SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji: Izboljšati razumevanje procesnega vodenja. Izboljšati razumevanje upravljanja projektov. Izboljšanje delovanja oskrbovalnih verig Izboljšati razumevanje oblikovanja in optimiranja finančnih, fizičnih in informacijskih tokov oskrbovalnih verig za povečanje poslovne uspešnosti. Kompetence: Študent ima dober odnos do dela in sodelavcev. Študent je sposoben z izvajanjem razvojnih projektov izboljšati procese v oskrbovalni verigi. Študent prevzame odgovornost za dejanja ter delovni tim, v katerem deluje Študent razvija, načrtuje in izvaja strategije logistike in oskrbovalne verige, ki obravnavajo zmogljivosti, zunanjo integracijo ter mednarodno trgovino in operacije.

Vsebina

Izvajanje vitke in agilne oskrbovalne verige Povratna logistika Model stroškov-za-storitve Modeliranje za raziskovanje vpliva možnosti na oskrbovalno verigo. Določanje in upravljanje projekta Struktura upravljanja projektov Življenjski cikel projekta Projektna metodologija pri upravljanju projekta Stroški projekta Upravljanje kakovosti projekta Vaje: Analiza oskrbovalne verige z uporabo kartografskega toka Tehnologije za reševanje problemov Oskrbovalne verige in ključni kazalniki uspešnosti (KPI) Možnosti Vitke tehnike za identifikacijo možnih procesnih izboljšav Preizkusi funkcionalnosti programske opreme Uporaba postopka faznih vrat v projektu Usposabljanje vodje projektov Upravljanje stroškov projekta Izvajanje stalnega programa izboljšav

Metode poučevanja in učenja

• Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju). • Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Študent pozna teorijo procesov in vodenja projektov v oskrbovalni verigi. Študent razume pomen učinkovitega upravljanju oskrbovalnih verig. Študent pozna vlogo organizacijskih struktur pri upravljanju upravljanju oskrbovalne verige. Študent razume vlogo logistične funkcije in funkcije oskrbovalnih verig, upoštajoč ključne aktivnosti (podjetja). Študent razume dejavnike, ki so domena različnih lokacijskih odločitev, upoštevajoč stroške in druga (točkovna) ovrednotenja, pri tem pa se uporabljajo taktične metodologije za načrtovanje zmogljivosti in nadzor oskrbovalne verige. Študent razume najboljše prakse za upravljanje donosov ob upoštevanju družbene, gospodarske in okoljske odgovornosti. Študent razume, kako oblikovati in rešiti problem transporta, lokacijski problem in problem načrtovanja omrežja. Študent razume premik finančnih tokov koncepta oskrbovalne verige v jezik "upravljanja", pri čemer upošteva stroške, ki temeljijo na dejavnostih, cikel denarnega toka in analizo diskontiranega denarnega toka. Študent razume oblikovanje toka informacij - ob upoštevanju komunikacije z dobavitelji, notranjimi viri in kupci.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Študent zna analizirati procese v oskrbovalni verigi in izbrati metode za izboljšanje učinkovitosti, npr. izboljšati logistiko, zmanjšati motnje, zmanjšati tveganje in povečati prožnost trga. Študent je sposoben uporabiti sodobne metode in tehnike (vključno z modeliranjem in simulacijskimi metodami) za izboljšanje delovanja procesov. Študent je sposoben voditi procese in projekte v oskrbovalni verigi. Študent je sposoben odkriti najboljše načine za izboljšanje nabavnih in transportnih funkcij - kako izbrati dobavitelje, vključiti e-nabavo, stroškovne modele transporta in rešiti zaplete transportnih aktivnosti. Študent zna uporabiti ključna orodja in tehnike za izboljšanje poslovnih procesov ter za uresničevanje operativne odličnosti.

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta./E-learning materials. Harald Dyckhoff, Richard Lackes, Joachim Reese (2004) Supply Chain Management and Reverse Logistics, Springer Science & Business Media, Business & Economics. Rommert Dekker, Moritz Fleischmann, Karl Inderfurth, Luk N. van Wassenhove (2004) Reverse Logistics: Quantitative Models for Closed-Loop Supply Chains, Springer Science & Business Media, Business & Economics.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Opombe

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. • Opravljen seminar 30% • Pisni izpit 40% • Ustni izpit 30%

 • red. prof. dr. REBEKA KOVAČIČ LUKMAN
 • izr. prof. dr. ANDREJ LISEC

 • Pisni izpit: 40
 • Seminar: 30
 • Ustni izpit: 30
 • E-naloge: 0

 • : 21
 • : 24
 • : 135

 • slovensko
 • slovensko

 • LOGISTIKA SISTEMOV (Management oskrbovalnih verig) - 2.