SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji: Izboljšati komunikacijske spretnosti. Izboljšati kompetence vodenja. Fokus na izboljšanje učinkovitosti. Predstavitev vpliva finančnih vidikov na upravljanje. Predstavitev metod in tehnik za merjenje poslovne uspešnosti. Predstavitev metod in tehnik za oblikovanje organizacijske strukture. Izboljšati teoretično znanje na področju upravljanja oskrbovalnih verig. Uporabiti pridobljeno teoretično znanje s področja upravljanja oskrbovalnih verig v praksi. Uporaba različnih pristopov za upravljanje oskrbovalnih verig. Pridobiti novo znanje o osnovah pristopov upravljanja oskrbovalnih verig. Kompetence: Študent je pripravljen voditi manjšo ekipo. Študent je odgovoren za aktivnosti, ki jih izvaja skupina. Študent ima dober odnos do dela in sodelavcev. Študent razume proces HRM – proces zaposlovanja in izbire, usposabljanja in razvoja zaposlenih. Študent je sposoben prepoznati hierarhijo različnih dejavnikov, ki vplivajo na podjetje. Študent je sposoben prevzeti odgovornost za pripravljen poslovni načrt. Študent ima dober odnos do dela in sodelavcev. Študent je zmožen nadgrajevati študije o procesih v upravljanju. Študent je sposoben opravljati nadzor procesov v različnih organizacijah. Študent je sposoben izbrati primerne tehnike za reševanje problemov in zna oceniti pomembnost in uporabnost podatkov. Študent je sposoben iz literature in prakse pridobiti in sintentizirati nove informacije s področja poslovanja in trajnostnih načel v poslovnih procesih.

Vsebina

Komunikacijske spretnosti. Vrhunska zmogljivost. Strateško razmišljanje. Razumevanje sprememb. Situacijsko vodenje. Upravljanje po ciljih in ocena uspešnosti. Finančni vpliv zalog. Cikel denarnega toka. Neto sedanja vrednost. Dejanski stroški v primerjavi s predvidenimi stroški. Poslovni načrt. Opredelitev strategije oblikovanja cen. Ocenitev poslovne uspešnosti. Odločitve zunanjih ocenjevalcev. Ocena uspešnosti. Ustrezna organizacijska struktura.

Metode poučevanja in učenja

• Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju). • Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Študent pozna teorijo strateškega vodenja. Študent pozna vlogo komunikacijskih veščin v upravljanju. Študent razume pomembnost znanja o vodenju. Študent razume upravljanje organizacij (poslovni načrti, organizacijska struktura, upravljanje in vodenje, itd.). Študent razume vodstvene aktivnosti (načine vodenja, upravljanje uspešnosti, upravljanje časa, določanje ciljev, načrtovanje, organiziranje, kontroliranje, vrednotenje ...). Študent zna brati bilance stanja in razume izračune dobička in izgube, finančna merila uspešnosti, spremljanje proračuna. Študent razume pomen varnega delovnega okolja. Študent zna uporabiti metode upravljanja kakovosti, PDCA, SWOT, analizo stroškov in koristi, scenarije. Študent razume pomembnost vodenja in timskega dela za uspešno zaključevanje projekta.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Študent zna analizirati problem v oskrbovalni verigi in zna izbrati metode in tehnike za njegovo reševanje. Študent komunicira z zaposlenimi in poslovnimi partnerji. Študent zna voditi in organizirati timsko delo, namenjenu spremembam v organizaciji. Študent učinkovito komunicira, daje povratne informacije, se zna pogajati, predstaviti podatke ter poročati. Študent je sposoben motivirati in vplivati na vedenje posameznikov in skupin. Študent je sposoben reševati konfliktne situacije in obvladovati tveganja. Študent zna oceniti uspešnost podjetja. Študent zna pripraviti poslovni načrt v tujem jeziku. Študent zna voditi in organizirati timsko delo, namenjeno spremembam v organizaciji. Študent razvija spretnosti za interpretacijo pridobljenih rezultatov. Študent zna pripraviti sintezo različnih podatkov in literature ter se zaveda pomembnosti uporabe strokovne literature pri izvedbi poslovnih procesov, iskanju poslovnih priložnosti in pripravi poslovnih načrtov. Študent je sposoben identificirati ključne vidike določenega problema in poiskati rešitve.

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta./E-learning materials. Millins, L. J. (2010). Management & organisational behaviour. Pearson Education Limited, London.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Opombe

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. • Pisni izpit 70% • Ustni izpit 30%

 • red. prof. dr. BOJAN ROSI
 • izr. prof. dr. SONJA MLAKER KAČ

 • Pisni izpit: 70
 • Ustni izpit: 30
 • E-naloge: 0

 • : 21
 • : 24
 • : 135

 • slovensko
 • slovensko

 • LOGISTIKA SISTEMOV (Management oskrbovalnih verig) - 2.