SLO | EN
PRD-v18

2

Magistrski študij

2 (druga)

8 (8)

0017582

7

2023/24

12 ECTS 120 ECTS

mag. tur.
magister turizma
magistrica turizma

M.A.
Master of Arts

10 – Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

1015 – Potovanja, turizem, prosti čas

5 – Družbene vede

Predavanja v angleškem jeziku

dr. ANDREJA TRDINA, univ. dipl. komun.

Sodoben in vsebinsko pester program druge stopnje je usmerjen k poglobljenemu izobraževanju in usposabljanju razvojnega in vodilnega kadra, ki se sooča z izzivi strateškega razvoja destinacij in oblikovanja kreativnih doživetij po meri sodobnih turistov.

MAGISTER TURIZMA

Diplomanti bodo lahko opravljali dela s področja raziskovanja, načrtovanja in razvoja turistične ponudbe.

URNIK PRILAGOJEN ZAPOSLENIM

Urnik je prilagojen zaposlenim, saj se obveznosti izvajajo ob popoldnevih.

BREŽICE

Študijski proces poteka v ožjem centru Brežic.

TURIZMA SE NE DA NAUČITI IZ KNJIG

Študenti z udeležbo na terenskih vajah in ekskurzijah po Sloveniji ter tujini sami doživijo turistično izkušnjo.

Študentje raziskujejo turizem in njegovo umeščenost v digitalizacijo ter se naučijo učinkovitih komunikacijskih veščin, ki jih uporabljajo pri mreženju, pogajanju in sodelovanju z drugimi. Program uspešno dopolnjuje tudi veliko praktičnega dela na terenu, kar omogoča pridobivanje osebnih izkušenj. Kakovost študija zagotavlja tudi mentoriranje in majhne skupine študentov, kar omogoča individualiziran učni pristop. Študentje tekom študija spoznavajo primere globalnih dobrih praks, ki jih ob zaključku izobraževanja uspešno integrirajo v svoje delo. Diplomanti so ob koncu študija usposobljeni za delo v poklicih, ki zahtevajo strateške premisleke o turizmu, dobro poznavanje digitalizacije ter vodenje oddelkov, ekip in manjših podjetij. Študentje osvojijo marketing in management turistične destinacije, analiziranje in upravljanje družbenih medijev v turizmu ter spoznajo moč digitalnih platform na področju turizma. Naučijo se oblikovanja privlačnih zgodb in turističnih izkušenj ter osvojijo veščine organizacijskega vodenja in poslovnega načrtovanja v turizmu.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študent napreduje v 2. letnik, ko z opravljenimi obveznostmi 1. letnika skupno zbere najmanj 45 ECTS. Študent lahko napreduje v višji letnik tudi, če iz upravičenih razlogov ni opravil vseh študijskih obveznosti iz prvega odstavka. Upravičeni razlogi so določeni v Statutu Univerze v Mariboru.

Možnosti za zaposlitev

Diplomanti se bodo lahko zaposlovali v različnih gospodarski družbah, predvsem pa v tistih, ki se ukvarjajo s turizmom kot svojo osnovno dejavnostjo. Tam bodo lahko opravljali dela s področja raziskovanja, načrtovanja in razvoja turistične ponudbe. Ravno tako lahko opravljajo delo vodenja in upravljanja večjih turističnih gospodarskih družb. Na področju negospodarstva oziroma v službah zlasti lokalne samouprave lahko opravljajo delo managementa regionalnih destinacijskih in lokalnih turističnih organizacij, kakor tudi koordiniranje aktivnosti med destinacijami v okviru turističnega sistema. Diplomanti programa se lahko zaposlijo na posameznih raziskovalnih in razvojnih centrih na področju državne uprave, in sicer za področja, ki se s svojo dejavnostjo tvorno vključujejo v ustvarjanje in ponudbo turističnega proizvoda (direktorat za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, sorodna dela na Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za kulturo itd.) Nadaljnja segmentacija in hitro spreminjajoče se povpraševanje po turističnih proizvodih samo povečuje možnosti zaposlovanja visoko strokovnega kadra s področja turizma.

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja so definirani pri učnih načrtih posameznih učnih enot in so: • pisni izpit, • ustni izpit, • seminarska naloga oz. samostojno seminarsko delo, • govorna predstavitev, • praktične naloge, • simuluiran aktivni diskurz, • projektne naloge, • aktivno delo na seminarjih: oddajanje in predstavitve nalog, • zagovor seminarske in diplomske naloge.

Temeljni cilji študijskega programa

Osnovni cilj študijskega programa 2. stopnje turizma: Doživetja in destinacije je poglobljeno izobraževanje in usposabljanje razvojnega in vodilnega kadra v vseh strukturah turističnega gospodarstva in javnega sektorja, kjer se ta srečuje z vsebinami s področja turizma. Gre za kadre, ki morajo obvladovati in reševati razvojna vprašanja v delovnem procesu s področja turizma in biti sposobni znanja implementirati v optimalno delovanje turistične organizacije kot dela turističnega sistema. Na vsebinskem področju so cilji študija turizma usmerjeni v: • Poglobljeno raziskovanje turizma: podprto s kritično analizo vpliva turizma in njegove umeščenosti v digitalizacijo in izkustveno ekonomijo • Inovativno oblikovanje turističnih doživetij: podprto s poznavanjem globalnih dobrih praks in uspešnim poslovnim odločanjem • Strateško načrtovanje razvoja destinacij: podprto z zavedanjem o odgovornosti turizma in pomembnosti sodelovanja vseh turističnih akterjev Na osnovi teh ciljev bodo diplomanti dosegli takšno teoretično znanje in njegovo uporabo v praksi, da bodo z njim dosegli vse splošne in predmetno-specifične kompetence, določene s predlaganim študijskim programom.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomanti študijskega programa 2. stopnje Turistične destinacije in doživetja bodo v okviru splošnih kompetenc pridobili zlasti: • sposobnost strateška presoje za sprejemanje poslovnih odločitev, • sposobnost samostojne uporabe pridobljenega teoretičnega znanja za reševanje problemov v praksi, • sposobnost sprejemanja poslovnih odločitev na osnovi temeljitega raziskovanja, • kritična in samokritična presoja pri sprejemanju poslovnih odločitev, • komunikacijske sposobnosti in spretnosti, še posebej stalna komunikacija v mednarodnem okolju na področju turizma, • sposobnost delati in ustvarjati v mednarodnem okolju, s poudarkom na poznavanju globalnih dobrih praks, • sposobnost uveljavljanja načel trajnostnega razvoja z enakomernim poudarkom na vseh treh dimenzijah trajnostnega razvoja: okolijski, ekonomski in socialni, • sposobnost uporabe kvantitativnih in kvalitativnih metod zbiranja in analize podatkov, • zavezanost profesionalni etiki do vseh deležnikov, • avtonomnost in samozavest pri strokovnem delu, • kooperativnost in sposobnost delati v skupini, • inovativnost pri iskanju novih poslovnih rešitev, • sposobnost vodenja turističnih sistemov.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomanti študijskega programa 2. stopnje Turistične destinacije in doživetja bodo v okviru splošnih kompetenc pridobili zlasti: • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic v delovanju turističnih organizacij in destinacij za trajnostni razvoj destinacij in dobrobit lokalnega prebivalstva, zaposlenih in gostov • znanje o managementu turističnih organizacij, destinacij in doživetij, • analiza trendov v turizmu s poudarkom na digitalizaciji, izkustveni ekonomiji in zahtevah odgovornega turizma • razumevanje osnovnih pojmov s področja načrtovanja kompleksnih socialnih mrež sodelovanja in vključevanja socialnih akterjev v razvoj turizma na organizacijski, lokalni in regijski ravni, • razumevanje osnovi osnovnih in zahtevnejših pojmov s področja logističnih procesov v turizmu, • analiza potreb gostov in povezovanje turističnih potreb v inovativne integralne turistične produkte, • razumevanje finančne analize lastne poslovne ideje, • razumevanje modelov sodobne organiziranosti turističnih organizacij in investiranja v turizmu, • poznavanje strateškega načrtovanja marketinškega komuniciranja s poudarkom na digitalizaciji v turizmu, • sposobnost za obravnavo praktičnih problemov procesne obravnave poslovanja v sodobnih organizacijskih sistemih, • sposobnost razumevanja temeljenjih pojmov s področja raziskave potreb, motivov in vedenja potrošnikov v namen trženja turističnih storitev, • analiza političnih vidikov turizma s ciljem sistematičnega razumevanja političnih in turističnih dogodkov in procesov na ravni lokalnih, nacionalnih, evropskih in globalnih turističnih politik.

Pogoji za vpis v program

V študijski program 2. stopnje Turistične destinacije in doživetja se lahko vpiše, kdor je zaključil: 1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: 1013 (hotelirstvo in gostinstvo), 1015 (potovanja, turizem, prosti čas), 0388 (družbene vede), 0488 (poslovne in upravne vede), 0416 ( prodaja), 0414 (marketing in oglaševanje), 0413 (poslovodenje in upravljanje), 0417 (delovno življenje), 0314 (geografija). 2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v 1. letnik študijskega programa. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove turizma (6 ECTS) in Destinacijski management (6 ECTS). 3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 1013 (hotelirstvo in gostinstvo), 1015 (potovanja, turizem, prosti čas), 0388 (družbene vede), 0488 (poslovne in upravne vede), 0416 ( prodaja), 0414 (marketing in oglaševanje), 0413 (poslovodenje in upravljanje), 0417 (delovno življenje), 0314 (geografija). 4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v 1. letnik študijskega programa. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove turizma (6 ECTS) in Destinacijski management (6 ECTS). 5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 1013 (hotelirstvo in gostinstvo), 1015 (potovanja, turizem, prosti čas), 0388 (družbene vede), 0488 (poslovne in upravne vede), 0416 ( prodaja), 0414 (marketing in oglaševanje), 0413 (poslovodenje in upravljanje), 0417 (delovno življenje), 0314 (geografija). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, kot so določena v peti alineji. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 60 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 1013 (hotelirstvo in gostinstvo), 1015 (potovanja, turizem, prosti čas), 0388 (družbene vede), 0488 (poslovne in upravne vede), 0416 ( prodaja), 0414 (marketing in oglaševanje), 0413 (poslovodenje in upravljanje), 0417 (delovno življenje), 0314 (geografija). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 60 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. Vloge kandidatov bo obravnavala Komisija za študijske zadeve FT UM, ki določi obseg in vrsto študijskih obveznosti, ki se priznajo ter obseg in vrsto manjkajočih obveznosti.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Turistične destinacije in doživetja se upošteva Uspeh pri študiju prve stopnje: – Povprečna ocena: 60 % – Ocena diplomskega dela: 40 % Če diplomsko delo ni del predhodnega študija, se kandidatu upoštevajo ostali kriteriji v skupni vrednosti 100 %.

Merila za prehode med študijskimi programi

Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Turistične destinacije in doživetja omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: hotelirstvo in gostinstvo, potovanja, turizem, prosti čas, družbene vede, poslovne in upravne vede, prodaja, marketing in oglaševanje, poslovodenje in upravljanje, delovno življenje, geografija, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v študijskem programu turizem. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v program se ureja v skladu s Pravilnikom znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru. Študentom se v procesu izobraževanja na 2. stopnji lahko priznajo znanja in spretnosti pridobljena pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja, ki jih študent izkaže s spričevali in drugimi listinami. Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednotita po sistemu ECTS do največ 15 ECTS v okviru izbirnih predmetov. Študentom se v procesu izobraževanja na 2. stopnji prizna izpolnjevanje obveznosti na osnovi dokazil iz naslova neformalnega izobraževanja oz. opravljenega strokovnega dela (projekt, elaborat, objave, raziskave in druga avtorska dela). Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednotita po sistemu ECTS do največ 10 ECTS, ki lahko nadomestijo obveznosti pri izbirnih predmetih študijskega programa.

Pogoji za dokončanje študija

Študent konča študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in zbere 120 ECTS.