SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0015627

6/2

2024/25

18 ECTS 180 ECTS

dipl. tur. (VS)
diplomant turizma (VS)
diplomantka turizma (VS)

B.A.A.
Bachelor of Applied Arts

10 – Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

1015 – Potovanja, turizem, prosti čas

5 – Družbene vede

Predavanja v angleškem jeziku

doc. dr. BORIS PREVOLŠEK, mag. ekon. in posl. ved

Sodoben in vsebinsko pester program na področju turizma ima poleg zanimivih teoretičnih izhodišč velik poudarek na praktičnem izobraževanju, ki ob zaključku študija omogoča visoko stopnjo poklicne suverenosti.

DIPLOMANT TURIZMA VS

Diplomanti bodo strokovnjaki za oblikovanje in realizacijo turistične ponudbe. Delovali bodo v podjetjih, ki dopolnjujejo osnovno turistično ponudbo.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE – 600 ur

Povezava teorije s prakso poteka z vključevanjem gospodarstvenikov v študijski proces in vključevanjem študentov v delo gospodarskih družb.

TURIZMA SE NE DA NAUČITI IZ KNJIG

Študenti z udeležbo na terenskih vajah in ekskurzijah po Sloveniji ter tujini sami doživijo turistično izkušnjo.

BREŽICE

Študijski proces poteka v ožjem centru Brežic.

Študentje pridobijo veliko bogatih praktičnih izkušenj pri delu z ljudmi, zgradijo profesionalen odnos do dela v turizmu ter imajo širok spekter poznavanja turističnega sektorja in ponudbe v Sloveniji. Zasnova programa temelji na najnaprednejših vsebinah, ki so ključne za uspešno in dolgoročno delo v turizmu. Diplomanti so ob koncu študija usposobljeni za operativno delo v turizmu ali vodenje lastnega turističnega podjetja. Pridobljeno znanje temelji na programu, ki vključuje prepletanje različnih strokovnih področij, kar omogoča učinkovito integriranje pridobljenega znanja v prakso. Študentje poleg poslovanja različnih turističnih subjektov obvladajo tri tuje jezike in medkulturno komuniciranje, osvojijo veščine digitalnega komuniciranja v turizmu, spoznajo širino in moč kreativnosti v turistični promociji, osvojijo temelje podjetništva, spoznajo različne smeri turizma, predvsem pa je v ospredju izobraževanje za uspešno delo z ljudmi.

Besedilo o sprejetju

Sklep RS za visoko šolstvo 29. 9. 2008 Sprejet na Senatu univerze dne 30. 9. 2010 Sprejet na Senatu članice dne 29. 9. 2010

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študent lahko napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 ECTS, pri čemer mora obvezno opraviti vse obveznosti pri naslednjih učni enoti: Osnove turizma. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: Pogoji za napredovanje v 3. letnik so opravljene vse obveznosti prvega letnika in 48 ECTS iz drugega letnika. Študent mora obvezno opraviti obveznosti pri naslednjih učnih enotah: Prireditve in turizem in Športni turizem. Pogoji za napredovanje pod izrednimi pogoji ter pogoji za ponavljanje letnika se upoštevajo skladno z določili Statuta Univerze v Mariboru.

Možnosti za nadaljevanje študija

Po uspešnem zaključku dodiplomskega študija bodo lahko študenti nadaljevali izobraževanje na podiplomskem magistrskem študiju.

Možnosti za zaposlitev

Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Turizem se bodo lahko zaposlili: • v podjetjih, ki opravljajo katerokoli zvrst s področja turistične dejavnosti: termalno-zdraviliški turizem, športno-rekreativne dejavnosti, dejavnost kmečkega in planinskega turizma, sejemskega, zabaviščnega in turizma dobrega počutja, spoznavno-edukativnega in kulturnega turizma, kopališkega in navtičnega turizma; • v potovalnih agencijah, • v vseh podjetjih, ki se pojavljajo kot kooperanti ali komplementarji pri oblikovanju turistične ponudbe • na področju javne uprave s področja turizma na lokalni ravni in • v regionalnih destinacijskih organizacijah, regionalnih razvojnih organizacijah, lokalnih turističnih organizacijah in turistično-informacijskih centrih.

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja so definirani pri učnih načrtih posameznih učnih enot: • pisni izpit, • ustni izpit, • aktivno delo študentov, • seminarska naloga, • raziskovalna naloga, • predstavitev, • diplomsko delo in zagovor, • individualno delo, • domača naloga • terensko delo • zagovor poročila pri praktičnem usposabljanju • metodološke vaje.

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Sodobne turistične prakse je izobraziti diplomante, ki bodo sposobni organizirati, tržiti in izvesti turistično dejavnost. Njihovo delovanje bo prvenstveno usmerjeno v reševanje problemov oblikovanja in realizacije turistične ponudbe v organizacijah, kjer bodo zaposleni ali samozaposleni, kar pomeni, da se bodo diplomanti kot kompetentni strokovnjaki lahko zaposlovali v podjetjih, ki opravljajo katerokoli turistično dejavnost in tudi v vseh ostalih podjetjih, ki se pojavljajo kot kooperanti ali komplementarji pri oblikovanju turistične ponudbe.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Sodobne turistične prakse bodo v okviru splošnih kompetenc pridobili: • Operativna izvedba konkretnih delovnih nalogah v turističnih podjetjih, organizacijah in ožjih ali širših turističnih destinacijah, • sposobnost uporabe pridobljenega znanja, zaznavanja problemov in oblikovanja rešitev na konkretnih delovnih nalogah v turističnih podjetjih, • sposobnost analiziranja na ravni opravljanja operativnih nalog, ki zagotavlja povečan učinek opravljene naloge, • razvoj kritične in samokritične presoje, • prepoznavanje napak v storitvah in sposobnost odpravljanja le-teh, • komunikacijske sposobnosti in spretnosti pri delu s strankami, • pripravljenost na timsko delo ali delo v skupini, • sposobnost stalnega razvijanja veščin pri opravljanju nalog, • zavezanost profestionalni etiki do vseh deležnik.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Sodobne turistične prakse bodo v okviru študijskega programa pridobili naslednje predmetno-specifične kompetence: • pridobiti splošno znanje o turizmu kot posebni storitveni dejavnosti na nacionalni in mednarodni ravni, • poznavanjei Slovenije kot turistične destinacije in najpomembnejših turističnih regij po svetu, • razumevanje temeljnih kategorij gospodarjenja in ekonomike podjetja, • razumevanje osnovnih načel načrtovanja, upravljanja in managementa turistične destinacije in turističnih struktur, • osnove ravnanja z ljudmi pri delu, • obvladovnje temeljnih zakonitosti in veščin medkulturnega in digitalnega komuniciranja v turizmu, • komunikativne kompetence v treh tujih jezikih, poglobljeno jezikovno znanje in terminologija s področja turizma, • uporaba osnove informacijskih tehnologij ter specifike informacijskih rešitev v turizmu, • praktično poznavanje različnih oblik turističnih produktov, ločevanje poslanstvaa in namena le-teh, • sposobnost oblikovanja kreativnih turističnih produktov na različnih področjih, • poznavanje trendov v turizmu • razumevanje pomena varnosti v sodobnem turističnem okolju, • praktično poznavanje poslovanja hotelov, turističnih obratov, prehrambenih obratov in destinacijskih organizacij, • poznavanje temeljnih organizacijskih in pravnih značilnosti slovenskega in mednarodnega turizma, • poznavanje koncepta, procesa in vsebine marketinga v turistični organizaciji, • izkazovanje vrednot skladno z načeli trajnostnega turizma in etičnih standardov, • vrednotenje kakovosti storitev in doživetij v turizmu.

Pogoji za vpis v program

V študijski program se lahko vpiše, kdor je opravil: a) maturo, b) poklicno maturo, c) ali je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu. Na Fakulteti za turizem predvidevamo naslednje število vpisnih mest v 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Sodobne turistične prakse: Število predvidenih vpisnih mest za: - redni študij: 70/tujci 14 - izredni študij: o v slovenšinini (Brežice): 35 o v angleščini (Ljubljana): 35

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, se kandidate izbere glede na: - splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu – 60 % - in uspeh 3. in 4. letnika – 40 %.

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med študijskimi programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu ter Merili za prehode med študijskimi programi ter drugimi predpisi. Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo : • v drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Sodobne turistične prakse, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja hotelirstva in gostinstva, potovanja, turizem, prosti čas, družbene vede, poslovne in upravne vede, prodaja, marketing in oglaševanje, poslovodenje in upravljanje ter delovno življenje in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje. • v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja hotelirstva in gostinstva, potovanja, turizem, prosti čas, družbene vede, poslovne in upravne vede, prodaja, marketing in oglaševanje, poslovodenje in upravljanje ter delovno življenje. Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Sodobne turistične prakse, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavljaj pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Ob prijavi za vpis kandidat zaprosi za priznavanje izobraževanja, o čemer odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Študentom se v procesu izobraževanja lahko priznajo znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja, ki jih študent izkaže s spričevali in drugimi listinami. Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednotita po sistemu ECTS do največ 15 ECTS, ki lahko nadomestijo primerljive obveznosti po predvidenem študijskem programu visokošolskega študija 1. stopnje Sodobne turistične prakse. Študentom se v procesu izobraževanja lahko priznajo tudi obveznosti na osnovi predloženih listin iz naslova neformalnega izobraževanja oz. opravljenega strokovnega dela (projekt, elaborat, objave, izumi, patenti in druga avtorska dela). Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednotita po sistemu ECTS do največ 10 ECTS, ki lahko nadomestijo obveznosti pri izbirnih predmetih študijskega programa. Pri priznavanju ali nepriznavanju je osnovno merilo primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo na visokošolskem strokovnem študijskem programu Sodobne turistične prakse. Vloge za priznanje znanj in spretnosti iz programskih orodij, strokovne prakse, tečajev in seminarjev iz funkcionalnega izobraževanja pridobljenih pred vpisom v program, bo Fakulteta za turizem obravnavala v skladu s predpisi.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS.