SLO | EN
PRD-v18

2

Magistrski študij

2 (druga)

8 (8)

0025357

7

2023/24

12 ECTS 120 ECTS

mag. inž. okolj. inž.
magister inženir okoljskega inženirstva
magistrica inženirka okoljskega inženirstva

M.Sc.
Master of Science

07 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

0788 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

2 – Tehniške in tehnološke vede

red. prof. dr. NIKO SAMEC, univ. dipl. inž. str.

Reševanje okoljskih problemov

Študij je zasnovan na način problemsko orientiranega učenja z uporabo najsodobnejših raziskovalnih metod za trajnostni razvoj gospodarstva in družbe.

Interdisciplinarnost in povezljivost

Študij omogoča pridobitev širokih interdisciplinarnih znanj tehnike, naravoslovja in varstva okolja, ki omogočajo hitro vključevanje v delovno okolje.

Nadaljnje raziskovalno delo

Diplomanti pridobijo dobro strokovno podlago za nadaljevanje študija na znanstvenem nivoju raziskovalne dejavnosti specifičnih okoljevarstvenih smeri.

Dobre zaposlitvene možnosti

Glede na vedno večji pomen zdravega in čistega okolja, imajo diplomanti odlične možnosti zaposlitve v gospodarstvu in javnem sektorju.

Študijski program 2. stopnje Okoljsko inženirstvo predstavlja prepoznaven in mednarodno uveljavljen raziskovalno izobraževalni program, ki omogoča diplomantom pridobitev najsodobnejših znanj in kompetenc za reševanje aktualne okoljske problematike na vseh področjih gospodarske dejavnosti z velikimi zaposlitvenimi možnostmi.

Besedilo o sprejetju

Študijski program je bil potrjen na Senatu UM 17. 11. 2009 in sprejet na Svetu za visoko šolstvo RS 25. 2. 2010. Študijski program je bil ponovno potrjen na Senatu Univerze v Mariboru 27. 9. 2016 in sprejet na Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 19. 10. 2017.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Napredovanje po programu je mogoče, če študent izpolni s študijskim programom in s Statutom Univerze v Mariboru določene obveznosti. Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 50 ECTS kreditnih točk ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov: Metode eksperimentalnega dela (6 ECTS) Prenosni pojavi (6 ECTS) Okoljska analitika (6 ECTS), Ekoinženirstvo (6 ECTS) Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili. Ponavljanje letnika: Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo odobri ponavljanje letnika v skladu z določili Statuta Univerze v Mariboru.

Pogoji za dokončanje posameznih delov študijskega programa

Magistrski študijski program 2. stopnje Okoljsko inženirstvo je celovit in ne predvideva dokončanja posameznih delov programa.

Možnosti za nadaljevanje študija

Podiplomski študij na študijskih programih 3. stopnje na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru ali drugih visokošolskih institucijah. Kandidati se lahko vpišejo v podiplomski študij na podiplomskih programih 3. stopnje v skladu s pogoji visokošolskega zavoda, ki razpisuje podiplomski študijski program.

Možnosti za zaposlitev

Magistrski študijski program 2. stopnje Okoljsko inženirstvo diplomantom - spričo širokih in kakovostnih kompetenc, ki so jih dobili med študijem - nudi odlično osnovo za zaposlovanje v najrazličnejših delovnih organizacijah. Poleg svoje temeljne usposobljenosti za izvajanje inženirskih opravil, imajo dovolj široka teoretična znanja, da se bodo zlahka zaposlili na različnih področjih gospodarstva in negospodarstva. Diplomanti imajo zelo dobre možnosti zaposlitve bodisi v različnih vejah industrije, kar jim omogoča osnovno poznavanje tehniške stroke, bodisi v negospodarstvu za reševanje problematike varstva okolja.

Dodatne informacije

Informacije o študijskih programih, ki jih ponuja Fakulteta za strojništvo UM, so dosegljive na spletni strani https://www.fs.um.si/studij/studijski-programi/

Druge obveznosti

Ni drugih obveznosti.

Načini ocenjevanja

Preverjanje in ocenjevanje študentovih učnih izidov se izvaja v skladu z merili in načini, definiranimi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx Merila in načini ocenjevanja znanja posameznega predmeta so del Učnega načrta predmeta (Subject specification) in so javno dostopni na spletni strani https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp Za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za strojništvo ocenjevanje znanja ureja enotna »Ocenjevalna lestvica«, ki je dostopna na strani https://www.fs.um.si/studij/informacije-o-studiju/izpitni-sistem/. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s tem pa študentom omogočamo sproten nadzor nad lastnim napredkom pri študiju.

Temeljni cilji študijskega programa

S podiplomskim magistrskim študijskim programom druge stopnje Okoljsko inženirstvo pridobi diplomant poglobljena teoretična in specialna strokovna znanja, veščine in metode dela za reševanje zelo zahtevnih strokovnih problemov s področja okoljskega inženirstva. S poglobljenim študijem znanstvenih metod, ob hkratnih raznovrstnih strokovnih in aplikativnih študijskih vsebinah programa, bo diplomant razvil sposobnost intenzivnega abstraktnega in asociativnega mišljenja, sinteze znanj iz širokega področja temeljnih znanj in tudi drugih disciplin, prenosa raziskovalnih dosežkov v prakso ter razvoja inovativnih postopkov pri reševanju problemov. Takšna naravnanost programa je povsem v skladu z evropsko usmeritvijo, ki potencira predvsem razvoj novih metod, na vrhunskem znanju temelječe nove tehnologije in izdelke, uporabo sodobnih orodij za računalniško modeliranje procesov in sistemov. Poleg tega je cilj podiplomskega magistrskega študijskega programa druge stopnje Okoljsko inženirstvo zagotoviti vključitev diplomantov v razvojno-raziskovalne enote v podjetjih in inštitutih, ter omogočiti kontinuiran in znanstveno povezan prehod na doktorski študij. S sodobno zasnovanim programom, ki študijske vsebine v veliki meri črpa iz znanstvenoraziskovalnih aktivnosti učiteljev, ter s spodbujanjem ustvarjalnosti in samostojnega dela študentov, bomo izpolnili pričakovanja, ki jih ima družba od visokošolskih ustanov in visoko izobraženih strokovnjakov, ki bodo zaključili podiplomski magistrski študijski program druge stopnje Okoljsko inženirstvo.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Študentje podiplomskega magistrskega programa druge stopnje Okoljsko inženirstvo bodo med študijem pridobili ustrezne splošne kompetence, da bodo sposobni v skladu s visokimi standardi delovne uspešnosti, ki so postavljeni pred takó izobraženimi strokovnjaki, sposobni reševati zelo zahtevne strokovne probleme. Splošne kompetence bodo pridobili iz jedrnega znanja magistrskega programa. Študentom bomo omogočili pridobivanje poglobljena znanja na širših strokovnih področjih, hkrati pa jih bomo usposobili za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, in za prevzemanje odgovornosti pri vodenju zelo zahtevnih delovnih procesov in sistemov. Navedene lastnosti bodo študentje pridobivali med študijskim procesom, ki bo zasnovan tako, da bo intenzivno vključeval strokovno in znanstveno zorenje s pomočjo projektnih nalog v delovnem okolju, ki bodo temeljno, aplikativno ali razvojno usmerjene. Poleg tega pa bodo med študijskim procesom pridobili tudi druge veščine, spretnosti, vrednote, prepričanja in pozitivno samopodobo, ki poleg kakovostnega znanja bistveno pripomorejo k učinkoviti izrabi virov, k uspešnim komunikacijskim spretnostim, ter prispevajo pomemben delež k uspešnosti pri izvrševanju zelo zahtevnih nalog. Diplomanti podiplomskega magistrskega študijskega programa druge stopnje Okoljsko inženirstvo bodo obvladovali raziskovalne metode, postopke in procese s širšega področja okoljskega inženirstva ter s strokovno kritičnostjo, samokritično presojo in odgovornostjo oblikovali, projektirali, svetovali, načrtovali in izvajali tehnične rešitve na področju varstva okolja upoštevaje strokovno odličnost, družbeno koristnost, etično odgovornost, zavezanost profesionalni etiki in merila za okoljsko neoporečnost svojih stvaritev. Pri tem bodo uporabljali sistemske koncepte in načela univerzalnosti. Hkrati bodo sposobni izvajati neodvisno tehniško presojo na podlagi znanstvene analize in sinteze. Sposobni bodo umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst temeljne discipline, razumevanja splošne strukture temeljne discipline ter povezanosti med njenimi pod-disciplinami. Usposobljeni bodo individualnega kreativnega mišljenja, iskanja novih rešitev in znanstvenoraziskovalnega pristopa pri oblikovanju in izdelavi izdelkov, ki so povezani z novimi tehnikami in vrhunskimi tehnologijami, Študentje bodo sposobni učinkovito povezovati teorijo in prakso, med drugim tudi s pomočjo projektnih nalog. Široka, interdisciplinarna naravnanost študijskih vsebin bo omogočila poln razmah njihovih kreativnih in inovativnih potencialov. Probleme bodo znali analizirati, izločiti nepomembne vplive, narediti sintezo, predvideti mogoče rešitve, izbrati v danem trenutku najboljšo odločitev in oceniti posledice, ki so z njo povezane. Pri delu bodo samostojni, hkrati pa bodo razvijali sposobnosti in spretnosti komunikacije ter skupinskega dela v domačem in mednarodnem okolju.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Diplomant podiplomskega magistrskega študijskega programa druge stopnje Okoljsko inženirstvo je strokovnjak s širokim in poglobljenim teoretičnim in metodološkim znanjem za reševanje zelo zahtevnih problemov pri načrtovanju, vodenju in izvajanju razvojnih, raziskovalnih in znanstvenih opravil na širokem področju okoljskega inženirstva in na različnih delovnih mestih. Predmetne kompetence so navedene pri vsakem učnem načrtu posebej. Glavne kompetence, ki jih razvija podiplomski magistrski študijski program druge stopnje Okoljskega inženirstva pa je mogoče strniti v naslednje točke: • usposobljenost obvladovanja in poglabljanja znanja na izbranem znanstvenem področju (npr. konstruiranje in oblikovanje tehniških in okoljskih sistemov, računalniško modeliranje tehniških in okoljskih sistemov, računalniško in eksperimentalno modeliranje okoljskih pojavov, napredni koncepti menedžmenta varstva okolja), • usposobljenost iskanja novih virov znanja na znanstvenem in strokovnem področju varstva okolja, • usposobljenost načrtovanja, ovrednotenja in izdelave naprednih tehnologij, inovativnih izdelkov in sistemov, ki jih je ali jih bo mogoče tržiti na svetovnih trgih, • osvajanja novih tehnoloških postopkov in procesov, • osvajanja novih postopkov v okoljski procesni tehniki, • celostni pristop pri gospodarjenju z odpadki, • usposobljenost vključevanja izsledkov drugih disciplin v širše področje okoljskega inženirstva, • koherentno obvladovanje temeljnega znanja in usposobljenost povezovanja znanja z različnih področij, • razumevanje in uporaba metod okoljske analitike, • usposobljenost podrobnega modeliranja okoljskih sistemov, • usposobljenost uporabe modernih računalniških simulacijskih orodij za virtualno modeliranje okoljskih sistemov, • razumevanje ekonomike varstva okolja, • poznavanje naprednih postopkov čiščenja odpadnih voda, • razumevanje geologije okolja, • vpliv pridobivanja energije na okolje in preprečevanje negativnih vplivov teh procesov, • poznavanje nevarnih snovi, ki jih posredujemo v okolje, • poznavanje zakonodaje, strategij in nadzora pri varstvu okolja, • razumevanje prenosnih pojavov v okoljskih sistemih.

Pogoji za vpis v program

V študijski program 2. stopnje Okoljsko inženirstvo se lahko vpiše, kdor je zaključil: 1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (071); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Okoljevarstvena tehnologija (0712); Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Elektrotehnika in energetika (0713); Tehnika drugo (0719); Gradbeništvo (0732); Biološke in sorodne vede (051); Biologija (0511); Biokemija (0512); Okoljske znanosti (0521); Kemija (0531), Geoznanosti (0532); Fizika (0533). 2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: Matematika (0541); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovjem matematika in statistika (0588); Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612); Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724); Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731); Javna higiena in komunalne storitve (1021); Varnost in zdravje pri delu (1022); Transport (1041), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 13 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematična analiza (6 ECTS), Kemija (7 ECTS). 3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (071); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Okoljevarstvena tehnologija (0712); Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Elektrotehnika in energetika (0713); Tehnika drugo (0719); Gradbeništvo (0732); Biološke in sorodne vede (051); Biologija (0511); Biokemija (0512); Okoljske znanosti (0521); Kemija (0531), Geoznanosti (0532); Fizika (0533). 4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Matematika (0541); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovjem matematika in statistika (0588); Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612); Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724); Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731); Javna higiena in komunalne storitve (1021); Varnost in zdravje pri delu (1022); Transport (1041), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 13 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematična analiza (6 ECTS), Kemija (7 ECTS). 5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (071); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Okoljevarstvena tehnologija (0712); Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Elektrotehnika in energetika (0713); Tehnika drugo (0719); Gradbeništvo (0732); Biološke in sorodne vede (051); Biologija (0511); Biokemija (0512); Okoljske znanosti (0521); Kemija (0531), Geoznanosti (0532); Fizika (0533). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Matematika (0541); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovjem matematika in statistika (0588); Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612); Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724); Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731); Javna higiena in komunalne storitve (1021); Varnost in zdravje pri delu (1022); Transport (1041). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (071); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Okoljevarstvena tehnologija (0712); Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Elektrotehnika in energetika (0713); Tehnika drugo (0719); Gradbeništvo (0732); Biološke in sorodne vede (051); Biologija (0511); Biokemija (0512); Okoljske znanosti (0521); Kemija (0531), Geoznanosti (0532); Fizika (0533). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Matematika (0541); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovjem matematika in statistika (0588); Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612); Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724); Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731); Javna higiena in komunalne storitve (1021); Varnost in zdravje pri delu (1022); Transport (1041). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Okoljsko inženirstvo se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje: – Povprečna ocena z zaključnim delom: 100 %.

Merila za prehode med študijskimi programi

Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpišejo : • v drugi ali višji letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Okoljsko inženirstvo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (07); Naravoslovje, matematika in statistika (05) in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje. Prehod po merilih za prehode je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: • izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Okoljskega inženirstva, • prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, • se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. O prehodu iz enega študijskega programa v drug študijski program odloča Komisija za študijske zadeve FS. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, fakulteti posredovati: • vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, • potrjene učne načrte po katerih je bilo pridobljeno znanje, • potrdilo o plačilu postopka. V kolikor bo v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v višji letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Okoljsko inženirstvo, se kandidatu odobri vpis v drugi ali višji letnik navedenega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

Merila za priznavanje znanj in spretnosti so urejena s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, ki ureja postopke za ugotavljanje, preverjanje in priznavanje znanj ter merila za priznavanje znanj in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim učenjem pred vpisom in med študijem na Univerzi v Mariboru. Pravilnik se nahaja na spletni povezavi https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx Osnovno merilo pri priznavanju je primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo. Preverjanjem ali po vsebini ter zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim in/ali predmetno specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom.

Pogoji za dokončanje študija

Študij konča, kdor opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere najmanj 120 ECTS