SLO | EN

Cilji in kompetence

Magistrsko delo je pisni dokument, s katerim študent dokaže sposobnost reševanja inženirskih problemov z uporabo teoretičnih znanj in v praksi pridobljenih izkušenj. V magistrskem delu študent tudi pokaže sposobnost izbire in uporabe domače ter tuje strokovne literature in dodatnih virov za potrebe rešitve izbranega problema.

Vsebina

Ovitek. Notranja naslovna stran. Izjava kandidata o avtorstvu magistrskega dela. Zahvala Povzetek magistrskega dela v slovenskem in tujem (angleškem, nemškem) jeziku in ključne besede. Pregled vsebine – kazalo. Pregled slik - kazalo. Pregled tabel - kazalo. Pregled prilog - kazalo. Uvod. Teoretične osnove. Praktični (problemski) del magistrskega dela. Prispevek magistrskega dela k stroki. Zaključek. Literatura in viri. Priloge (po potrebi). Pojmovnik (po potrebi). Kratice in akronimi (po potrebi).

Metode poučevanja in učenja

Mentor na konzultacijah preverja vsebinski vidik, ki je raziskovalnega značaja ter strukturni vidik naloge. Mentor pripravi kandidata na predstavitev in zagovor magistrskega dela.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Po opravljenem magisteriju bo študent: pridobil zahtevane kompetence, ki mu bodo omogočale reševanje zahtevnih inženirskih problemov, sposoben jasno in jedrnato predstaviti rezultate svojega dela, obvladal znanje širšega strokovnega področja, v katerega sodi magistrska naloga in ožje znanje ter razumevanje pojmovnika, ki ga zajema tema magistrskega dela. Poudarek je na praktičnih znanjih in zahtevnejših metodologijah zajemanja, obdelovanja in prikazovanja podatkov.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • Strokovno zapisovanje in izražanje vsebine, obvladanje reševanja strokovnih problemov, suverena predstavitev ključnih spoznanj in spretnost argumentiranja.

Temeljni literatura in viri

Magistrska delo mora biti pripravljeno v skladu z objavljenim prispevkom »Navodilo za izdelavo magistrske naloge na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru«. The master’s dissertation must be written according to the published booklet »Navodilo za izdelavo magistrske naloge na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru«.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Študent pripravi magistrsko delo na osnovi predpisanih pogojev.

Opombe

- magistrsko delo 80% - zagovor magistrskega dela 20 %

  • Magistrsko delo: 80
  • Zagovor magistrskega dela: 20

  • : 450

  • slovensko
  • slovensko

  • LOGISTIKA SISTEMOV (Gospodarski modul) - 2.
  • LOGISTIKA SISTEMOV (Tehnično-tehnološki modul) - 2.