SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študenta usposobiti za analizo, oblikovanje, izdelavo in ocenjevanje uporabniških prijaznih vmesnikov in ostalih programskih produktov vseh vrst ter pri tem učinkovito uporabljati človekove vidike in sposobnosti.

Vsebina

• Uvod v interakcijo človek-računalnik in ergonomijo programske opreme (osnove analize, načrtovanja in ocenjevanja uporabniških vmesnikov). • Človekovi vidiki (miselni modeli, človekovo procesiranje informacij, sistemi zaznavanja). • Aplikacije o zajemanje informacij, o orodja za oblikovanje uporabniških vmesnikov. • Navodila in standardi (klasična navodila, ISO standardi, hišni standardi). • Prototipiranje (prototipna orodja in tehnike, horizontalno, vertikalno, aktivnostno orientirano, scenarijsko orientirano prototipiranje, hitro prototipiranje). • Grafično oblikovanje uporabniških vmesnikov (enostavnejše oblikovanje strani, raba multimedijev, navigacijski pripomočki, berljivost, principi vizuelnega prikazovanja, barve). • Ocenjevanje uporabniških vmesnikov (sistemi za ocenjevanje, hevristično ocenjevanje, uporabniško usmerjeno ocenjevanje, vprašalniki, intervjuji, avtomatski sistemi za ocenjevanje). • Uporabniški vmesniki prihodnosti.

Metode poučevanja in učenja

• predavanja, • seminar, • seminarske vaje, • projekt, • laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben • izdelati načrt ustreznega prijaznega uporabniškega vmesnika, • razpoznati in razčleniti neustrezne uporabniške vmesnike, • izdelati analizo uporabnika, njegovih nalog in potrebne tehnologije, • uporabljati načela in pravila za vizualno oblikovanje grafičnih uporabniških vmesnikov, • uporabljati orodja za izdelavo prototipov, • oceniti uporabniške vmesnike s pomočjo različnih metod ocenjevanja, • delati v virtualni skupini.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

• Spretnosti komuniciranja: pisno izražanje v forumih, seminarskih delih, ustni in pisni zagovor laboratorijskih vaj. • Uporaba informacijske tehnologije: uporaba orodij za oblikovanje uporabniških vmesnikov. • Reševanje problemov: ocenjevanje obstoječih in lastnih uporabniških vmesnikov.

Temeljni literatura in viri

• M. Debevc, T. K. Stjepanovič: Osnove oblikovanja interakcije človek-računalnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, 2005. • J. Preece et all: Interaction Design: beyond human-computer interaction, John Wiley & Sons, New York, 2002. • A. Dix et all: Human-Computer Interaction, Third Edition, Prentice Hall, New York, 2003. • J. A. Jacko: Human Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies, and Emerging Applications, Third Edition (Human Factors and Ergonomics), CRC Press, Broken Sound Parkway NW, 2012.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogojev ni.

 • doc. dr. INES KOŽUH, univ. dipl. med. kom.

 • opravljene domače naloge: 5
 • Pisni izpit: 40
 • Laboratorijske vaje: 30
 • opravljen projekt: 25

 • : 30
 • : 15
 • : 30
 • : 105

 • slovensko
 • slovensko

 • MEDIJSKE KOMUNIKACIJE - 2.