SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj tega predmeta je, da bodo študentje uporabili praktična in teoretska znanja s področja avdiovizualne produkcije.

Vsebina

• Izbrane vsebine iz avdio in video produkcije: snemanje zvoka, montaža zvoka, delo s kamero, montaža videa, organizacija produkcije. • Uporaba principov projektnega vodenja pri medijski produkciji. • Uporaba timskih organizacijskih načel in strežba izjem pri skupinski komunikaciji. • Medijski projekt: predlog projekta, organizacija projekta, izvedba. • Distribucija avdiovizualnih vsebin.

Metode poučevanja in učenja

• Seminar, • laboratorijske vaje, • projekt.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben • načrtovati produkcijski proces avdiovizualnega projekta, • organizirati delo na avdiovizualnem projektu, • izvesti avdiovizualni projekt, • ovrednotiti avdiovizualni produkt.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

• Spretnosti komuniciranja: ustni zagovor laboratorijskih vaj in predstavitev avdio vizualnega projekta. • Uporaba informacijske tehnologije: uporaba programskih orodij v avdio video tehniki. • Organizacijske spretnosti: planiranje in izdelava projekta. • Reševanje problemov: nepredvidene situacije pri delu na projektu. • Delo v skupini: skupinsko delo na projektu.

Temeljni literatura in viri

• D. Austerberry: The technology of audio and video streaming, Second edition, Focal Press, Amsterdam, 2005. • R. Evans: Practical DV Filmmaking, Second edition, Focal Press, Amsterdam, 2006. • Robert B. Musburger: Single-Camera Video Production, Fourth Edition, Focal Press, Amsterdam, 2005. • P. Utz: Today’s Video, Fourth edition, McFarland & Company, 2005. • M. Rabiger: DIRECTING – Film Techniques and Aesthetics; Fourth Edition, Focal Press, Amsterdam, 2008.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Priporočeno poznavanje/razumevanje teoretičnih in praktičnih osnov tehnik avdiovizualne produkcije.

  • dr. UROŠ ZAVODNIK

  • opravljen projekt: 70
  • opravljeno seminarsko delo: 30

  • : 15
  • : 45
  • : 120

  • slovensko
  • slovensko

  • MEDIJSKE KOMUNIKACIJE - 2.