SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente z idejnim snovanjem in oblikovanjem različnih vizualnih komunikacijskih sporočil.

Vsebina

• Poznavanje osnovnih pojmov oblikovanja vizualnih komunikacij. • Razumevanje in uporaba osnovnih pojmov likovne in barvne teorije, barvne sheme, tipografske analize, kompozicijske analize ter uporabe slik/fotografij/ilustracij v procesu oblikovanja vizualnih komunikacij. • Proces oblikovanja vizualnih komunikacij: definiranje problema, raziskava (učenje), ustvarjanje idej, razvoj projekta (izbira, prototipiranje), izvedba (implementacija).

Metode poučevanja in učenja

predavanja, seminar, seminarske vaje, samostojno delo, projekti.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

osvojiti proces oblikovanja vizualnih komunikacijskih sporočil, • vizualno komuniciranje na različnih nivojih, osvojiti elemente in principe oblikovanja vizualnih komunikacijskih sporočil

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Spretnosti komuniciranja: komuniciranje s pomočjo vizualnih elementov. Uporaba informacijske tehnologije: uporaba različnih programskih orodij za pripravo vizualnih sporočil. Organizacijske spretnosti: organiziranje postopka oblikovanja vizualnih sporočil. Reševanje problemov: prepoznavanje in definicija naročnikovih predstav pri načrtovanju kompleksnejših vizualnih sporočil. Delo v skupini: komunikacija navznoter in navzven.

Temeljni literatura in viri

• J. Itten: The art of color: the subjective experience and objective rationale of color, John Wiley and sons, New York, 2004. • Ambrose, Gavin ; Harris, Paul Arthur: Design thinking for visual communication, London [etc.] : Fairchild Books : Bloomsbury Publishihng, 2015 • Dabner, David ; Calvert, Sheena ; Casey, Anoki: Grafično oblikovanje : priročnik za grafične oblikovalce tiskanih, digitalnih in večpredstavnih medijev, Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011. · • Bringhurst, Robert: The elements of typographic style, Seattle ; Vancouver : Hartley & Marks, cop. 2016. • Shaughnessy, Adrian: How to be a graphic designer, without losing your soul, London : L. King Publishing, 2005.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Poznavanje osnov oblikovanja vizualnih komunikacij.

 • doc. dr. KATJA UDIR MIŠIČ, dipl. oblik. (UN)

 • Praktične naloge oz. izdelki: 80
 • Sodelovanje pri predavanjih in vajah: 10
 • Sprotno delo študenta: 10

 • : 30
 • : 15
 • : 30
 • : 105

 • slovensko
 • slovensko

 • MEDIJSKE KOMUNIKACIJE (VIZUALNA KOMUNIKACIJA) - 3.