SLO | EN
PRD-v18

2

Enovit magistrski študij

2 (druga)

8 (8)

0023915

7

2024/25

36 ECTS 360 ECTS

dr.dent. med / dr. dent. med
doktor dentalne medicine (dr. dent. med.)
doktorica dentalne medicine (dr. dent. med.)

D.M.D.
Doctor of Dental Medicine

09 – Zdravstvo in socialna varnost

0911 – Zobozdravstvo

3 – Medicinske in zdravstvene vede

red. prof. dr. SEBASTJAN BEVC, dr. med.

Besedilo o sprejetju

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je dne 9. 1. 2020 izdala odločbo o akreditaciji enovitega magistrskega študijskega programa »Dentalna medicina«.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Študent lahko napreduje v višji letnik, če je izpolnil obveznosti, določene v programu. Za napredovanje v višji letnik mora študent opraviti obveznosti v obsegu 54 kreditnih točk, in sicer iz naslednjih predmetov: • Iz 1. v 2. letnik: 54 KT iz 1. letnika in opravljeni naslednji izpiti: Anatomija s histologijo in embriologijo, Biologija celice, Kemija, Osnove biofizike, Uvod v dentalno medicino, Urgentna medicina, Biokemija, Komunikacija v dentalni medicini, Raziskovanje v medicini z biostatistiko, Molekularna biologija z genetiko. • Iz 2. v 3. letnik: 54 KT iz 2. letnika in opravljeni naslednji izpiti: Fiziologija, Mikrobiologija, imunologija in oralna mikrobiologija, Javno zdravje in profesionalno sodelovanje, Morfologija zob (anatomija in fiziologija ustne votline), Farmakologija s toksikologijo, Splošna patologija, en izbirni predmet ter opravljeni vsi izpiti 1. letnika. • Iz 3. v 4. letnik: 54 KT iz 3. letnika in opravljeni naslednji izpiti: Patologija – specialna patologija, Anesteziologija, Klinična medicina 1, Splošna in dentalna radiologija, Dentalni materiali, Propedevtika v dentalni medicini, Snemna protetika 1, Kirurgija, Klinična medicina 2, Interna medicina s propedevtiko, Fiksna protetika 1, Zobne bolezni (predklinika) ter vsi izpiti 2. letnika. • Iz 4. v 5. letnik: 54 KT iz 4. letnika in opravljeni naslednji izpiti: Oralna kirurgija 1, Preventivna dentalna medicina in oralna higiena, Fiksna protetika 2, Snemna protetika 2, Gnatologija, Infekcijske bolezni, Zobne bolezni, Otroško zobozdravstvo 1, Parodontologija 1, Medicinska etika in pravo, Sodna medicina in forenzična dentalna medicina ter vsi izpiti 3. letnika. • Iz 5. v 6. letnik: 54 KT iz 5. letnika in opravljeni naslednji izpiti: Fiksna protetika 3, Snemna protetika 3, Endodontija 1., Parodontologija 2, Oralna medicina, Oralna kirurgija 2, Otroško zobozdravstvo 2, Ortodontija (predklinika), Na dokazih podprta medicina – zdravstvena ekonomika, varnost bolnika, kakovost v zdravstvu, Rehabilitacija v dentalni medicini, Zobna in čeljustna ortopedija 1 (ortodontija) ter opravljeni vsi izpiti 4. letnika. Iz letnika v letnik je omogočen prenos maksimalno dveh predmetov znotraj 6 KT.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Enovit magistrski študijski program Dentalna medicina ne vsebuje posameznih delov.

Možnosti za nadaljevanje študija

Doktorski študij.

Dodatne informacije

Univerza v Mariboru Medicinska fakulteta Taborska 8 2000 Maribor Tel: +386 (2) 23 45 821 Fax: +386 (2) 23 45 820

Druge obveznosti

Jih ni.

Načini ocenjevanja

Za vsak posamezni predmet so v obrazcu Učni načrt predmeta predpisani načini in oblike ocenjevanja in preverjanja znanja študenta. Praviloma se vsak predmet zaključi s preverjanjem znanja, učitelji pa spodbujajo študente z uporabo različnih oblik aktivnega študija k aktivnemu in sprotnemu študiju in med študijskim procesom sproti preverjajo njihovo znanje z različnimi oblikami, npr. s testi, kolokviji, izdelavo seminarskih in projektnih nalog ter z njihovim zagovorom, z vključevanjem študentov v raziskovalne projekte idr. Pridobljene ocene študentov evidentirajo kot obliko preverjenega znanja in delnega prispevka k oceni pri sklepnem preverjanju znanja skladno s študijskim programom. Pri ocenjevanju upoštevajo učitelji splošna pravila ocenjevanja, ki jih določajo pravila na Univerzi v Mariboru. Preverjanje in ocenjevanje znanja študentov bo potekalo na naslednje načine: • pisni izpit • ustni izpit • praktični izpit • kolokvij • seminar • aktivno sodelovanje na vajah • ocena iz vaj • kolokviji oziroma delni pisni izpiti • elektronski testi • poročilo o praktičnem usposabljanju, ….

Temeljni cilji študijskega programa

Program, ki ima ustrezno zastopanost medicinskih in drugih zdravstvenih vsebin bo omogočil študentu nadaljevanje študija na doktorski stopnji ali strokovni specializaciji in je odprt za stalno vseživljenjsko strokovno usposabljanje. Predlagana vsebinska zasnova in struktura enovitega magistrskega študijskega programa študentu omogoča zaposlitev tako v domačem okolju, kot tudi v Evropi ter možnost akademskega napredovanja. Predlagani študijski program zagotavlja integracijo predmetov, aktivno vlogo študenta v poučevanju ter profesionalno uvajanje od prvega letnika študija naprej. V tem smislu bodo študentje pridobili znanje o zdravju, ohranjanju zdravja, boleznih in preventivnih ukrepih v kontekstu posameznika in njegovega položaja v družini in družbi. Pridobili bodo znanja in spretnosti osnovnih kliničnih veščin kot je položaja v družini in družbi. Pridobili bodo znanja in spretnosti osnovnih kliničnih veščin kot je ugotavljanje poteka bolezni, izvajanje fizikalnih preiskav in interpretiranje rezultatov teh preiskav. Usposobljeni bodo za primerno izvedbo osnovnih tehničnih postopkov in spretnosti v komuniciranju s pacienti. Študenti bodo pridobili vedenje, potrebno za doseganje visokih standardov medicinske prakse in etike tako pri skrbi za posameznike, populacijo kot za njihov osebni strokovni razvoj. V skladu z Bolonjsko deklaracijo bo tako, kot na študiju Splošne medicine, tako tudi na študiju Dentalne medicine, zagotovljena prehodnost med posameznimi šolami in prehodnost med posameznimi državami.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Enovit magistrski študijski program Dentalna medicina omogoča študentom: • pridobitev strokovnega znanja s študijem teoretičnih in metodoloških konceptov, • usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso, • reševanje strokovnih in delovnih problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja in uporabo znanstvenih metod, • razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, kooperativnost in delo v skupini, • strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju • najzahtevnejšega dela. Sestavni del programa je tudi praktično izobraževanje v delovnem okolju zobozdravnika. Poudarek študijskega programa je na: • pridobivanju splošnih znanj, analize znanj in sinteze, • na razvoju komunikacijskih sposobnosti, • delo v mednarodnem okolju; • pomemben element je etična zavezanost poklicu in profesionalni etiki; • pridobivanju znanja s področja etike v medicini in s področja deontologije.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študent bo s programom pridobil naslednja znanja in veščine: • poznal vede, na katerih temelji zobozdravstvo; • razumel znanstvene metode, vključno z načeli o merjenju bioloških funkcij, presoji znanstveno dokazanih dejstev in analizo podatkov; • poznal organizem, fiziologijo in obnašanje zdravih in bolnih oseb, kakor tudi vpliva naravnega in družbenega okolja na zdravstveno stanje človeka, če ti dejavniki vplivajo na zobozdravstvo; • poznal zgradbo in delovanje zdravega in bolnega zobovja, ustne votline, čeljusti in s tem povezanih tkiv ter njihove povezanosti s splošnim zdravstvenim stanjem in fizično ter socialno dobrobit pacienta; • poznal klinične panoge in metode, ki zobozdravniku dajejo razumljivo sliko o nepravilnostih, poškodbah in boleznih zobovja, ustne votline, čeljusti in s tem povezanih tkiv; • poznal preventivno, diagnostično in terapevtsko zobozdravstvo; • imel ustrezne klinične izkušnje pod primernim nadzorom; Zaključeno izobraževanje zagotavlja strokovna znanja, ki so potrebna za izvajanje vseh dejavnosti, ki vključujejo preventivo, diagnostiko in zdravljenje nepravilnosti in bolezni zobovja, ustne votline, čeljusti in s tem povezanih tkiv.

Pogoji za vpis v program

V enovit magistrski študijski program Dentalna medicina se lahko vpiše: a) kdor je opravil maturo, b) kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Vsi kandidati morajo imeti raven znanja slovenskega jezika na nivoju C2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Kot izpolnjevanje tega vpisnega pogoja se upošteva opravljen predmet Slovenskega jezika na maturi ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval, potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na nivoju C2 oziroma druga enakovredna listina.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati, ki so: a) opravili maturo izbrani glede na: - splošni uspeh pri maturi 35 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20 % točk, - uspeh pri posameznih predmetih mature: matematika, tuji jezik in en naravoslovni predmet (biologija, fizika ali kemija) 45 % točk; b)kandidati, ki so pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program pa glede na: - splošni uspeh pri zaključnem izpitu 35 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20 % točk, - uspeh iz matematika ali tujega jezika pri zaključnem izpitu ter uspeh iz enega od naravoslovnih predmetov (biologija, fizika ali kemija) pri zaključnem izpitu ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval 45 % točk;

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehodi so možni med študijskimi programi: 1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc; 2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Pogoje in število razpisanih mest za nadaljevanje študija po Merilih za prehode določi Senat MF UM za vsako leto posebej. Pogoji in število mest se objavijo v Razpisu za vpis. Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega je vpisan in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Možen je prehod samo med študijskimi programi iste stopnje - prehod iz študija medicine in dentalne medicine. Prehod na študijski program Dentalna medicina je mogoče le v 2. letnik. Pri prehodu med študijskimi programi iste stopnje se upoštevajo naslednja merila: • izpolnjevanje splošnih vpisnih pogojev, ki so določeni za vpis v 1. letnik, • uspešen zaključek prvega letnika študija na programu matične ustanove (vseh 60 ECTS), • povprečna ocena vsaj 8,5 ali več. Vloge kandidatov za prehod na študijski program Dentalna medicina, obravnava Komisija za študijske zadeve MF UM. Če je prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani na podlagi uspeha pri dosedanjem študiju. Komisija za študijske zadeve MF UM v postopku priznavanja predhodnega izobraževanja za namen nadaljevanja študija na MF UM določi diferencialne izpite iz predmetov, ki odstopajo od študijskega programa Dentalna medicina na MF UM.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Študentom se v procesu izobraževanja lahko prizna pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti, ki so pridobljena pred vpisom: - formalno pridobljena so tista znanja in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo v okviru vzgojno-izobraževalnih in visokošolskih institucij in jih izkazujejo z različnimi javno veljavnimi spričevali in diplomami in kandidatom dajejo javno veljavno stopnjo izobrazbe ali kvalifikacijo. - neformalno pridobljena so tista znanja in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo v vzgojno-izobraževalnih in visokošolskih institucijah ali zunaj njih, izkazujejo pa jih s potrdili o usvojenem znanju ali veščinah (tečaji, delavnice, seminarji ipd.).

Pogoji za dokončanje študija

Študent diplomira, ko opravi vse obveznosti v obsegu 360 kreditnih točk.