SLO | EN
PRD-v18

3

Doktorski študij

3 (tretja)

10 (10)

0025205

8/2

2024/25

18 ECTS 180 ECTS

dr.
doktor znanosti
doktorica znanosti

Ph.D.
Doctor of Philosophy

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0788 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

2.11 – Druge tehniške in tehnološke vede

izr. prof. dr. MIRKO FICKO, univ. dipl. gosp. inž.

Doktorski študijski program je s svojo interdisciplinarno zasnovo povezovanja tehničnih in poslovno – ekonomskih vsebin aktualen v slovenskem prostoru in tudi širšem območju.

POVEZOVANJE TEHNIKE IN EKONOMIJE PO MERI

Združevanje izbranih tehniških in ekonomskih znanj zagotavlja diplomantom hitro zaposljivost in kakovostna delovna mesta.

INTERDISCIPLINARNOST

Dojemanje in reševanje prepletenih tehnično-poslovnih organizacijskih problemov, kar je odlika interdisciplinarnega študija.

ORGANIZACIJA IN VODENJE

Usposobljenost za vodstvene funkcije z obvladovanjem projektnega načina dela za reševanje tehniško-poslovnih problemov.

PROJEKT RAZVOJA IZDELKA

Povezovanje teorije in prakse v obliki študentskih projektov na problemih iz podjetij.

Razmerje med temeljnimi vsebinami in specialnostjo je podano na ustrezen način, kot je to razvidno iz same strukture zastavljenega predmetnika. V učnih načrtih predmetov je utemeljena primernost prvenstveno raziskovalnih in deloma strokovnih vsebin, ki izhajajo iz znanstveno-raziskovalne in strokovne usposobljenosti nosilcev predmetov. Osnovna študijska literatura doktorskega študijskega programa so znanstveni in strokovni članki, do katerih lahko kandidati dostopajo preko odprtega dostopa UKM. Temeljna študijska literatura in viri so razvidni iz učnih načrtov predmetov. Program skozi svojo strukturo ter horizontalno in vertikalno povezanostjo obveznih in izbirnih predmetov omogoča pridobitev ustreznih učnih izidov. Za pridobivanje skupnih kompetenc doktoranda pa je v 2. in 3. letniku pomembno kandidatovo individualno raziskovalno delo, pri katerem ga usmerja izbrani mentor. Z opravljenimi vsemi s študijskim programom predpisanimi obveznosti ter z izdelavo in zagovorom doktorske disertacije, in tako zbranimi 180 ECTS, je izpolnjen pogoj za pridobitev znanstvenega naslova »doktor znanosti«. Izbirni predmeti se izbirajo iz nabora izbirnih predmetov. Študent mora izbrati 3 predmete v posvetovanju z mentorjem in somentorjem. Razmerje tehniška : ekonomsko-poslovna vsebin je v razmerju 2:1. Študent lahko en predmet (z najmanj 6 ECTS) izbere izven nabora ponujenih izbirnih predmetov na doktorskih študijskih programih sodelujočih članic ali izven. Študent, ki izbere predmet tehničnih vsebin s področja gradbeništva, mora drugi predmet izbrati s področja matematike.

 • EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
 • FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO
 • FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
 • Besedilo o sprejetju

  Nakvis je program potrdil 18.2.2021. Zunanja evalvacija Univerze v Mariboru je bila izvedena v letu 2022, za kar je pristojna Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki izpolnjuje evropske standarde in usmeritve (je registrirana v EQAR in članica ENQA.)

  Pogoji za napredovanje po študijskem programu

  Študent napreduje v 2. letnik, če opravi naslednje obveznosti 1. letnika: - vsi predmeti 1. semestra in vsaj 1 predmet 2. semestra (skupaj 18 ECTS), - uspešna predstavitev rezultatov individualnega raziskovalnega dela 1. letnika (36 ECTS) na pristojni katedri. Študentu, ki ne izpolnjuje vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve Fakultete za strojništvo oz. Komisija za podiplomski študij FGPA na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če ima izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti prvega letnika (več kot 30 ECTS), če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: Študent napredujejo v 3. letnik, če ima opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika (60 ECTS) ter naslednje študijske obveznosti 2. letnika: - odobrena tema doktorske disertacije, - uspešna predstavitev rezultatov individualnega raziskovalnega dela 2. letnika (57 ECTS) na pristojni katedri. Študentu, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve Fakultete za strojništvo oz. Komisija za podiplomski študij FGPA na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če ima opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika (60 ECTS) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 ECTS), če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil. Pogoji za prijavo teme doktorske disertacije: Študent lahko prijavi temo doktorske disertacije, ko ima opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika (60 ECTS) ter Individualno raziskovalno delo 3 (27 ECTS), v skupnem obsegu 87 ECTS kreditnih točk. Ponavljanje letnika: Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve članice od koder prihaja mentor na njegovo prošnjo odobri ponavljanje letnika, če ima izpolnjenih vsaj polovico obveznosti vpisanega letnika (najmanj 30 ECTS). Ponavljanje letnika lahko komisija odobri tudi študentu, ki je opravil manj kot polovico študijskih obveznosti vpisanega letnika (manj kot 30 ECTS), če so nastopili upravičeni razlogi, kot je to določeno v Statutu Univerze v Mariboru.

  Možnosti za nadaljevanje študija

  Diplomanti po zaključku študijskega programa 3. stopnje pridobijo možnost za nadaljevanje študija podoktorski študij v tujini.

  Načini ocenjevanja

  Na študijskem programu bodo uporabljeni primerni načini in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja, ki doktorskem študentu omogoča učinkovito spremljanje napredka in preverjanje doseženih učnih izidov in kompetenc. Preverjanje in ocenjevanje znanja se bo izvajalo na naslednje načine: - pisni izpit - ustni izpit - izdelava seminarskih del/seminarskih nalog - izdelava seminarskih-raziskovalnih nalog - izdelava in predstavitev projektov/projektnih nalog - predstavitve rezultatov raziskovalnega dela - predstavitve raziskovalne teme - predstavitev/demonstracija seminarja - ocena rezultatov individualnega raziskovalnega dela - predstavitve rezultatov individualnega raziskovalnega dela in zagovor na seji pristojne katedre članice od koder prihaja mentor - uspešna odobritev teme doktorske disertacije - predstavitev in zagovor doktorske disertacije.

  Temeljni cilji študijskega programa

  Temeljni cilji doktorskega študijskega programa 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo so: - Generirati vrhunske doktorje znanosti, ki bodo sposobni na najvišjem znanstveno-raziskovalnem in znanstveno-aplikativnem nivoju razumeti, nadgrajevati in izkoriščati prepletenost ter soodvisnost med inženirskimi (tehniškimi, tehnološkimi) problemi in rešitvami ter poslovno realnostjo. - Izobraziti vrhunske raziskovalce in strokovnjake s področja gospodarskega inženirstva v skladu z evropskimi smernicami in z mednarodno primerljivostjo programa diplomantu omogočiti možnost zaposlovanja na evropskem in globalnem trgu delovne sile. - Ustvariti raziskovalce in strokovnjake, ki bodo ob splošnem poznavanju temeljnih tehničnih in/ali družboslovnih znanj usposobljeni za reševanje inženirskih problemov ob inovativnem medsebojnem povezovanju različnih področij tehniške stroke z ekonomsko-poslovnimi teorijami in modeli. - Slovenskemu gospodarskemu in akademskemu okolju posredovati široko razmišljujoče in usposobljene strokovnjake in raziskovalce, ki bodo z delovanjem v svojem okolju pomembno prispevali k njegovi krepitvi ter mu omogočali perspektivo in konkurenčnost na evropskem in globalnem trgu. - Dvigniti nivo inovativnosti in poslovne ozaveščenosti na tehnična znanja osredotočenih študentov in inženirjev v inženirskih in proizvodnih podjetjih, kar je možno le s premišljeno kombinacijo tehničnih in ekonomsko-poslovnih znanj. - Integrirati vsebine, tesno povezane s potrebami širše družbe, zlasti gospodarstva, upoštevaje pri tem strukturiranost ter vpetost slovenskega gospodarstva v evropski in širši mednarodni tržni prostor. - Ustvarjati tržno zanimive profile doktorandov ter tako zagotavljati njihovo zaposljivost in mobilnost v Sloveniji in znotraj globalnega trga dela. - Zagotavljati možnost doktorskim študentom, da študij v veliki meri prilagodijo svojim ambicijam in ožjim področjem delovanja. - Krepiti povezave in sodelovanje med raziskovalci tehničnih ved ter raziskovalci ekonomsko-poslovnih ved, vključenih v izvajanje doktorskega študijskega programa 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo, s tem pa zagotavljati uspešnejšo vzpostavljanje in krepitev verig vrednosti. - S spodbujanjem aplikativne naravnanosti raziskav, na katerih gradijo doktorski študenti svoje študijske dosežke in disertacije, krepiti močnejše in dolgoročnejše povezave ter sodelovanja med podjetji in fakultetami. - Skozi raziskovalno sodelovanje med doktorskimi študenti, podjetji in vključenimi učitelji oz. raziskovalci razvijati inovativne poslovne modele za proizvodna podjetja. - Predstaviti doktorski študijski program 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo kot primer dobre prakse doseganja prepletanja različnih, vendar komplementarnih znanstvenih disciplin na najvišji stopnji študija.

  Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

  Doktorski študenti bodo na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo v okviru splošnih kompetenc pridobili in obvladali zlasti: - Sposobnost reševanja konkretnih raziskovalnih problemov na različnih tehničnih področjih z integracijo ekonomskih in poslovnih ved kot tudi njenih sorodnih disciplin. - Razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanj in integracije znanj s področij tehnike in ekonomsko in poslovnih ved na svojem konkretnem raziskovalnem in delovnem področju. - Sposobnost široke uporabe standardnih raziskovalnih empiričnih metod na interdisciplinarnih tehničnih in ekonomsko-poslovnih področjih. - Sposobnost oblikovanja in implementacije izvirnih znanstvenih rešitev danih interdisciplinarnih tehničnih in ekonomsko-poslovnih problemov. - Sposobnost predstavitve pridobljenih znanstvenih izsledkov v obliki publikacij v mednarodni znanstveni periodiki.

  Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

  Obvladovanje znanstveno-raziskovalnih metod potrebnih za znanstveni pristop k študiju ter za pripravo del, ki bodo vsebinsko in oblikovno ustrezala merilom za znanstvena dela; - Znanja iz objavljanja znanstveno-raziskovalnih rezultatov kandidatovega individualnega raziskovalnega dela v priznanih publikacijah. - Sposobnost priprave in vodenja raziskovalnih projektov, kot eno izmed ključnih področij dela, za katero bodo usposobljeni doktorati programa, kar predstavlja organizirano pridobivanje prenosljivih znanj. - Poglobljena matematična znanja iz modeliranja inženirskih problemov s pomočjo teorije grafov, matematičnega modeliranja odločanja, multivariatnih metod in odločitvenih analiz za izvajanje poslovnih in interdisciplinarnih raziskav. - Sposobnost uporabe in poglabljanja specializiranih znanj procesnega gradbeništva iz strokovnih področij planiranja gradbenih projektov, optimizacije gradbenih procesov in projektov ter monitoringa gradbenih objektov, kjer se z uporabo sodobnih numeričnih metod in tehnik izvaja načrtovanje, gradnja, upravljanje in vzdrževanje objektov. - Sposobnost uporabe znanj in obvladovanje računskih metodologij za vodenje gradbenih procesov in projektov z inštumentarijem vodenja ter analiziranjem procesov izvedbe za celovito obvladovanje vrednosti projektov in objektov. - Sposobnost uporabe, poznavanja in analiziranja principov trajnostnega načrtovanja gradnje stavb in razumevanja gradbeno-fizikalnih procesov skozi konstrukcijo objekta z uporabo sodobnih numeričnih metod in tehnik. - Sposobnost izrabe sodobnih obdelovalnih tehnologij in sistemov s poudarkom na v industriji najpogosteje uporabljenih izdelovalnih tehnologijah. Ob tem so vključene napredne sodobne tehnologije tudi slojevite tehnologije. Celovito obvladovanje obdelovalnih procesov in sistemov od razvoja izdelka in priprave tehnologije, konstruiranja z ozirom na izbrano obdelovalno tehnologijo in računalniške podpore pri vseh vključenih aktivnostih. Vključeno je tudi poznavanje gradnikov in konceptov inteligentnih strojev in sistemov z vključenim inteligentnim vodenjem in optimiranjem sistemov in procesov, ki so vključeni v koncept Industrije 4.0. - Poznavanje proizvodnega managementa od razvoja izdelkov, obvladovanja znanja in spodbujanja na inovacijah temelječega razvoja do zagotovitve ustrezne ergonomije, skladiščenja in razvoja in upravljanja proizvodnega sistema. Poznavanje sodobnih proizvodnih konceptov in njihova uporaba v praksi. - Poznavanje zakonitosti poslovanja glede na posebnosti in zahteve širšega poslovnega okolja v smislu razumevanja pojava finančnih kriz in gospodarske rasti ter posledic ekonomskih politik, zahtev trajnostno naravnanega gospodarjenje in (podjetniškega) varstva okolja ter poznavanje urejenosti in pravil pravnega okolja, predvsem v relaciji do direktorjev in nadzornikov. - Poznavanje zakonitosti in posebnosti posameznih, vendar medsebojno prepletujočih področij mikro ravni poslovanja, od strateško-podjetniškega nivoja do izvedbenega projektnega nivoja, vključujoč obvladovanje procesov finančnega managementa, globalnega trženja in internacionalizacije, marketinga izdelkov-storitev-blagovnih znamk ter digitalizacije in e-poslovanja.

  Pogoji za vpis v program

  V študijski program 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: - bolonjski študijski program 2. stopnje, - enovit bolonjski magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami. - univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, - študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije v skupnem obsegu najmanj 240 ECTS. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu vsaj 30 ECTS, v čim širšem naboru predmetov študijskega programa 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo, ki jih kandidat opravi v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Kandidat mora opraviti obveznosti, ki mu jih določi pristojna komisija Senata članice od koder prihaja mentor. - Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini, ki je nostrificirano v RS.

  Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

  Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 3. stopnje GING se upošteva uspeh pri predhodnem študiju: Povprečna ocena študija: 100 %.

  Merila za prehode med študijskimi programi

  Prehod po merilih za prehode je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik doktorskega študijskega programa 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Po merilih za prehode se v ustrezni letnik študijskega programa 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili: • študijski program za pridobitev naslova magister znanosti s področja tehniških in naravoslovnih ved, sprejet pred 11. 6. 2004, in se jim ob vpisu prizna od 60 (vpis v 2. letnik) do 120 ECTS (vpis v 3. letnik) glede na sorodnost vsebin študijskih programov; • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe tehnične ali naravoslovne usmeritve, sprejet pred 11. 6. 2004, v obsegu najmanj 240 ECTS in nato zaključili specialistični študij v obsegu najmanj 60 ECTS, ter tako skupaj zbrali najmanj 300 ECTS, ki se jim ob vpisu prizna najmanj 60 ECTS. Na študijski program 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo lahko prehajajo tudi kandidati z drugih študijskih programov 3. stopnje s področja tehniških in naravoslovnih ved, glede na izpolnjevanje vpisnih pogojev in zadostno število razpoložljivih mest. O prehodu iz enega študijskega programa v drug študijski program odloča Komisija za študijske zadeve. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. V kolikor bo v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v višji letnik doktorskega študijskega programa 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo, se kandidatu odobri vpis v drugi ali višji letnik navedenega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija.

  Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

  Posamezna sodelujoča članica od koder prihaja mentor bo študentom na študijskem programu 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo priznala določena znanja in spretnosti, pridobljena z ustreznim formalnim načinom izobraževanja, vendar mora študent ta znanja izkazovati z ustreznimi spričevali in drugimi listinami. Obseg takšnih znanj do največ 30 ECTS bo vrednoten s strani pristojne fakultete. Študentom magistrskih študijskih programov za pridobitev naslova magister znanosti, ki še niso pripravili magistrske naloge, se priznajo opravljene obveznosti (brez opravljenega IRD-ja. Če so kandidati na magistrskem študijskem programu uspešno opravili individualno raziskovalno delo, se jim lahko v primeru nadaljevanja individualnega raziskovalnega dela z enako temo na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo, na osnovi izjave mentorja in sklepa pristojne komisije članice od koder prihaja mentor, prizna tudi do 30 ECTS individualnega raziskovalnega dela. Prav tako bo pristojna fakulteta članice od koder prihaja mentor študentom na študijskem programu 3. stopnje Gospodarskega inženirstva priznala znanja in spretnosti, ki so neformalno pridobljena pred vpisom v program, v obsegu do 30 točk ETCS, če gre za pomembne nove industrijske aplikacije (zasnova in postavitev novih tehnologij, objekti svetovnih referenc), evropske in svetovne patente, objave v vrhunskih revijah (SCI) ter skladnost s kompetencami predlaganega študijskega programa. Kandidat naslovi vlogo z dokazili za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program na pristojno komisijo članice od koder prihaja mentor. Vloge bo komisija obravnavala skladno z veljavnimi predpisi.

  Pogoji za dokončanje študija

  Študijski program 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti, opravi zagovor doktorske disertacije in tako zbere 180 ECTS. Ob zaključku študija in po promociji doktorand pridobi znanstveni naslov »doktor znanosti«. Študent mora imeti pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo iz doktorskega dela, pri kateri je prvi avtor. Za relevantno objavo štejejo znanstveni članki objavljeni v revijah s faktorjem vpliva JCR, ki po vrednosti faktorja vpliva sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti, in patenti s popolnim preizkusom. Podrobnosti o postopku prijave in potrditve teme doktorske disertacije, izbire mentorja, postopek izdelave, oblikovanja in ocenitve doktorske disertacije ter postopek zagovora doktorske disertacije določa Pravilnik o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru.