SLO | EN
PRD-v18

1

Visokošolski strokovni študij

1 (prva)

7 (7)

0022684

6/2

2024/25

18 ECTS 180 ECTS

dipl. kriz. menedž. (VS)
diplomirani krizni menedžer (VS)
diplomirana krizna menedžerka (VS)

B.A.A.
Bachelor of Applied Arts

04 – Poslovne in upravne vede, pravo

0488 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo

5 – Družbene vede

red. prof. ddr. TEODORA IVANUŠA, dr. vet. med.

Študij v Kranju

Študijski proces se izvaja na sedežu fakultete, v Kranju. V neposredni bližini fakultete najdete tudi študentski dom in večnamensko športno dvorano.

Blokovni način študija

Na fakulteti izvajamo t.i. blokovni način študija, ki enakomerno porazdeljuje obremenitve študenta.

Praktično znanje in izkušnje

Študentom omogočamo nadgradnjo teoretičnih vsebin v realnem poslovnem okolju. Možna je vključitev v različne projekte doma in v tujini.

Tutorstvo

Tako učitelji kot študenti tutorji vas bodo usmerjali skozi študij ter vam svetovali pri reševanju študijskih in splošnih problemov.

Izvedba študija

Pedagoški proces na fakulteti se predvidoma do polovice ur izvaja na fakulteti, preostali del ur pa na daljavo oz. v spletni učilnici.

Besedilo o sprejetju

Študijski program je bil v postopku prve akreditacije potrjen na Senatu Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru 27. 10. 2017, na Senatu Univerze v Mariboru 19. 12. 2017, odločba o prvi akreditaciji študijskega programa je bila s strani Sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu Republike Slovenije (NAKVIS) izdana dne 18. 10. 2018 .

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoj za napredovanje v 2. letnik: študent napreduje v 2. letnik, če je z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbral najmanj 47 ECTS točk. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: študent napreduje v 3. letnik, če je opravil vse obveznosti 1. letnika (skupaj 60 ECTS točk) in je v 2. letniku zbral najmanj 48 ECTS točk. Izjemno napredovanje je možno skladno z določili Statuta UM in drugimi akti UM.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Študijski program 1. stopnje Krizni management (VS) trenutno ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče posamezno zaključiti.

Možnosti za nadaljevanje študija

Diplomant lahko nadaljuje študij na 2. stopnji magistrskega študijskega programa.

Možnosti za zaposlitev

Cilji študijskega programa je zagotoviti diplomantom široke možnosti zaposlitve v gospodarskih in negospodarskih organizacijah, zagotoviti diplomantom zaposlitev na področju vodenja in upravljanja oz. iz naslova interdisciplinarnosti študijskega programa v širokem spektru možnih delovnih okolij. Zaposlitev diplomantov se tako predvideva v: • državnih organih, • gospodarskih organizacijah, • državnih in javnih podjetjih, • nevladnih organizacijah, • občinah in • v vseh tistih organizacijah, kjer se na dnevni bazi srečujejo s problematiko kriznih situacij.

Načini ocenjevanja

Načini preverjanja in ocenjevanja znanja so opredeljeni v učnem načrtu posameznega predmeta.

Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilji študijskega programa 1. stopnje Krizni management (VS) so: • soočanje z negotovostjo in celovito obvladovanje tveganj, • izobraziti diplomante, ki bodo sposobni posredovanja in reševanja kriznih situacij na področju notranjega obvladovanja tveganj v organizacijah, zunanjega obvladovanja tveganj vezanih na organizacije in zunanjega obvladovanje tveganj, ki segajo izven okvira organizacij, • oblikovanje mednarodne mreže strokovnjakov, ki bo s primeri dobrih praks širila in izmenjevala znanje tudi izven slovenskega prostora, • izobraziti diplomante za upravljanje tveganj v notranjem in zunanjem okolju organizacij, • izobraziti diplomante za krizni management na različnih ravneh tj. ravneh organizacije, lokalne skupnosti, države in evropskega okolja, • izobraziti diplomante za preprečevanje kriz na organizacijski ravni v okolju, • diplomanti bodo pridobili managerske kompetence (oblikovanje strategij, postavitev ciljev, upravljanje operacij, upravljanje informacij, upravljanje ljudi in ostalih virov), • diplomanti bodo pridobili osebne kompetence (profesionalni razvoj, psihična in fizična kondicija, socialne veščine, samoobvladovanje), • ustvarjanje znanja, ki ga bo študijski program usmerjal v vse potrebne kompetence kriznega managerja, • prilagoditve tveganjem in procesom v javnem in zasebnem sektorju ter • razjasnitev kompleksnosti področja kriznega managementa v organizacijah.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Splošne kompetence: • sposobnost timskega dela, • sposobnost komunikacije, • prepoznavanje in evalvacija različnih dogodkov v in zunaj organizacij, • sposobnost upravljanja in kontrole, • celovito obvladovanje gotovih in negotovih stanj, • upravljanje na nacionalni in mednarodni ravni, • določanje timov, • koordinacija med deležniki timov, • komunikacije z mediji, • simulacija različnih stanj v organizaciji in zunanjem okolju, • upravljanje človeških virov.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Predmetno-specifične kompetence diplomanta študijskega programa 1. stopnje Krizni management (VS): • prepoznavanje negotovosti in evalvacija tveganj, • management tveganj in graditev učinkovitih notranjih kontrol, • celovito obvladovanje negotovosti in negotovih stanj, • krizno upravljanje in management na nacionalni in mednarodni ravni, • določanje nosilcev reševanja krize, • koordinacija med deležniki vpetimi v krizo, • komuniciranje z mediji, notranje krizno komuniciranje, • simulacija kriznih stanj z določanjem učinkovitega prehoda med reševanjem in sanacijo z zadostnim in potrebnim prenosom pristojnosti med deležniki, • usvajanje temeljnih in aplikativnih znanj s področja informacijskih sistemov v kriznem upravljanju, • Usvajanje temeljnih in aplikativnih znanj iz predmetov s področja prava, psihologije in tujega jezika v kriznem upravljanju, • celovito upravljanje kritične infrastrukture, • management uporabe resursov skozi krizo. Študent se v času študija seznani s ključnimi dejstvi, zakonitostmi in odvisnostmi s področja kriznega managementa ter metodološkimi pristopi in orodji/funkcijami procesa managementa in ostalih funkcij. Diplomant se v času študija usposobi za operativno izvajanje funkcij kriznega managementa v različnem spektru organizacij, tako v zasebnem kot v javnem ustroju. Študenta se v času študija vzgaja v duhu spoštovanja etike kriznega managementa, spoštovanja zakonodajnih okvirov in dobrih praks za izvajanje in reševanje kriz. Študij je usmerjen izrazito aplikativno. Strokovni profil študijskega programa tako diplomantu omogoča: • razvoj širokega spektra kompetenc s katerimi lahko učinkovito obvladuje področje kriznega managementa: od osnov kriznega managementa do metod kriznega odzivanja in kriznega managementa na višjem nivoju; • pridobitev kompetenc s področja psihologije, zakonodaje in informacijske podpore kriznemu managementu ter geografskemu informacijskemu sistemu; • študent prepozna različne ravni kritične infrastrukture na nacionalnem nivoju, nivoju državne in evropske skupnosti; • študent pridobi sposobnost za osnovno stopnjo kriznega upravljanja v organizacijah in v družbi tako na nacionalnem kot mednarodnem parketu; • študent izgradi osnove tujega – angleškega jezika na področju kriznega managementa; • študent pridobi sposobnost s področij psihologije, zakonodaje in informacijske podpore kriznemu upravljanju. • študent razvije širok spekter sposobnosti s katerimi lahko učinkovito obvladuje področje kadrov in sicer: sposobnost zavedanja o pomenu kadrovskega managementa v kriznem upravljanju, nadgradnja strateške vloge kadrovskega managementa za potrebe kriznega upravljanja, sposobnost uporabe osnovnih metod za obvladovanje kadrov v krizah, sposobnost obvladovanja kadrov v krizah. • študent prepozna različne ravni kritične infrastrukture na nacionalnem nivoju, nivoju državne in evropske skupnosti; • študent prepozna in pridobi kompetence s področja metod in tehnik projektnega dela za izvedbo procesov in projektov s področja kriznega managementa; • študent razvije in pridobi kompetence s področja kriznega komuniciranja; • študent pridobi sposobnost in temeljna znanja s področja kriznega upravljanja na področju letalstva. • reševati procese pred krizo, med krizo in po krizi s področja celovitega obvladovanja tveganj – notranja tveganja v organizaciji, zunanja tveganja organizacij (povezana z organizacijo in nepovezana z organizacijo), • uporabljati pravna znanja za upravljanje kriznih situacij, • uporabljati informacijske sisteme kriznega managementa, podatkovne baze in pravilno uporabljati informacije za odločanje pred, med in po krizi, • ustrezno prepoznati odgovornosti in pristojnosti, naloge in odnose v primeru kriznih situacij, • izdelati ustrezne načrte za upravljanje kriznih situacij ter reševanje kriznih situacij in izdelati načrte sanacij po krizah, • izdelati ustrezne načrte za reševanje in psihosocialno oskrbo vpletenih v krize ter izdelati ustrezne načrte za psihološko ter socialno rekonstrukcijo po krizah, • se pravočasno odzivati na različna tveganja notranjega in zunanjega okolja v času kriz, • komunicirati z notranjim in zunanjim okoljem in krizno komunicirati z udeleženci kriz. Diplomant študijskega programa 1. stopnje Krizni management (VS) je usposobljen za uporabo metodološkega znanja (analitika, simulacija in modeliranje) pri reševanju praktičnih problemov kriznega managementa. Obvladuje operativno krizno upravljanje v različnih organizacija, izvaja operativno delo na področju vodenja in koordiniranja kriznega odzivanja in načrtuje ter organizira delo s kadri, rešuje negotovosti in vzpostavlja osnovne mehanizme obvladovanja stresa v organizacijah v primeru kriznih razmer.

Pogoji za vpis v program

V študijski program Krizni management se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: - splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.

Merila za prehode med študijskimi programi

Pogoji med študijskimi programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Na študijski program 1. stopnje Krizni management (VS) je možen prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje in univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje s področja poslovne in upravne vede (KLASIUS-P:16 48), če ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem študijskem programu prizna vsaj polovico študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa in če izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa, se lahko študent vpiše v drugi ali višji letnik študijskega programa 1. stopnje Krizni management (VS). Pristojna komisija oz. katedra FOV UM lahko omogoči vpis v višji letnik, če je kandidatu v postopku priznavanja priznanih vsaj toliko ECTS točk, kot je pogoj za vpis v višji letnik študijskega programa 1. stopnje Krizni management (VS) in določi manjkajoče obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi diplomirati na novem študijskem programu. Kandidat mora k prijavi, ki jo vloži skladno z razpisnimi navodili preko EVŠ sistema, na FOV UM posredovati tudi potrjeno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih in potrjen vsebinski program opravljenih študijskih obveznosti iz prvega študijskega programa. Če bo prijavljenih več kandidatov, kot bo prostih mest, bodo izbrani glede na povprečno oceno dosedanjega študija.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Znanja in spretnosti se priznavajo v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih (UM št. 012-2019-2).

Pogoji za dokončanje študija

Študent zaključi študij ob izpolnitvi vseh predvidenih obveznosti na programu ter uspešno zagovarja diplomsko nalogo in skupno zbere najmanj 180 ECTS točk.