SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji: Predstavitev metod in tehnik upravljanja skladišč. Izboljšanje znanja na področju optimizacije transporta. Predstavitev informacijskih sistemov na področju skladiščenja in transporta. Izboljšanje znanja in spretnosti na področju poslovnih prevozov in gospodarskih vplivov. Izboljšanje znanja in spretnosti na področju fizičnih, tehnoloških, procesnih in varnostnih vidikov skladiščnega / distribucijskega poslovanja. Kompetence: Študent je sposoben izboljšati logistične procese na področju transporta in skladiščenja. Študent je sposoben pridobiti informacije, ki vplivajo na procese transporta in skladiščenja. Študent ima ustrezen odnos do dela in sodelavcev. Študent je sposoben vključevati inovacije v transportne operacije.

Vsebina

Stroški skladišča. Zdravstveni in varnostni program. Skladiščni sistemi. Skladiščna tehnologija. Skladiščne operacije. Komisioniranje. Upravljanje s tveganji v skladišču. Sistem upravljanja skladišča (WMS). Način transporta. Odločitve izbire modalite. Sporazumi o dobavitelju transporta. Načrtovanje transporta. Distribucijsko omrežje. Sistemi upravljanja transporta (TMS). Organizacija transporta in poti. Transportno logistični terminali. Pametna mobilnost/Trajnostni transport. V okviru vaj študent: Izboljšuje vhodni tok blaga. Izbere primerne sisteme za skladiščenja blaga. Izvaja program 5S v okolju skladišča. Določa ključne kazalnike uspešnosti (KPI) in izvaja aktivnosti za izboljšanje operacij skladiščenja. Razume in izvaja ustrezne tehnologije na področju skladiščenja. Izvaja sistem upravljanja skladišča (WMS). Optimira izbiro načina transporta. Ocenjuje tovorni trg in izbere ustrezne prevoznike. Optimira razpored transporta. Izbere ponudnike logističnih storitev. Oblikuje distribucijsko omrežje. Določa kazalnike uspešnosti (KPI) in izvaja aktivnosti za izboljšanje transporta. Izbira in uporablja različne sisteme za upravljanje transporta (TMS).

Metode poučevanja in učenja

• Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju). • Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Študent ima znanje o metodah in tehnikah, ki se uporabljajo pri upravljanju skladišč in transporta. Študent pozna cilje upravljanja skladišč in transporta. Študent pozna strukture odločanja, ki se uporabljajo pri upravljanju skladišč in transporta. Študent razume vlogo zasebnih voznih parkov, špediterjev in posrednikov. Študent razume vlogo IT v transportnih operacijah. Študent razume temeljne vidike mednarodnega transporta. Študent razume izbirne in transportne postopke ter opremo za ravnanje z materiali.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Študent zna izboljšati transportne in skladiščne procese z uporabo informacijskih sistemov. Študent zna oceniti učinkovitost različnih odločitev na področju transporta in skladiščenja. Študent zna uporabiti standarde za reševanje logističnih izzivov na področju transporta in skladiščenja. Študent je sposoben prepoznati edinstvene značilnosti, prednosti in slabosti različnih načinov transporta. Študent je sposoben opisati stroške in narediti cenovno obravnavo različnih možnosti transporta. Študent razume kazalnike za merjenje kakovosti in učinkovitosti transportnih storitev. Študent zna razložiti reprezentativne tehnike skladiščenja in tehnik manipuliranja, meritve uspešnosti in vlogo distribucijskih operacij. Študent zna identificirati ključne operacije znotraj skladišča in njihove odnose. Študent zna identificirati in razložiti različne modele obratovanja lastništva skladišč.

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta./E-learning materials. Bartholdi, John J. & Hackman, Steven T. (2017). Warehouse and distribution science, Release 0.98. The Supply Chain & Logistics Institute, H. Milton Stewart School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology Atlanta, USA. Kay, Michael G. (2016). Production system design. Department of Industrial and Systems Engineering, North Carolina State University, USA. Lerher, T. & Šraml, M. (2012) Designing unit load automated storage and retrieval systems. V: MANZINI, Riccardo (editor). Warehousing in the global supply chain : advanced models, tools and applications for storage systems. London [etc.]: Springer. 2012, pp. 211-231. Lerher, T. (2016). Throughput and Energy Related Performance Calculations for Shuttle Based Storage and Retrieval Systems. Nova Science Publishers, USA. Lerher, T., Potrč, I. (2017) Transportni sistemi v intralogistiki. Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko. Topolšek, Cvahte Ojsteršek (2016). Transportna logistika [Elektronski vir] : e-gradivo. Celje : Fakulteta za logistiko, 2016, COBISS.SI-ID: 512938045. Stroh, M.B. (2006). A Practical Guide to Transportation and Logistics, Logistics Network. Dumont. Committee for the Surface Transportation Environmental Cooperative Research Program Advisory Board, Transportation Research Board, National Research Council (2002). Surface transportation environmental research: a long-term strategy. Washington, D.C. : Transportation Research Board. Journal of transportation. Atlanta, GA : NewsRX, 2008.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Opombe

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. • Opravljen seminar 30% • Pisni izpit 40% • Ustni izpit 30%

 • red. prof. dr. TONE LERHER, univ. dipl. gosp. inž.
 • red. prof. dr. DARJA TOPOLŠEK

 • Pisni izpit: 40
 • Seminar: 30
 • Ustni izpit: 30
 • E-naloge: 0

 • : 21
 • : 24
 • : 135

 • slovensko
 • slovensko

 • LOGISTIKA SISTEMOV (Management oskrbovalnih verig) - 2.