SLO | EN
PRD-v18

1

Univerzitetni študij

1 (prva)

7 (7)

0015628

6/2

2024/25

15 ECTS 180 ECTS

dipl. tur. (UN)
diplomant turizma (UN)
diplomantka turizma (UN)

B.A.
Bachelor of Arts

10 – Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

1015 – Potovanja, turizem, prosti čas

5 – Družbene vede

izr. prof. dr. JASNA POTOČNIK TOPLER, prof. ang. uni. dipl. nov.

Sodoben in vsebinsko pester program je usmerjen v poglobljeno teoretično izobraževanje na področju turizma, ki omogoča sposobnost korektne uporabe pridobljenega strokovnega znanja pri oblikovanju ponudbe in vodenja procesov.

DIPLOMANT TURIZMA UN

Diplomanti bodo svoje delo na vodilnih položajih v turističnih organizacijah opravljali samostojno in odgovorno

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE – 420 ur

Povezava teorije s prakso poteka z vključevanjem gospodarstvenikov v študijski proces in vključevanjem študentov v delo gospodarskih družb.

TURIZMA SE NE DA NAUČITI IZ KNJIG

Študenti z udeležbo na terenskih vajah in ekskurzijah po Sloveniji ter tujini sami doživijo turistično izkušnjo.

BREŽICE

Študijski proces poteka v ožjem centru Brežic.

Študentje so vešči raziskovalnih metod ter imajo razvite ustrezne komunikacijske veščine pri delu z zaposlenimi in poslovnimi partnerji. Ob koncu študija so avtonomni pri opravljanju strokovnega dela ter sposobni uspešnega in konstruktivnega vodenja strokovnih delovnih skupin. Vso pridobljeno zanje, spretnosti in veščine uspešno prenašajo na operativno raven in zaposlene. Študentje osvojijo temeljne pojave in pojme s področja turizma in informacijskih sistemov ter razumejo osrednje koncepte in aplikativne pristope k managementu destinacij. Področje turizma se naučijo povezovati z ostalimi strokovnimi disciplinami in pridobijo sposobnosti upravljanja s človeškimi viri. Zmožni so razumeti vlogo turistične ponudbe in njene povezanosti z drugimi dejavnostmi. S pomočjo sodobnih strokovnih metod preučevanja turističnih destinacij so usposobljeni za reševanje konkretnih delovnih izzivov in vodenje turističnih organizacij.

Besedilo o sprejetju

Sklep RS za visoko šolstvo 29. 9. 2008 Sprejet na Senatu univerze dne 30. 9. 2010 Sprejet na Senatu članice dne 29. 9. 2010

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Obveznosti študentov in pogoji za napredovanje iz letnika v letnik Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 ECTS. Obvezno mora opraviti vse obveznosti pri predmetu: Teorija turizma. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: Pogoji za napredovanje v tretji letnik so vsi opravljeni izpiti prvega letnika in 48 ECTS iz drugega letnika. Obvezno mora opraviti vse obveznosti pri predmetih: Destinacijski management in Management človeških virov. Pogoji za napredovanje pod izrednimi pogoji in pogoji ponavljanje letnika so določeni z določili Statuta UM. Pogoji za podaljšanje statusa študenta so določeni z določili Statuta UM. Svetovanje in usmerjanje med študijem Študenti Fakultete za turizem bodo vključeni v mentorski in tutorski sistem študija. Tutor, ki ga bo študent dobil ob vpisu na fakulteto, mu bo svetoval v času študija, ga usmerjal in mu vsestransko pomagal pri njegovih odločitvah.

Možnosti za nadaljevanje študija

Po uspešnem zaključku dodiplomskega študija bodo lahko študenti nadaljevali izobraževanje na podiplomskem magistrskem študiju.

Možnosti za zaposlitev

Diplomanti bodo, kot kompetentni strokovnjaki, zaposljivi: • v podjetjih, ki opravljajo katerokoli zvrst s področja turistične dejavnosti: termalno - zdraviliški turizem, športno - rekreativne dejavnosti, dejavnost podeželskega in gorskega turizma, prireditvenega in kongresnega, zabaviščnega in turizma dobrega počutja, spoznavno-edukativnega in kulturnega turizma, kopališkega in nautičnega turizma; • v potovalnih agencijah, v javnih zavodih, organih državne (v strokovnih službah ministrstva za gospodarstvo za področje turizma) uprave in lokalne samouprave (občinskih služba za razvoj turizma); • na področju javne uprave s področja turizma: direktorat za turizem na gospodarskem ministrstvu, druga ministrstva (kmetijsko, okoljevarstveno itd), STO, TIC na lokalni ravni; • v podjetjih za načrtovanje in iskanje novih oblik turizma in iskanja alternativnih oblik izvajanja srečevanja turistične ponudbe in povpraševanja. Na vseh prej naštetih področjih zaposlovanja univerzitetni diplomanti turizma lahko konkretno opravljajo naloge vodij (managerjev) hotelov, turističnih agencij, naloge iz področja raziskave turističnega tržišča, organizatorja in vodje LTO (lokalne turistične organizacije) in RTO (regijske turistične organizacije). Posebna priložnost in potreba po zaposlovanju diplomantov turizma je snovanje destinacijskega turizma.

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja so definirani pri učnih načrtih posameznih učnih enot in so: • Aktivno delo na seminarjih • Aktivno sodelovanje na vajah • Elaborat – poslovni načrt • Esej • Kolokvij • Opravljene seminarske vaje • Pisni izpit • Pisni izpit esejskega tipa • Pisno poročilo • Predstavitev • Predstavitev na terenu • Reševanje problemov • Seminar/projekt • Seminarska naloga • Seminarske vaje • Seminarsko delo • Sodelovanje na seminarju • Sprotno delo študenta • Terenske vaje • Ustna predstavitev • Ustni izpit • Ustni zagovor • Vaje

Temeljni cilji študijskega programa

Glede na zahteve in potrebe nadaljnjega razvoja turistične dejavnosti je temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj usmerjen v usposabljanje kadrov za opravljanje nalog na posameznih segmentih turistične ponudbe in za opravljanje operativnih nalog v gospodarstvu in negospodarstvu, pa tudi v državni upravi na področju turizma (direktorat za turizem, lokalne samoupravne skupnosti, agencije, zavodi): ustvarjanje, trženje in izvajanje kakovostnih turističnih storitev, razvoj turističnih destinacij in receptivnega turizma, ohranjanje in promocija slovenske kulturne in naravne dediščine, razvoj strpnosti in tolerance, spodbujanje k revitalizaciji podeželja in enakomernega regionalnega razvoja, varovanje okolja itd. Diplomanti univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj bodo delovne probleme znali analizirati, pripraviti rešitve nanje, znali organizirati izvajanje predlaganih rešitev ter jih tudi operativno izvesti. Cilji univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj so: • ustvariti diplomanta, ki bo sposoben samostojnega in takojšnjega usmerjanja in izvrševanja delovnih nalog na področju turistične dejavnosti; • usposobiti strokovnjaka za optimalno implementacijo teoretičnih znanj v turistično prakso in za reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu; • usposobiti vodjo, ki bo znal iskati nove vire znanja in uporabljati nove metode v delovnem procesu, zlasti pri oblikovanju turističnih destinacij in storitev ter pri promociji in vodenju le-teh; • diplomantu posredovati ustrezna temeljna znanja za nadaljevanje izobraževanja na 2. stopnji študija.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Splošne kompetence, ki jih dobijo diplomanti univerzitetnega študijskega programa Turizem: sodelovanje in razvoj, so: • vodenje strokovnih in operativnih delovnih skupin; • konstruktivno sodelovanje in delo v skupini; • sposobnost razvoja veščin in spretnosti ter prenašanje le-teh in drugih znanj na operativno raven (zaposlene); • zavezanost k profesionalni etiki do vseh deležnikov; • sposobnostuporabe pridobljenega strokovnega znanja pri oblikovanju ponudbe in vodenju procesov, kakor tudi pri organizaciji in nadzoru distribucije ponudbe do porabnika; • avtonomnost pri opravljanju strokovnega dela; • strokovno poizvedovanje po novih modelih organizacije in upravljanja s procesom ustvarjanja turistične ponudbe, storitve oz. proizvoda; • komunikacijske veščine in spretnosti pri delu z zaposlenimi in s poslovnimi partnerji;

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Predmetno specifične kompetence so definirane pretežno v okviru posameznih študijskih predmetov, ki z zaokroženim študijskim programom razvijajo specializiran profil diplomanta za opravljanje strokovnih del na področju izbrane poslovne funkcije na določeni ravni turizma in na strokovnem področju zaposlitve diplomanta. Predmetno-specifične kompetence, ki se pridobijo s programom univerzitetnega študija Turizem: sodelovanje in razvoj, so: • poznavanje in razumevanje temeljnih pojavov in pojmov s področja turizma, • povezovanja znanj s področja turizma z interdisciplinarnimi znanji, • koordiniranje, komunikacija, vodenje, načrtovanje in evalvacija turističnih proizvodov, • analiza dogodkov v delovnem procesu in sinteza možnih ukrepov, za optimizacijo procesov in storitev v turistični organizaciji; • obvladanje treh tujih jezikov za dobro komuniciranje s poslovnimi partnerji in strankami v turistični dejavnosti, • razumevanje osrednjih konceptov in aplikativnih pristopov k vodenju organizacij v turizmu, • uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v turizmu in sposobnost sodelovanja pri razvoju turističnih informacijskih sistemov; • poznavanje tehnoloških trendov in vloge novih medijev v turizmu, • oblikovanje in izvedba produktov na področju aktivnega in zdravega turizma, • izkazovanje vrednot odgovornega in zelenega turizma.

Pogoji za vpis v program

Na univerzitetni študijski program Turizem: sodelovanje in razvoj se na osnovi Zakona o visokem šolstvu (38. člen) lahko vpiše: a) kdor je opravil maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo na srednješolskem programu iz sorodnega področja in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika, tuji jezik, zgodovina, ekonomija in geografija. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi. c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Na Fakulteti za turizem predvidevamo naslednje število vpisnih mest v 1. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj: - redni študij: 40 mest - izredni študij: 15 mest Univerzitetni študijski program Turizem: sodelovanje in razvoj se izvaja kot redni in izredni študij. Izredni študij se izvaja na sedežu fakultete. Najmanjše število vpisanih študentov, za katere se bo izredni študij izvajal, je 10.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz • točke a) in c) izbrani glede na: - splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu 60% točk (ponder 0,6) - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk (ponder 0,4) • iz točke b) izbrani glede na: - splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk (ponder 0,4) - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk (ponder 0,4) - uspeh pri maturitetnem predmetu 20% točk (ponder 0,2)

Merila za prehode med študijskimi programi

Predvideni možni prehodi na univerzitetni študijski program Turizem: sodelovanje in razvoj so naslednji: Prehodi med študijskimi programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu ter Merili za prehode med študijskimi programi ter drugimi predpisi. Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo : • v drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja hotelirstva in gostinstva, potovanja, turizem, prosti čas, družbene vede, poslovne in upravne vede, prodaja, marketing in oglaševanje, poslovodenje in upravljanje ter delovno življenje in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje. • v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja hotelirstva in gostinstva, potovanja, turizem, prosti čas, družbene vede, poslovne in upravne vede, prodaja, marketing in oglaševanje, poslovodenje in upravljanje ter delovno življenje. Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavljaj pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Ob prijavi za vpis kandidat zaprosi za priznavanje izobraževanja, o čemer odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Študentom se v procesu izobraževanja na 1. stopnji lahko priznajo znanja in spretnosti pridobljena pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja, ki jih študent izkaže s spričevali in drugimi listinami. Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednotita po sistemu ECTS do največ 15 ECTS, ki lahko nadomestijo primerljive obveznosti po predvidenem študijskem programu univerzitetnega študijskega programa Turizem: sodelovanje in razvoj. Študentom se v procesu izobraževanja na 1. stopnji prizna izpolnjevanje obveznosti na osnovi predloženih listin iz naslova neformalnega izobraževanja oz. opravljenega strokovnega dela (projekt, elaborat, objave, izumi, patenti in druga avtorska dela). Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednotita po sistemu ECTS do največ 10 ECTS, ki lahko nadomestijo obveznosti pri izbirnih predmetih študijskega programa. Vloge za priznanje znanj in spretnosti iz programskih orodij, strokovne prakse, tečajev in seminarjev iz funkcionalnega izobraževanja pridobljenih pred vpisom v program, bo Fakulteta za turizem obravnavala v skladu s predpisi. Kandidat poda vlogo za priznavanje znanj in spretnosti Komisiji za študijske zadeve fakultete.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in zbere najmanj 180 ECTS.