SLO | EN
PRD-v18

3

Doktorski študij

3 (tretja)

10 (10)

0025777

8/2

2023/24

84 ECTS 180 ECTS

dr.
doktor znanosti
doktorica znanosti

Ph.D.
Doctor of Philosophy

10 – Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

1015 – Potovanja, turizem, prosti čas

red. prof. dr. BOŠTJAN BRUMEN, univ. dipl. inž. rač. in inf.

Cilj študijskega programa Sodobne turistične študije 3. stopnje na UM je izoblikovati profil doktoranda, ki bo: usposobljen/a za raziskovalno delo v turističnem sektorju, zmožen vodenja razvojnih projektov v turizmu, in bo s kritično refleksijo usmerjal/a razvoj turizma v prihodnosti.
Cilj študijskega programa Sodobne turistične študije 3. stopnje na UM je izoblikovati profil doktoranda, ki bo: usposobljen/a za raziskovalno delo v turističnem sektorju, zmožen vodenja razvojnih projektov v turizmu, in bo s kritično refleksijo usmerjal/a razvoj turizma v prihodnosti. Turistične študije so izrazito interdisciplinarne narave in vezane na različne pojavne oblike turizma, zato so znanja, ki jih zajema študijski program, osnovana tako, da podajajo doktorandom poglobljena znanja iz stroke, ki jo nadgrajuje skozi specifične vsebine turizma. Celoto dopolnjujejo metodološko-raziskovalna znanja, s pomočjo katerih se vzpostavlja samostojna usposobljenost posameznika za raziskovalno delo, ki prinaša nova znanstvena spoznanja in omogoča tako nadaljevanje znanstvenega dela na eni strani kot aplikativno uporabo znanja v praski na drugi strani. Pridobljena znanja doktorandov bodo skozi njihove sposobnosti kritične refleksije omogočala le-tem, da se nadalje udejstvujejo v znanstveno-raziskovalnem delu z objavo znanstvenih monografij, člankov ali sodelovanjem ali vodenjem najbolj kompleksnih raziskovalnih projektov. Omenjeni študijski program nosi še en pomemben cilj, študente spodbuja h kontinuiranemu študiju na vseh stopnjah in zaokroža celotno vertikalo študija na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru.

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik: Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 ECTS, obvezno mora opraviti predmeta a) Študije mobilnosti in epistemologija turizma ter b) Metode znanstveno-raziskovalnega dela. Pogoji za napredovanje v 3. letnik: Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in če zbere najmanj 48 ECTS z opravljenimi obveznostmi 2. letnika. Od tega mora obvezno opraviti Individualno raziskovalno delo s pripravo dispozicije in prijavo teme in imeti oddano dispozicijo doktorske naloge. Napredovanje pod izrednimi pogoji: Študentu, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik in ima za to upravičljive razloge lahko Komisija za študijske zadeve FT UM na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik in določi rok, v katerem mora manjkajoče obveznosti izpolniti. Upravičeni razlogi so določeni v Statutu Univerze v Mariboru. Ponavljanje letnika: Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve študijskih obveznosti. Ponavljanje je možno v primerih, ki jih opredeljuje statut Univerze v Mariboru, če študent izpolni vsaj polovico obveznosti vpisanega letnika v obsegu najmanj 30 ECTS. Letnik lahko ponavlja tudi študent, ki je opravil študijske obveznosti vpisanega letnika v manjšem obsegu od 30 ECTS, če so nastopili upravičeni razlogi, ki so določeni s statutom Univerze v Mariboru. Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve FT UM na podlagi pisne vloge študenta in priloženega pisnega dokazila o opravičljivih razlogih, opredeljenih s statutom Univerze v Mariboru.

Načini ocenjevanja

Senat UM je sprejel ocenjevalno lestvico, ki se naj upošteva pri ocenjevanju dosežkov študentov. Priporočene meje za ocene so: 91 – 100 % = odlično (10); 81 – 90 % = prav dobro (9); 71 – 80 % = prav dobro (8); 61 – 70% = dobro (7); 51 – 60% = zadostno (6); 41 – 50 % = nezadostno (5); 31 – 40 % = nezadostno (4); 21 – 30 % = nezadostno (3); 11 – 20 % = nezadostno (2); 0 – 10 % = nezadostno (1). Senat FT je na svoji 19. redni seji z dne 18. 2. 2014 sprejel sklep, da se zaradi mednarodne primerljivosti uveljavi ocenjevalna lestvica ECTS.

Temeljni cilji študijskega programa

Cilj študijskega programa Sodobne turistične študije 3. stopnje na UM je izoblikovati profil doktoranda, ki bo: usposobljen/a za raziskovalno delo v turističnem sektorju, zmožen vodenja razvojnih projektov v turizmu, in bo s kritično refleksijo usmerjal/a razvoj turizma v prihodnosti. Turistične študije so izrazito interdisciplinarne narave in vezane na različne pojavne oblike turizma, zato so znanja, ki jih zajema študijski program, osnovana tako, da podajajo doktorandom poglobljena znanja iz stroke, ki jo nadgrajuje skozi specifične vsebine turizma. Celoto dopolnjujejo metodološko-raziskovalna znanja, s pomočjo katerih se vzpostavlja samostojna usposobljenost posameznika za raziskovalno delo, ki prinaša nova znanstvena spoznanja in omogoča tako nadaljevanje znanstvenega dela na eni strani kot aplikativno uporabo znanja v praski na drugi strani. Pridobljena znanja doktorandov bodo skozi njihove sposobnosti kritične refleksije omogočala le-tem, da se nadalje udejstvujejo v znanstveno-raziskovalnem delu z objavo znanstvenih monografij, člankov ali sodelovanjem ali vodenjem najbolj kompleksnih raziskovalnih projektov. Omenjeni študijski program nosi še en pomemben cilj, študente spodbuja h kontinuiranemu študiju na vseh stopnjah in zaokroža celotno vertikalo študija na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru.

Splošne kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

Doktorandi študijskega programa 3. stopnje Sodobne turistične študije bodo po koncu študija zmožni: 1. avtonomne izvedbe raziskovanja za namen pomembnih družbenih učinkov: • teoretske imaginacije in konceptualne in analitske presoje družboslovnih vprašanj, • razumevanja kompleksnosti in medsebojne povezanosti družbeno-kulturnih procesov, • samostojne identifikacije in utemeljitve znanstveno-raziskovalnih problemov za čim večji doprinos k znanosti in družbeni praksi, • kritične presoje znanstvenih konceptov, teorij in modelov, • nadgradnje obstoječih znanstvenih spoznanj tako z analitsko imaginacijo kot s sistematičnim pristopom k empiričnemu preverjanju, • poglobljenega poznavanja palete metod zbiranja podatkov in njihovih omejitev ter utemeljitve izbora raziskovalnih metod, • avtonomne presoje etičnih dilem v raziskovanju, • sistematične in poglobljene analize in sinteze rezultatov in oblikovanje predlogov za družbene spremembe in nadaljnje znanstveno raziskovanje, • primerne predstavitve rezultatov v znanstvenih in poljudnih krogih za čim večje raziskovalno-razvojne družbene učinke. 2. strateškega vodenja ljudi in procesov: • vodenja projektov in organizacij, • organiziranja in vodenja raziskovalnih dejavnosti doma in v tujini, • načrtovanja delovnih procesov, obvladovanja kompleksnosti v organizacijah in spodbujanja timskega dela in sodelovanja, • posodabljanja strateških dokumentov , • razvijanja zakonodajnih predlogov, • ustvarjanja rešitev v primeru kriznih situacij in planiranja v dolgoročno izogibanje kriznim situacijam. 3. izkazovanja najvišje mere profesionalne drže: • zmožni etične presoje situacij in ravnanja skladno z najvišjimi etičnimi in profesionalnimi standardi v korist ljudi in okolja.

Predmetno specifične kompetence diplomanta pridobljene na študijskem programu

producirali novo znanje v turističnih študijah: • razumeli in obvladovali teoretsko imaginacijo in konceptualno in analitično razmišljali o praksah mobilnosti in turizma; • dobro poznali in kritično reflektirali paradigme in epistemologijo turističnih študij, • se utemeljeno in reflektirano samo-opredelili znotraj interdisciplinarnega polja turističnih študij, • uporabili interdisciplinarne in multidisciplinarne pristope k raziskovanju turizma; • samostojno znanstveno-raziskovalno producirali novo znanje o turizmu; 2. spodbujali trajnostni razvoj turizma kot pozitivne družbene sile: • samostojno in utemeljeno kritično reflektirali aktualna vprašanja s področja turizma in poznavanja trendov, • razumeli strukture delovanja turizma in interpretirali povezave med deli turističnega sistema, • raziskovali in kritično analizirali razmerja moči v turizmu, • razvijali inovativne in trajnostne rešitve in napovedovali posledice pojavov na področju turizma; • načrtovali in vodili razvojne turistične projekte, • kritično presojali varnostne situacije v turizmu in določali sprejemanje ukrepov na področju zagotavljanja varnosti sodelujočih v turizmu, • sooblikovali strateške politike za razvoj turizma na ravni destinacij in organizacij; • razvijali zakonodajne predloge na področju turizma; • izkazovali družbeno odgovorni odnos do izvajanja turizma v praksi.

Pogoji za vpis v program

V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: - študijski program druge stopnje, - Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 1.6.2004, v obsegu 240 ECTS; - Enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS; - visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) in študijski program za pridobitev specializacije, pri čemer je kandidat izbral 240 ECTS. Kandidat mora pred vpisom opraviti dodatne obveznosti z magistrskega študijskega programa 2. stopnje v obsegu 30 ECTS (Sociologija kulture in turizma; Trajnostni, zeleni in družbeno odgovorni turizem; Oblikovanje turističnih izkušenj; Analiza podatkov v turizmu 1; Analiza podatkov v turizmu 2; Metode znanstveno-raziskovalnega dela). - Trajanje študija po študijskih programih, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, mora biti usklajeno s temi direktivami. Enoviti magistrski študijski programi za druge poklice v Republiki Sloveniji iz sedmega odstavka 33. člena tega zakona obsegajo 300 kreditnih točk in trajajo pet let. - Kandidatu se priporoča, da pred prijavo na doktorski program stopi v stik s potencialnim mentorjem, mu predstavi svoje dosedanje študijske in delovne dosežke ter idejo oziroma problem, ki bi ga želel podrobneje preučevati na doktorskem študiju.

Velja za vpis od študijskega leta 2024/25:
V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: - študijski program druge stopnje, - Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 1.6.2004, v obsegu 240 ECTS; - Enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS; - visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) in študijski program za pridobitev specializacije, pri čemer je kandidat izbral 240 ECTS. Kandidat mora pred vpisom opraviti dodatne obveznosti z magistrskega študijskega programa 2. stopnje v obsegu 30 ECTS (Sociologija kulture in turizma; Trajnostni, zeleni in družbeno odgovorni turizem; Oblikovanje turističnih izkušenj; Analiza podatkov v turizmu 1; Analiza podatkov v turizmu 2; Metode znanstveno-raziskovalnega dela). - Trajanje študija po študijskih programih, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, mora biti usklajeno s temi direktivami. Enoviti magistrski študijski programi za druge poklice v Republiki Sloveniji iz sedmega odstavka 33. člena tega zakona obsegajo 300 kreditnih točk in trajajo pet let. - Kandidatu se priporoča, da pred prijavo na doktorski program stopi v stik s potencialnim mentorjem, mu predstavi svoje dosedanje študijske in delovne dosežke ter idejo oziroma problem, ki bi ga želel podrobneje preučevati na doktorskem študiju.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: Pri izbiri kandidatov za vpis v doktorske študijske programe se upošteva uspeh pri zaključeni predhodni izobrazbi in rezultat izbirnega izpita. - FT UM po zaključenem postopku sprejemanja prijav kandidatov organizira izbirni razgovor, ki je pogoj za sprejem kandidata na študij. Izbirni izpit poteka pred komisijo za doktorski študij FT UM. - Komisija za doktorski študij FT UM izmed prijavljenih kandidatov glede na razpisana vpisna mesta na doktorskem študiju opravi izbor kandidatov, ki naj jih FT UM sprejme na doktorski študij. Pri tem upošteva: - uspeh pri dosedanjem študiju – do 20 %in - uspeh pri izbirnem izpitu– do 80%. Uspeh pri dosedanjem štuidju: - Oceno uspeha pri podiplomskem študiju sestavlja: - povprecˇna ocena opravljenih izpitov na podiplomskem študijskem programu – do 10%, - diploma podiplomskega študijskega programa – do 10%, - v kolikor kandidat zaključi študijski program brez zaključnega dela, se v tem primeru upošteva povprecˇna ocena opravljenih izpitov na podiplomskem študijskem programu – do 20 % - Oceno uspeha pri univerzitetnem študijskem programu, sprejetim pred 11.6.2004 sestavlja: - povprecˇna ocena opravljenih izpitov na podiplomskem študijskem programu – do 10%, - diploma zaključnega dela študijskega programa – do 10%, - v kolikor kandidat zaključi študijski program brez zaključnega dela, se v tem primeru upošteva povprecˇna ocena opravljenih izpitov na podiplomskem študijskem programu – do 20 %

Velja za vpis od študijskega leta 2024/25:
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: Pri izbiri kandidatov za vpis v doktorske študijske programe se upošteva uspeh pri zaključeni predhodni izobrazbi in rezultat izbirnega izpita. - FT UM po zaključenem postopku sprejemanja prijav kandidatov organizira izbirni razgovor, ki je pogoj za sprejem kandidata na študij. Izbirni izpit poteka pred komisijo, pristojno za doktorski študij FT UM. - Komisija, pristojna za doktorski študij FT UM izmed prijavljenih kandidatov glede na razpisana vpisna mesta na doktorskem študiju opravi izbor kandidatov, ki naj jih FT UM sprejme na doktorski študij. Pri tem upošteva: - uspeh pri dosedanjem študiju – do 20 % in - uspeh pri izbirnem izpitu – do 80 %. Uspeh pri dosedanjem študiju: - Oceno uspeha pri podiplomskem študiju sestavlja: - povprecˇna ocena opravljenih izpitov na podiplomskem študijskem programu – do 10 %, - diploma podiplomskega študijskega programa – do 10 %, - v kolikor kandidat zaključi študijski program brez zaključnega dela, se v tem primeru upošteva povprecˇna ocena opravljenih izpitov na podiplomskem študijskem programu – do 20 % - Oceno uspeha pri univerzitetnem študijskem programu, sprejetim pred 11.6.2004 sestavlja: - povprecˇna ocena opravljenih izpitov na podiplomskem študijskem programu – do 10%, - diploma zaključnega dela študijskega programa – do 10%, - v kolikor kandidat zaključi študijski program brez zaključnega dela, se v tem primeru upošteva povprecˇna ocena opravljenih izpitov na podiplomskem študijskem programu – do 20 %

Merila za prehode med študijskimi programi

Po merilih za prehode se v drugi letnik doktorskega študijskega programa 3. stopnje Sodobne turistične prakse lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: - študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11.06.2004, in se mu ob vpisu prizna 60 točk ECTS, - univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.06.2004, in študijski program za pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 točk ECTS. Prehodi so mogoči med študijskimi programi: - ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oz. učnih izidov; - med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi se s prehodom razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Prijave za vpis obravnava Komisija za študijske zadeve Fakultete za turizem UM in kandidatu določi ustrezni letnik, v katerega se lahko vpiše ter pripiše obveznosti, ki jih mora kandidati opraviti do konca študija oz. skladno s pogoji za napredovanje v višji letnik študijskega programa. Pri obravnavi vloge se presoja: - sorodnost področja študija, - predhodno opravljene študijske obveznosti in pridobljena znanja, - primerljivost predmetnikov in kompetenc.

Velja za vpis od študijskega leta 2024/25:
kandidat, ki je zaključil: – študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11.06.2004, in se mu ob vpisu prizna 60 točk ECTS, – univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.06.2004, in študijski program za pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 točk ECTS. Prehodi so mogoči med študijskimi programi: – ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oz. učnih izidov; – med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi se s prehodom razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Prijave za vpis obravnava Komisija za študijske zadeve Fakultete za turizem UM in kandidatu določi ustrezni letnik, v katerega se lahko vpiše ter pripiše obveznosti, ki jih mora kandidati opraviti do konca študija oz. skladno s pogoji za napredovanje v višji letnik študijskega programa. Pri obravnavi vloge se presoja: – sorodnost področja študija, – predhodno opravljene študijske obveznosti in pridobljena znanja, – primerljivost predmetnikov in kompetenc.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom v študijski program

V kolikor želi študent Fakultete za turizem si priznati posamezno učno enoto, opravljeno pred vpisom, postopamo skladno s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru

Pogoji za dokončanje študija

Študent konča študij, ko opravi vse s študijskim programom predvidene študijske obveznosti.