SLO | EN
PRD-v18

1

Univerzitetni študij

1 (prva)

7 (7)

0025037

6/2

2024/25

18 ECTS 180 ECTS

dipl. inž. okolj. inž. (UN)
diplomirani inženir okoljskega inženirstva (UN)
diplomirana inženirka okoljskega inženirstva (UN)

B.Sc.
Bachelor of Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0788 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

2 – Tehniške in tehnološke vede

red. prof. dr. JURE RAVNIK, univ. dipl. fiz.

Reševanje okoljskih problemov

Diplomant bo sposoben prepoznati probleme povezane z okoljem, organizirati aktivnosti za sanacijo le-teh in načrtovati ukrepe za varovanje okolja.

Povezanost okolja in družbe

Razumevanje medsebojnih odnosov in povezanosti med procesi in ljudmi na različnih ravneh njihovega delovanja v povezavi z okoljem.

Interdisciplinarnost

Razumevanje interdisciplinarnosti problema varstva okolja, ki vključuje poznavanje tehnike, naravoslovja in družboslovja pri njegovem delovanju.

Upravljanje z okoljem

Diplomant bo imel znanja s področja načrtovanja upravljanja s površinskimi in podzemnimi vodami, odpadki, tlemi in zrakom.

Diplomant študijskega programa 1. stopnje Okoljsko inženirstvo bo sposoben prepoznati probleme, povezane z okoljem, in organizirati aktivnosti za sanacijo le-teh, hkrati pa bo znal načrtovati, organizirati, izvajati in nadzirati preventivne dejavnosti v gospodarstvu ter v lokalnih okoljih, s katerimi bo vplival na zmanjševanje človekovih vplivov na okoljske sestavine. Imel bo sposobnost razumevanja problema varstva okolja kot interdisciplinarnega problema, ki vključuje poznavanje tehničnih, naravoslovnih, družboslovnih, in drugih disciplin pri njegovem obvladovanju (pri preventivi in sanaciji); strokovna znanja s študijem teoretičnih in metodoloških konceptov, usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja s področja tehničnega varstva okolja v prakso in reševanje strokovnih in delovnih problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja in uporabo znanstvenih metod, razvijanje možnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju dela. Diplomant bo imel znanja iz področja načrtovanja upravljanja s podtalnico kot virom pitne vode, načrtovanja upravljanja z odpadnimi vodami in blati čistilnih naprav, načrtovanja upravljanja in ravnanja z odpadki, reševanja varstva zraka z analizo imisijskih in emisijskih parametrov antropogenih virov.

Besedilo o sprejetju

Študijski program je bil potrjen na Senatu UM 17. 11. 2009 in sprejet na Svetu za visoko šolstvo RS 25. 2. 2010. Študijski program je bil ponovno potrjen na Senatu Univerze v Mariboru 5. 7. 2016 in sprejet na Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 19. 10. 2017.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 50 ECTS kreditnih točk ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov: Matematična analiza (6 ECTS) Temelji klasične fizike (4 ECTS) Kemija (7 ECTS) Okoljevarstvo (6 ECTS) Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: Študenti napredujejo v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in najmanj 45 ECTS kreditnih točk z opravljenimi izpiti 2. letnika ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov: Mehanika tekočin (6 ECTS) Prenos toplote in snovi (6 ECTS) Metodologija ocenjevanja vplivov na okolje (5 ECTS) Onesnaženje zraka in nadzor (6 ECTS) Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 ECTS), ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili. Ponavljanje letnika: Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo odobri ponavljanje letnika v skladu z določili Statuta Univerze v Mariboru.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Okoljsko inženirstvo je celovit in ne predvideva dokončanja posameznih delov programa.

Možnosti za nadaljevanje študija

Podiplomski študij na študijskem programu 2. stopnje Okoljsko inženirstvo, Strojništvo ali Gospodarsko inženirstvo na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru ali sorodnih študijskih programih na drugih visokošolskih institucijah. Kandidati se lahko vpišejo v podiplomski študij na podiplomskih programih 2. stopnje v skladu s pogoji visokošolskega zavoda, ki razpisuje podiplomski študijski program.

Možnosti za zaposlitev

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Okoljsko inženirstvo diplomantom – spričo širokih in kakovostnih kompetenc, ki so jih dobili med študijem – nudi odlično osnovo za zaposlovanje v najrazličnejših delovnih organizacijah. Poleg svoje temeljne usposobljenosti za izvajanje inženirskih opravil, imajo dovolj široka teoretična znanja, da se bodo zlahka zaposlili na različnih področjih okoljskega inženirstva v gospodarstvu in javnih službah. Prav tako imajo diplomanti zelo dobre možnosti zaposlitve v različnih vejah industrije, saj je vsaka proizvodnja povezana z okoljskimi vplivi. Velike zaposlitvene možnosti so tudi v javnih in zasebnih podjetjih, ki se ukvarjajo z ravnanjem z odpadki in čiščenjem odpadnih vod.

Dodatne informacije

Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja Fakulteta za strojništvo UM, so dosegljive na spletni strani https://www.fs.um.si/studij/studijski-programi/

Druge obveznosti

Ni drugih obveznosti.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx Merila in načini ocenjevanja znanja posameznega predmeta so del Učnega načrta predmeta (Subject specification) in so javno dostopni na spletni strani https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za strojništvo ocenjevanje znanja ureja enotna »Ocenjevalna lestvica«, ki je dostopna na strani https://www.fs.um.si/studij/informacije-o-studiju/izpitni-sistem/. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

Študijski program Okoljsko inženirstvo je zasnovan tako, da pri posameznih vsebinah razvija študentovo znanje in kompetence tako, da ob uspešni zaključitvi študija diplomant poseduje vse splošne in specifične kompetence in s tem izpolnjuje cilje programa. Ti so poznavanje in obvladovanje procesov, ki potekajo v okolju in industrijskih napravah, ki služijo varovanju okolja. Poznavanje vseh aspektov varovanja okolja – tako zemlje, zraka in voda. Razumevanje prenosa onesnaževal v okolju in poznavanje interakcije onesnaževal z okolje. Poznavanje eksperimentalnih in simulacijskih orodij za izvanje okoljskih monitoringov, napovedovanja vplivov na okolje in presoj vplivov na okolje. V skladu s tem načrtujemo preverjanje učnih izidov, kjer smo posebej pozorni na preverjanje študentovih kompetenc. Zaradi tega se poslužujemo različnih vrst preverjanja znanja – tako teoretičnega kot tudi praktičnega. Študente preverjamo pisno, ustno, preko predstavitev seminarjev in z ocenjevanjem dela v laboratorijih.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Poglavitne kompetence diplomanta sodijo na področje reševanja problemov, ki se pojavljajo v proizvodnem procesu oz. so posledica delovanja človeka in družbe. Diplomant študijskega programa 1. stopnje Okoljsko inženirstvo je sposoben prepoznati probleme, povezane z okoljem, in organizirati aktivnosti za sanacijo le-teh, hkrati pa zna načrtovati, organizirati, izvajati in nadzirati preventivne dejavnosti v gospodarstvu ter v lokalnih okoljih, s katerimi vpliva na zmanjševanje človekovih vplivov na okoljske sestavine. Diplomanti pridobijo kompetence na področju tehniškega komuniciranja (pisanje strokovnega poročila o opravljenih vajah, projektu ali seminarju, ustne predstavitve seminarjev, pisanje in javni zagovor diplomskega dela), uporabe informacijske tehnologije (iskanje informacij na svetovnem spletu, uporaba specifičnih programskih orodij), osvojili bodo organizacijske spretnosti (izdelava terminskega plana za izvedbo projekta ali diplomske naloge), spretnosti računanja (reševanje računskih nalog pri seminarskih vajah, domačih nalogah in izpitih, izračunavanje pogreškov pri laboratorijskih meritvah), dela v skupini (delo v skupini pri laboratorijskih vajah in seminarju) in kreativnega mišljenja. Splošne kompetence diplomanta so povezane tudi z oblikami in načini izvajanja študijskega programa, njihovo doseganje pa je mogoče ob upoštevanju in vključevanju naslednjih profilov temeljnih znanj in razumevanja: široka, analitična in integralna znanja o okolju, zmožnost razumevanja funkcioniranja okolja in načinov njihovega upravljanja, razumevanje medsebojnih odnosov in povezanosti med procesi in ljudmi na različnih ravneh njihovega delovanja v povezavi z okoljem, zmožnost razumevanja vplivov človekovega ravnanja na okolje na različnih ravneh (lokalno in globalno), sposobnost razumevanja problema varstva okolja kot interdisciplinarnega problema, ki vključuje poznavanje tehničnih, naravoslovnih, družboslovnih, in drugih disciplin pri njegovem obvladovanju (pri preventivi in sanaciji); strokovna znanja s študijem teoretičnih in metodoloških konceptov, usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja s področja tehničnega varstva okolja v prakso in reševanje strokovnih in delovnih problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja in uporabo znanstvenih metod, razvijanje možnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju dela. S pomočjo metod modeliranja so diplomanti sposobni analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Predmetnospecifične kompetence so definirane v vsebini študijskega programa 1. stopnje Okoljsko inženirstvo, ki povezuje tehniške, naravoslovne in družboslovne vsebine. S takim pristopom se udejanja trajnosti razvoj, pri čemer je posebni poudarek na sonaravnem razvoju, saj je okoljski vidik posebno izpostavljen v študijskem programu 1. stopnje Okoljsko inženirstvo. Razen tega predmetnospecifične kompetence izhajajo tudi iz ustrezne integrirane zasnovanosti programa. Študijski program je namreč sestavljen iz temeljnih predmetov, ki so potrebni za razumevanje problematike okolja, nato iz skupine predmetov, ki se nanašajo na spoznavanje delovanja okolja in posledic človekovih vplivov nanj ter skupin predmetov, ki se nanašajo na preventivne in posledične (sanacijske) ukrepe posameznikov in družbenih skupin v okolju, s ciljem zmanjševanja negativnih in nevarnih človekovih vplivov na okolje. Študent mora za opravljanje tovrstnih nalog razviti kritično mišljenje v zadostni meri, hkrati pa se v času študija razviti tudi v kritično osebnost, razviti za to potrebno motivacijo ter sposobnost za nadaljnjo znanstveno radovednost. Specializacija v okviru izbirnih predmetov omogoča študentu primeren strokovni razvoj ter lasten izbor vsebin v skladu z zunanjim priznavanjem strukture znanj ter na osnovi njegovih lastnih ambicij. Na ta način se krepi tudi njegova samoodgovornost za strokovni profil in nabor potrebnih znanj in kompetenc. Pridobljena specifična znanja: • znanje konstruiranja in oblikovanja tehniških in okoljskih sistemov, znanje in uporaba računalniškega modeliranja okoljskih pojavov • razumevanje obstoječih in učinkovitih novih tehnoloških postopkov in procesov, • razumevanje in uporaba metod okoljske analitike, • znanje in uporaba fizikalnega modeliranja okoljskih sistemov, • razumevanje gospodarjenja pri varstva okolja, • znanje in uporaba naprednih postopkov čiščenja odpadnih voda, • vpliv pridobivanja energije na okolje in preprečevanje negativnih vplivov teh procesov, • poznavanje nevarnih snovi, ki jih posredujemo v okolje, • poznavanje zakonodaje, strategij in nadzora pri varstvu okolja, • razumevanje prenosnih pojavov v okoljskih sistemih • razumevanje celostnega pristopa pri gospodarjenju z odpadki • načrtovanje upravljanja s podtalnico kot virom pitne vode, • načrtovanje upravljanja z odpadnimi vodami in blati čistilnih naprav • načrtovanje upravljanja in ravnanja z odpadki, • reševanje varstva zraka z analizo imisijskih in emisijskih parametrov antropogenih virov, • uporaba izsledkov drugih disciplin v širšem področju tehniškega varstva okolja, • identificiranje novih informacij in interpretacij v kontekstu temeljne discipline, • razumevanje splošne strukture temeljne discipline ter povezanost med njenimi poddisciplinami, • razumevanje priprave in izvajanja mednarodnih okoljskih sporazumov, • razumevanje organizacije in izvajanje državnih in lokalnih javne služb varstva okolja.

Pogoji za vpis v program

Na dodiplomski univerzitetni študijski program Okoljsko inženirstvo" se lahko vpiše: a) kdor je opravil splošno maturo, b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika, kemija, biologija ali tuj jezik; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, c) kdor je pred 01.06.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: - splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 60% točk (ponder 0,6) - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk (ponder 0,4) kandidati iz točke b) pa bodo izbrani glede na: - splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk (ponder 0,4) - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk (ponder 0,4) - uspeh pri maturitetnem predmetu 20% točk (ponder 0,2)

Merila za prehode med študijskimi programi

Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpišejo : • v drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Okoljsko inženirstvo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (07); Naravoslovje, matematika in statistika (05) in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje. Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Okoljsko inženirstvo, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Prehodi med visokošolskimi študijskimi programi 1. stopnje. O prehodu iz enega študijskega programa v drug študijski program odloča Komisija za študijske zadeve FS. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. V kolikor bo v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Okoljsko inženirstvo, se kandidatu odobri vpis v drugi ali višji letnik navedenega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija. Prehod iz višješolskih študijskih programov na univerzitetni študijski program 1. stopnje Okoljsko inženirstvo ni možen.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Merila za priznavanje znanj in spretnosti so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, ki ureja postopke za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim učenjem pred vpisom in med študijem na Univerzi v Mariboru. Pravilnik se nahaja na spletni povezavi https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx Osnovno merilo pri priznavanju je primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo. Preverjanjem ali po vsebini ter zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim in/ali predmetno specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 180 ECTS kreditnih točk.