SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj tega predmeta je naučiti študente pripraviti in uporabiti interaktivne multimedijske vsebine na svetovnem spletu in jih ustrezno ovrednotiti.

Vsebina

• Uvod: Spoznavanje temeljenjih konceptov za raziskovanje multimedijskih vsebin, razlike med obogateno, virtualno in mešano resničnostjo. Pregled aplikacij za njihovo uporabo in izdelavo v praksi. • Priprava multimedijskih vsebin za svetovni splet: kombiniranje in prepletanje interaktivnih avdio vizualnih vsebin. • VRML/X3D – Virtual Reality Modelling Laguage / eXtensible 3D Language. • Načrtovanje in raziskovanje produkcijskih faz 360° videa v povezavi z virtualno resničnostjo. • Fotogrametrija in ustvarjanje 3D modelov. • Interaktivna programska okolja za vključevanje občinstva pri predstavitvah. • Kvalitativno in kvantitativno ovrednotenje multimedijskih vsebin na spletu.

Metode poučevanja in učenja

• predavanja, • laboratorijske vaje, • projekt.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben • oblikovati sodobne načrte interaktivnih multimedijskih vsebin na spletu, • načrtovati, uporabiti in ovrednotiti interaktivne multimedijske navidezne svetove, • izdelati in ovrednotiti aplikacije za virtualno, obogateno in mešano resničnost, • s sintezo znanja izbrati ustreznejše multimedijske vsebine za svetovni splet.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

• Spretnosti komuniciranja: pisno izražanje pri pisnem izpitu in individualnih esejih, ustno izražanje pri sodelovanju na vajah. • Uporaba informacijske tehnologije: uporaba naprednih orodij za izdelavo interaktivnih multimedijskih navideznih svetov. • Reševanje problemov: načrtovanje in izdelava samostojnega produkta v projektu.

Temeljni literatura in viri

• G. Klajnšek in B. Žalik: Standard VRML, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, 2002. • D. Brutzman in L. Daly: X3D: Extensible 3D Graphics for Web Authors, Morgan Kaufman/Elsevier, San Francisco, 2007. • Zachary, B. H. Virtual Reality : Advances in Research and Applications, Hauppauge, New York, 2016. • R. Hughes, Augmented Reality : Developments, Technologies and Applications, Nova publishers, New York, 2014. • Wohl, M. The 360° Video Handbook: A step-by step guide to creating video for virtual reality, 2017.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogojev ni.

  • doc. dr. SIMON KOLMANIČ, univ. dipl. inž. rač. in inf.

  • Pisni izpit: 50
  • Laboratorijske vaje: 35
  • opravljen projekt: 15

  • : 30
  • : 45
  • : 105

  • slovensko
  • slovensko

  • MEDIJSKE KOMUNIKACIJE - 1.