SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0021414

6/2

2024/25

20 ECTS 180 ECTS

dipl. menedž. v šp. (VS)
diplomirani menedžer v športu (VS)
diplomirana menedžerka v športu (VS)

B.A.A.
Bachelor of Applied Arts

04 – Poslovne in upravne vede, pravo

0488 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo

5 – Družbene vede

doc. dr. ALENKA TRATNIK, dipl. angl. (UN)

Študij v Kranju

Študijski proces se izvaja na sedežu fakultete, v Kranju. V neposredni bližini fakultete najdete tudi študentski dom in večnamensko športno dvorano.

Blokovni način študija

Na fakulteti izvajamo t.i. blokovni način študija, ki enakomerno porazdeljuje obremenitve študenta.

Praktično znanje in izkušnje

Študentom omogočamo nadgradnjo teoretičnih vsebin v realnem poslovnem okolju. Možna je vključitev v različne projekte doma in v tujini.

Tutorstvo

Tako učitelji kot študenti tutorji vas bodo usmerjali skozi študij ter vam svetovali pri reševanju študijskih in splošnih problemov.

Izvedba študija

Pedagoški proces na fakulteti se predvidoma do polovice ur izvaja na fakulteti, preostali del ur pa na daljavo oz. v spletni učilnici.

Besedilo o sprejetju

Študijski program je bil v postopku prve akreditacije potrjen na Senatu Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru 26. 11. 2015, na Senatu Univerze v Mariboru 19. 4. 2016, odločba o prvi akreditaciji študijskega programa je bila s strani Sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu Republike Slovenije (NAKVIS) izdana dne 19. 1. 2017 .

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik: študent napreduje v 2. letnik, če je z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbral najmanj 40 ECTS. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: študent napreduje v 3. letnik, če je opravil vse obveznosti 1. letnika (zbral 60 ECTS) in je v 2. letniku zbral najmanj 40 ECTS. Izjemno napredovanje je možno skladno z določili Statuta UM in drugimi akti UM.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program trenutno ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant lahko nadaljuje študij na 2. stopnji magistrskega študijskega programa.

Možnosti za zaposlitev

Cilj študijskega programa 1. stopnje Management v športu (VS) je zagotoviti diplomantom čim širše možnosti zaposlitve tako v gospodarskih kot negospodarskih organizacijah, v športnih društvih in klubih, športnih zvezah, tako na lokalni kot na državni in mednarodni ravni. Diplomanti programa bodo zaposljivi bodisi kot operativni kader na področju izvajanja poslovnih funkcij, kot so: nabava, prodaja, marketing, kadrovanje idr., kot tudi na področju vodenja in upravljanja (upravljavci ali sodelavci infrastrukturnih objektov in projektov, kot: projektni vodje, marketinški in finančni vodje, koordinatorji ali sodelavci in kot predstavniki za odnose z javnostmi, ipd.).

Načini ocenjevanja

Načini preverjanja znanja so opredeljeni v učnem načrtu posameznega predmeta.

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa 1. stopnje Management v športu (VS) je usposobiti eksperte, ki bodo sposobni izvajati delovne naloge na področju izvajanja funkcij procesa managementa v športnih organizacijah, organizacijah, ki ponujajo šport kot tržno storitev in v okviru športnih projektov: planiranje, organiziranje, vodenje, kontrola in motiviranje. Diplomanti bodo v teh organizacijah (športne organizacije, organizacije, ki ponujajo šport kot storitev in športni projekti) sposobni operativno izvajati poslovne funkcije: nabavo, trženje oziroma prodajo, kadrovsko, upravljalska – funkcija upravljanja s tveganji, planiranje, organiziranje, vodenje, nadzor in tudi operativno izvedbo projektov in posameznih dejavnosti znotraj projektov. Učni izidi se preverjajo s pomočjo izpitov, seminarskih nalog raziskovalnega in projektnega tipa, študij primerov in ocen mentorjev na strokovni praksi ter pripravo in zagovorom diplomskega dela.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študent pridobi strokovna znanja in usposobljenost za uporabo znanstvenih in strokovnih metod pri reševanju zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Sestavni del tega programa je lahko tudi praktično izobraževanje v delovnem okolju ali sodelovanje pri raziskovalnem delu. Za študijski program 1. stopnje Management v športu (VS) obstajajo naslednje relevantne kognitivne kompetence (ANALITIČNO, KONCEPTUALNO MIŠLJENJE; RAZISKOVALNO UČENJE; USTVARJALNO REŠEVANJE PROBLEMOV), ki so podlaga razumevanju, logičnemu sklepanju in predvidevanju; osebnostne (POZITIVNA SAMOPODOBA; INICIATIVNOST; VZTRAJNOST; TEŽNJA K USPEHU; ČUSTVENA STABILNOST), ki so podlaga individualnemu zorenju, razvijanju odgovornosti in doseganju zrelosti; operativne - podlaga funkcionalni učinkovitosti in pismenosti; odnosne (OBČUTEK ZA MEDOSEBNE ODNOSE, KOMUNIKATIVNOST, TIMSKO DELO IN SODELOVANJE, USMERJENOST NA UPORABNIKA storitve), razvijajo vzajemnost in kooperativnost; kot managerske kompetence pa štejemo (VPLIV NA DRUGE, AVTONOMNOST PRI ODLOČANJU, PROŽNOST IN PRILAGODLJIVOST, ETIČNOST). Te kompetence dajejo osnovo za razvoj upravljavskih in vodilnih organizacijskih vlog, dajejo podlago za izrabo in koordinacijo razpoložljivih virov v času in prostoru.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomant se v času študija seznani s ključnimi dejstvi, zakonitostmi in odvisnostmi s področja športa ter metodološkimi pristopi in orodji/funkcijami procesa managementa in poslovnih funkcij. Diplomant se v času študija usposobi za operativno izvajanje funkcij procesa managementa in poslovnih funkcij v športnih organizacijah, športnih projektih in športno-storitvenih organizacijah, saj vsebina študija posega tako v področje poslovnih ved, kot na področje športa. Študenta se v času študija vzgaja v duhu spoštovanja zakonitosti, športne in poslovne etike ter dobrih poslovnih praks. Študij je usmerjen izrazito aplikativno. Strokovni profil študijskega programa tako diplomantu omogoča: - razvoj širokega spektra kompetenc s katerimi lahko učinkovito obvladuje področje človeških virov, in sicer: planiranje, ocenjevanje intelektualnega potenciala, izbiranje, informiranje, motiviranje, nagrajevanje in napredovanje zaposlenih; določanje zahtevanih in dejanskih kompetenc; delovno-pravna razmerja; ugotavljanje potreb po novem znanju, načrtovanje, izvajanje, evalvacijo izobraževanja, prenos in upravljanje znanja. - pridobitev kompetence s področja vzgoje in izobraževanja za delo v okviru klubov oziroma športnih zvez (pedagogika, andragogika, didaktika, metodika, kurikulum, management v izobraževanju, e-izobraževanje). - pridobitev kompetence s področja projektnega managementa za samostojno izvedbo dogodkov, kar vključuje osnove planiranja, organiziranja, vodenja, kontrole poteka projektov. Diplomant pridobi tudi temeljna znanja logistike. - pridobitev kompetence s področja marketinga in komuniciranja: oblikovanje marketinškega spleta, marketinško komuniciranje, odnosi z javnostmi, krizno komuniciranje. - pridobitev kompetenc, ki mu omogočajo obvladovanje informatike manjšega ali srednje velikega poslovnega sistema, kot tudi teoretična in praktična znanja o elektronskem poslovanju. - pridobitev tudi določenih znanj s področja managementa tveganj. Sposoben je samostojno izdelati program obvladovanja tveganj in kriz v športnih organizacijah. - pridobitev temeljnih znanj s področja športnih ved: kineziologije, športne prehrane, športne medicine in psihologije. Na podlagi navedenega, je tako diplomant študijskega programa 1. stopnje Management v športu (VS) usposobljen za uporabo metodološkega znanja pri reševanju praktičnih problemov. Obvladuje operativno organiziranje športnih in drugih projektov in usklajevanje poslovnih dejavnosti v športnih, gospodarskih in negospodarskih organizacijah. Izvaja operativno delo na področju vodenja, upravljanja in poslovodenja. Načrtuje in organizira procese s področja managementa . Usposobljen je za upravljanje managerskega informacijskega sistema. Njegovo kompetentnost močno podpirajo znanja s področja managementa, izvajanja projektnega dela, obvladovanja tveganj, marketinga,odnosov z javnostmi in poznavanja poslovnih funkcij v organizaciji.

Pogoji za vpis v program

V študijski program 1. stopnje Management v športu (VS) se lahko vpiše kdor je opravil zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: -splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi: 60% točk, -splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40% točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi med programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Na študijski program 1. stopnje Management v športu (VS) je možen prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje in univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje s področja športa KLASIUS P16: 1014, če ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem študijskem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in če izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa, se lahko študent vpiše v drugi ali višji letnik študijskega programa 1. stopnje Management v športu (VS). Pristojna komisija FOV UM, lahko omogoči vpis v višji letnik, če je kandidatu v postopku priznavanja, priznanih vsaj toliko ECTS točk, kot je pogoj za vpis v višji letnik študijskega programa 1. stopnje Management v športu (VS) in določi manjkajoče obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi diplomirati na novem študijskem programu. Kandidat mora k prijavi, ki jo vloži skladno z razpisnimi navodili preko Evš sistema, na FOV UM posredovati tudi potrjeno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih in potrjen vsebinski program opravljenih študijskih obveznostih iz prvega študijskega programa. Če bo prijavljenih več kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede na povprečno oceno dosedanjega študija.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Znanja in spretnosti se priznavajo v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih (UM št. 012-2019-2).

Pogoji za dokončanje študija

Študent zaključi študij ob izpolnitvi vseh predvidenih obveznosti na programu ter uspešno zagovarja diplomsko nalogo in skupno zbere najmanj 180 ECTS.