SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji: Osvojitev osnovnih znan s področja črpalnih/kompresorskih sistemov. Spoznavanje temeljnih sklopov in celotnega sestava črpalnega/kompresorskega sistema. Spoznavanje obratovalnih karakteristik črpalk in kompresorjev ter njih osnovnih sklopov. Spoznavanje projektiranja črpalnih in kompresorskih sistemov. Kompetence: Seznanitev z delovanjem črpalnih in kompresorskih sistemov. Seznanitev osnovnih principov umeščanja črpalk in kompresorjev v sistem in v prostor. Seznanite z načinom izbora hidro-opreme črpalk in kompresorjev v sistemu. Seznanite z vodenjem-obratovanjem črpalnih in kompresorskih sistemov. Seznanitev z osnovnimi principi vzdrževanja črpalnih in kompresorskih sistemov. Seznanitev s projektiranjem črpalnih in kompresorskih sistemov, kar mu omogoča sodelovanje pri projektih pod vodstvom univerzitetno izobraženega inženirja energetike.

Vsebina

Delovni stroji v energetiki: Tekočinske (kapljevinske) in plinske črpalke. Osnovna razvrstitev. Osnovne izvedbe. Reverzibilne črpalke-turbine. Posebne izvedbe črpalk. Obratovalna problematika. Sestavljeno obratovanje črpalk. Kavitacija in zvočna hitrost v črpalkah. Cevni sistemi: - Ravni, - Razvejani, - Mrežni; Upori in izgube v cevnih sistemih. Izločanje plinov in tekočin v cevovodih črpalnih sistemov. Mejne izvedbe črpalk in kompresorjev. Obratovalna problematika v mrežnih sistemi. Projektiranje in vodenje črpalk v sistemu. Investicijska ekonomika črpalnih sistemov. Vzdrževanje črpalk in črpalnih sistemov. Izvajanje testov in meritev na črpalkah in/ali črpalnih sistemih.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja Avditorne vaje (izvajanje računskih primerov) Laboratorijske vaje (izvajanje meritev)

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Spoznavanje osnov črpalnih in kompresorskih sistemov, njihovega sestava in umeščanja v prostor (npr. v strojnico). Spoznavanje načinov obratovanja, vodenja in upravljanja črpalnih in kompresorskih sistemov. Spoznavanje ekonomsko-tehniškega ocenjevanja investicij črpalnih in kompresorskih sistemov.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Poznavanje osnov projektiranja črpalnih in kompresorskih sistemov, kar mu omogoča sodelovanje pri projektih pod vodstvom izkušenega menedžerja.

Temeljni literatura in viri

A. Predin: Črpalke in ventilatorji, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2000. H. Sigloch: Strömungsmaschinen, Grundlagen und Anwendungen, 4. aktualisierte Auflage, Hanser Verlag, 2009 A. J. Stepanoff: Centrifugal and Axial Flow Pumps, 2nd Edition, Krieger Publishing Company, Malabar, Florida 1993. D. Florjančič: Sulzer Centrifugal Pump Handbook, ELSEVIER Applied Science, London and New York, 1995 W. E. Forsthoffer: Pumps, Elsevier Science & Technology Books, 2005

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev

Opombe

Pisni izpit iz teorije (lahko nadomeščen z dvema pozitivnima kolokvijema iz teorije) 50% Pisni izpit iz računski primerov (lahko nadomeščen z dvema pozitivnima kolokvijema iz računskih primerov) 40 % Kratek ustni zagovor 10%

  • red. prof. dr. ANDREJ PREDIN, univ. dipl. inž. str.

  • Pisni izpit: 50
  • Pisni izpit: 40
  • Ustni izpit: 10

  • : 30
  • : 30
  • : 60

  • slovensko
  • slovensko

  • ENERGETIKA - 2.