SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji: Izboljšanje sposobnosti za upravljanje povpraševanja. Izboljšanje sposobnosti za upravljanje zalog. Predstavitev metod in tehnik pri načrtovanju oskrbovalnih verig. Izboljšanje razumevanja pomembnih tehnik in komponent, povezanih z integriranim načrtovanjem oskrbovalne verige, npr. ključne tehnike, orodja in najboljše prakse. Kompetence: Študent zna oceniti pomembnost dejavnikov, ki vplivajo na procese načrtovanja. Študent je sposoben reorganizirati procese načrtovanja v oskrbovalni verigi. Študent je sposoben prevzeti odgovornost za spremembe v načrtovanju na področju oskrbovalnih verig. Študent je sposoben učinkovite komunikacije z zainteresiranimi deležniki.

Vsebina

Proces upravljanja povpraševanja. Načrtovanje strategij potiska/potega. Parametri za upravljanje zalog. Načrtovanje varnostnih zalog. Optimizacija načrtovanja distribucijskih zahtev. Zastaranje zalog in opuščanje. Proces načrtovanja prodaje in operacij. Funkcionalnosti orodij za optimizacijo inventarja. Napredni sistemi načrtovanja (APS). Vaje: Izvaja skupinsko napovedovanje. Optimira parametre načrtovanja za natančno vrednotenje zalog. Prilagajanje inventarnih zalog ob upoštevanju proizvodnega cikla. Identificira vzroke zalog in opuščanja ter predlaga načine za zmanjšanje le-teh. Upravljanje povpraševanja, upravljanje ponudbe in analize scenarijev. Proces upravljanja zalog in sodelovanja z dobavitelji. Razvija ključne kazalnike uspešnosti (KPI) upravljanja zalog. Izbere in izvaja napredne sisteme načrtovanja (APS).

Metode poučevanja in učenja

• Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju). • Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Študent pozna povezave med načrtovanjem in izvedbo v oskrbovalni verigi. Študent pozna povezave znotraj načrtovanja oskrbovalne verige. Študent pozna metode in tehnike načrtovanja oskrbovalne verige. Študent ima dobro razumevanje integriranega poslovnega načrtovanja ob upoštevanju izzivov in koristi. Študent razume potrebo po ciklu načrtovanja prodaje in delovanja v podjetju. Študent ima funkcionalno razumevanje upravljanja oskrbovalne verige, ki se uporablja v določenem podjetju

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Študent je sposoben izboljšati področje načrtovanja v oskrbovalni verigi z uporabo sodobnih metod in tehnik. Študent je sposoben voditi skupino, ki je odgovorna za izboljšanje načrtovanja oskrbovalne verige. Študent je sposoben samostojno načrtovati oskrbovalno verigo. Študent je sposoben uporabiti različna načela za uspeh postopka procesov prodaje in delovanja. Študent je sposoben zmanjšati tveganja pri načrtovanju oskrbovalne verige v podjetju.

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta./E-learning materials. Simchi-Levi D., Chen X. and Bramel J. (2014). The Logic of Logistics: Theory, Algorithms, and Applications for Logistics Management. New York, Springer, 3rd ed., 447 pages. Simchi_levi D. (2013). Operations Rules: Delivering Customer Value through Flexible Operations. Massachusetts, The MIT press, 256 pages. Chopra S. and Meindl P. (2012). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. Pearson, 5th ed., 528 pages. Christopher M. (2016). Logistics & Supply Chain Management. Edinburgh, FT Press and Pearson Education, 5th ed., 328 pages. Evand J.R. (2017). Business analytics: Methods, Models and Decisions. Edinburgh, Pearson Education, 2nd ed., 664 pages.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Opombe

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. • Opravljen seminar 30% • Pisni izpit 40% • Ustni izpit 30%

 • red. prof. dr. TOMAŽ KRAMBERGER

 • Pisni izpit: 40
 • Seminar: 30
 • Ustni izpit: 30
 • E-naloge: 0

 • : 21
 • : 24
 • : 135

 • slovensko
 • slovensko

 • LOGISTIKA SISTEMOV (Management oskrbovalnih verig) - 2.