SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj tega predmeta je seznaniti študente s programsko opremo v elektroenergetiki.

Vsebina

• Pregled programske opreme za reševanje splošnih inženirskih problemov. • Osnove programske opreme Matlab/Simulink s poudarkom na uporabi v elektroenergetiki. • Matlabove knjižnice za simbolično računanje , analizo in načrtovanje regulacijskih sistemov in simulacijo elektroenergetskih naprav in sistemov. • Programiranje v Matlabu. • Izdelava grafičnih uporabniških vmesnikov v Matlabu. • Uporaba algoritmov za dinamično simuliranje v programskem paketu Matlab/Simulink. • Pregled razpoložljivih programov za simulacijo elektromagnetnih in elektromehanskih pojavov v elektroenergetskih sistemih.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja (frontalna učna oblika brez vključevanja študentov, frontalna učna oblika z vključevanjem študentov). Delo s pomočjo primerov (frontalna učna oblika z vključevanjem študentov). Prikazovanje slikovnega, video in animacijskega gradiva (frontalna učna oblika z vključevanjem študentov). Računalniške vaje (uporaba pridobljenega znanja v okviru predavanj pri izvajanju simulacijskih izračunov).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: • izbrati ustrezno programsko opremo za reševanje problemov v elektrotehniki, • Izkazati razumevanje delovanja osnovnih programskih orodij namenjenih uporabi v elektroenergetiki, • Uporabiti programsko opremo za reševanje osnovnih problemov v elektroenergetiki.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • spretnosti komuniciranja: ustni zagovor vaj, pisno izražanje pri pisnem izpitu, • uporaba informacijske tehnologije: uporaba programskih orodij, • reševanje problemov: reševanje osnovnih problemov v elektroenergetiki s pomočjo programskih orodij.

Temeljni literatura in viri

D. C. Hanselman, B. L. Littlefield: Mastering MATLAB 7, Prentice Hall, London, 2005. H. Berger: Automating with SIMATIC, Seond Edition, Publicis Corporate Publishing, Erlangen, 2003. P. Kundur: Power System Stability ang Control, McGraw-Hill, Inc., New York, 1994.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Opombe

Opravljene računalniške vaje. Pisni izpit.

  • red. prof. dr. MIRALEM HADŽISELIMOVIĆ, univ. dipl. inž. el.

  • Pisni izpit: 65
  • Računalniške vaje: 35

  • : 24
  • : 24
  • : 42

  • slovensko
  • slovensko

  • ENERGETIKA - 3.