SLO | EN
PRD-v18

2

Magistrski študij

2 (druga)

8 (8)

0018610

7

2024/25

12 ECTS 60 ECTS

mag. prof. glas. ped.
magister profesor glasbene pedagogike
magistrica profesorica glasbene pedagogike

M.A.
Master of Arts

01 – Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev

0114 – Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo

5 – Družbene vede

izr. prof. ALOJZ SLAVKO KOVAČIČ, AKAD. KLARINETIST

Besedilo o sprejetju

Študijski program druge stopnje Glasbena pedagogika je bil prvič akreditiran 19. 9. 2013.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomanti lahko nadaljujejo študij na študijskih programih 3. stopnje.

Možnosti za zaposlitev

Diplomanti so zaposljivi kot profesorji glasbe, prof. glasbene vzgoje, učitelji in sodelavci za poučevanje poklicno specifičnih predmetov in vsebin, učitelji splošno izobraževalnih predmetov v srednjih šolah in vzgojitelji v dijaških domovih, predmetni učitelji v OŠ, glasbeniki, pevci, skladatelji, organizatorji kulturno-razvedrilnih prireditev in dogodkov, posredniki za poslovne storitve, agenti za glasbene prireditve. Pri vseh omenjenih profilih obstajajo tudi samozaposlitvene možnosti, še posebej pri organizaciji kulturnih prireditev, pri poustvarjanju in ustvarjanju glasbe. Samozaposleni na področju kulture z delom na širokem polju ljubiteljske kulture (vodja pihalnih orkestrov, citrarskih, tamburaških, harmonikarskih orkestrov in odraslih zborov).

Temeljni cilji študijskega programa

Cilji programa so, da diplomant pridobi osnovno znanje v treh temeljnih vidikih, ki imajo jasno začrtano aplikativno usmeritev: • teoretična strokovna usposobljenost z elementi analitičnega mišljenja, • razvijanje glasbenih veščin, komornega in solističnega muziciranja ter ustvarjanja, • metodično didaktični vidik stroke, podprt s strokovnimi in raziskovalno utemeljenimi argumenti. V okviru študijskega programa je pri preverjanju in ocenjevanju poudarek predvsem na izkazovanju znanja in sposobnosti za samostojno raziskovalno delo pod mentorstvom predavateljev ter ob kritičnem ovrednotenju predstavljene vsebine v različnih praktičnih situacijah. Oblike, načini in struktura preverjanja in ocenjevanja znanja so podrobno predstavljeni in razvidni iz učnih načrtov predmetov. Pred začetkom študijskega leta se objavijo vse informacije glede oblike, načinov in strukture preverjanja in ocenjevanja pri posameznih predmetih. Učni izidi bodo zagotavljali aplikativno uporabnost znanj na zgoraj navedenih strokovnih področjih delovanja. Slednja se bodo preverjala z notranjo evalvacijo. Usmeritve navedene v skladu z aktualnimi potrebami trga, glasbenega in splošnega šolstva in kulture ter vizije razvoja potreb v prihodnosti. Diplomanti programa bodo kadri, ki bodo sposobni opravljati svoje delo v vzgoji in izobraževanju ali pa se bodo zaposlili kot kulturni animatorji, vodje glasbenih delavnic in tečajev, glasbeni pedagogi v javnem in zasebnem šolstvu in organizatorji kulturnega življenja. Zaposlili pa se bodo lahko tudi v okviru umetniških inštitucij kot korepetitorji, zborovodje, zborovski pevci, šepetalci in arhivarji. Zaposlijo se lahko tudi kot samozaposleni v kulturi, velik delež njihove profesionalne angažiranosti pa je na področju ljubiteljske kulture. Iz tega razloga je za profil glasbenega pedagoga potrebna navedena aplikativna usmeritev. Glede na aktualno situacijo v slovenskem šolstvu in kulturi imajo diplomanti različne možnosti zaposlitve.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

V okviru študijskega programa 2. stopnje Glasbena pedagogika bodo študentje pridobili spodaj navedene splošne kompetence: - sposobnost analitičnega mišljenja in kritične presoje, ki je osnova za razumevanje potreb časa in določenega okolja ter za vključevanje v aktualne družbene procese - avtonomnost v strokovnem delu - prizadevanje za kakovost - sposobnost sporazumevanja s strokovnjaki drugih strokovnih in umetniških področij - iniciativnost v osebnem strokovnem napredovanju - poznavanje strukture in problematike pedagoških procesov ter aplikacija teoretičnih znanj in dognanj na omenjena področja - poglobljeno znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih - sposobnost uporabe znanja v praksi - reševanje ter nadgradnja strokovnih in delovnih problemov z iskanjem virov znanja in s pridobivanjem umetniških izkušenj ter z uporabo znanstvenih metod - organizacijske in vodstvene sposobnosti - kooperativnost in delo v skupini.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

V okviru študijskega programa 2. stopnje Glasbene pedagogike bodo študentje pridobili naslednje predmetno specifične kompetence: - razvijanje spretnosti na področju glasbenih veščin in praktičnega muziciranja; kot npr. vodenje zborov, korepetiranje, koncertna dejavnost - sposobnost vključevanja v projektno in skupinsko delo - načrtovanje projektnega, skupinskega dela, organizacija tečajev, delavnic; kot npr. uredniško delo na radiu in televiziji, glasbeno novinarstvo, glasbeno publicistično delo - poznavanje in razumevanje vpliva ter uporaba najnovejše tehnologije na področju glasbe - poglobljeno poznavanje in razumevanje glasbenih zakonitosti - poglobljeno poznavanje vsebine in metodike področja - poznavanje in razumevanje pedagoško didaktičnih principov v okviru glasbene stroke - usposobljenost za delo na terenu in organizacijo glasbenega življenja - poznavanje povezanosti glasbene umetnosti z družbenimi dogajanji - poznavanje, razumevanje in uporaba ter nadgradnja kurikularnih teorij ter vsebinskih in didaktičnih zakonitosti pouka na področju glasbene vzgoje in glasbene umetnosti - razumevanje in uporaba temeljnih specialno didaktičnih znanj za doseganje kurikularnih ciljev - organiziranje aktivnega samostojnega učenja - usposobljenost za pomoč pri preverjanju in ocenjevanju znanja in dosežkov učencev, ter sooblikovanje povratnih informacij - poznavanje socialnih sistemov, posebej procesov v vzgoji in izobraževanju - poznavanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznika - komuniciranje s strokovnjaki iz različnih vzgojno-izobraževalnih in umetniških področij.

Pogoji za vpis v program

V študijski program 2. stopnje Glasbena pedagogika se lahko vpiše, kdor je zaključil: 1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: glasbena pedagogika (0114) v obsegu 240 ECTS. 2. Študijski program prve stopnje s strokovnih področij: glasbena pedagogika (0114), glasbena umetnost (0215), muzikologija (0229) v obsegu 180 ECTS. Pred vpisom mora opraviti naslednje obveznosti: pripravljalni letnik v obsegu 60 ECTS. Obveznosti lahko pred vpisom opravi tudi v programih za izpopolnjevanje. 3. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij: glasbena umetnost (0215), muzikologija (0229) . Pred vpisom mora opraviti naslednje obveznosti: pripravljalni letnik v obsegu 45 ECTS. Obveznosti lahko pred vpisom opravi tudi v programih za izpopolnjevanje. Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno primerljivo izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 100 %. Merila ob omejitvi vpisa: Fakulteta sprejme sklep o omejitvi vpisa, če število prijavljenih, ki izpolnjujejo vse splošne vpisne pogoje bistveno presega število razpoložljivih študijskih mest. Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Glasbena pedagogika se upošteva: 1. uspeh pri študiju prve stopnje: povprečna ocena: 100%

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Študentom se v procesu izobraževanja na 2. stopnji lahko priznajo znanja in spretnosti, pridobljena pred vpisom v študijski program, skladno s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program. Gre za različne oblike formalnega izobraževanja, ki jih študent izkaže s spričevali in drugimi listinami. Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednotita po sistemu ECTS do največ 15 ECTS, ki lahko nadomestijo primerljive obveznosti po predvidenem študijskem programu Glasbena pedagogika. Znanja, pridobljena v okviru vseživljenjskega učenja se na študijskem programu Glasbena pedagogika prve ali druge stopnje, priznajo v celoti brez omejitve skupnega števila ECTS, v kolikor so predmeti v skladu s predmetnikom študija druge stopnje in/ali v skladu z določenimi dodatnimi študijskimi obveznostmi. Študentom se v procesu izobraževanja na 2. stopnji prizna izpolnjevanje obveznosti na osnovi predloženih listin iz naslova neformalnega izobraževanja, ki jih kandidati naslovijo na referat za študijske zadeve PEF. Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednotita po sistemu ECTS do največ 10 ECTS, ki lahko nadomestijo obveznosti pri izbirnih predmetih študijskega programa. Pri priznavanju ali nepriznavanju je osnovno merilo primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo na študijskem programu Glasbena pedagogika, 2. stopnja. Vloge za priznanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v program, bo Pedagoška fakulteta obravnavala v skladu s predpisi. Kandidat poda vlogo za priznavanje znanj in spretnosti Komisiji za študijske zadeve fakultete. Komisija za mnenje zaprosi Oddelek za glasbo in nato izda sklep, ki je v skladu s predlogom Oddelka za glasbo.

Pogoji za dokončanje študija

Študent konča študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti, napiše in uspešno zagovarja magistrsko delo ter tako zbere skupno 60 ECTS.