SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji: Nadgradnja predhodno pridobljenega znanja iz obravnave regulacij v frekvenčnem prostoru in pridobitev dodatnega znanja za potrebe reševanja problemov vodenja sistemov. Kompetence: Sposobnost uporabe pridobljenih znanj pri načrtovanju vodenja naprav in procesov.

Vsebina

Učni načrt obsega osnovne lastnosti sistemov oz. procesov, uvod v zvezne in diskretne sisteme ter modele. Razlika med stopnico in prehodno funkcijo. Na področju zveznih dinamičnih sistemov vsebuje oblike modelov vključno z vhodno-izhodnimi modeli in modeli v prostoru stanj z ekvivalenti in pretvorbami med modeli. Vsebina se nadaljuje na področju modeliranja na osnovi analogij. Nadalje se obravnava stabilnost, vodljivost in spoznavnost. Vsebina se nadaljuje na področje načrtovanja vodenja in opazovalnikov, obravnava pa se tudi zgradba in delovanje programabilnih logičnih krmilnikov, mikrokrmilnikov, njihove različne izvedbe ter osnovne aplikacije. Vključene vsebine so tudi: osnove lestvičnih diagramov in programiranja funkcijskih blokov, binarni procesi, logične funkcije, osnovni aksiomi in teoremi, kanonske oblike, algebra logičnih funkcij, minimalne realizacije, karakteristične tabele in diagrami stanj. Načrtovanje kombinacijskih, sekvenčnih in koračnih krmilij.

Metode poučevanja in učenja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): pisni izpit 90 % ocena vaj 10 %

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben: 1. predstaviti oblike matematičnih modelov (modelov) in lastnosti sistemov 2. uporabiti ekvivalentne modele v praktičnih primerih 3. načrtovati regulator stanj in opazovalnik 4. opisati programabilni logični krmilnik in mikrokrmilnik 5. predstaviti osnove lestvičnega diagrama 6. opisati osnove diskretnih /binarnih sistemov 7. predstaviti osnove krmilij 8. aplicirati splošna znanja v sisteme vodenja

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

1. uporabljati znanja s področja sistemov in sistemov vodenja pri drugih predmetih tega študijskega programa, pri nadaljnjem izobraževanju in v delovnih okoljih

Temeljni literatura in viri

G.F. Franklin, J.D. Powell, A. Emami-Naeini: Feedback Control of Dynamic Systems, Pearson, 2010. R. C. Dorf, R. H. Bishop: Modern Control Systems, Pearson, 2022. B. Grčar, J. Ritonja, Računalniško vodenje procesov: zbrano gradivo, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1998.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev

Opombe

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): - pisni izpit (lahko se delno ali v celoti nadomesti z ustnim izpraševanjem; lahko se nadomesti s kolokviji) 90 % - ocena vaj 10 %

  • red. prof. dr. PETER VIRTIČ

  • Pisni izpit: 90
  • Vaje (kolokvij): 10

  • : 30
  • : 36
  • : 84

  • slovensko
  • slovensko

  • ENERGETIKA - 2.