika - Akademija za glasbo UL, Muzikologija - Filozofske fakultete UL ter ustrezni tuji univerzitetni študijski programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Pedagoške fakultete UM, na predlog Oddelka za glasbo, obravnava vloge za vpis v ustrezni letnik in določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

V procesu izobraževanja se študentom lahko priznajo znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja, ki jih študent izkaže s spričevali in drugimi listinami, iz katerih je razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta. Obseg in vsebino formalno in neformalno pridobljenih znanj bomo ovrednotili po sistemu ECTS v obsegu največ 60 ECTS.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 240 ECTS.