SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji: Izboljšanje sposobnosti pri vodenju virov. Izboljšanje sposobnosti na področju storitev za stranke. Predstavitev informacijskih sistemov pri nabavi in storitvah za stranke. Izboljšanje sposobnosti pri ustvarjanju in izvajanju učinkovitih strategij nabave. Pridobivanje znanja o celotnem ciklu in procesih vodenja naročil. Kompetence: Študent zna izboljšati logistične procese pri nabavi in storitvah za stranke. Študent zna izbrati pomembne informacije, ki vplivajo na nabavo in storitve za stranke. Študent ima ustrezen odnos do dela in sodelavcev. Študent je sposoben zmanjšati nabavne stroške z uporabo optimizacije virov s področja nabave. Študent pomembno prispeva k splošni uspešnosti organizacije. Študent lahko upravlja, komunicira z dobavitelji in strankami prek različnih komunikacijskih metod.

Vsebina

Načrti nabave. Dogovori dobaviteljev. Postopki nabavnih procesov. E-orodja za nabavo. Politika kupcev in nakupne odločitve. Organizacija storitev za kupce/stranke. Ključni kazalniki uspešnosti (KPI) na področju storitev za stranke. CRM sistemi. Segmentacija kupcev in iskanje tržnih niš v trajnostni potrošnji. Vaje: Priprava načrta nabave. Priprava sporazumov z dobavitelji. Ustvari in upravlja sodelovanje z dobavitelji. Pogajalske strategije, z vsemi vključenimi deležniki. Politika storitev za kupce/stranke. Organizacija storitev za stranke. Določa ključne kazalnike uspešnosti (KPI) in izvaja spremembe za izboljšanje. Sistemi za upravljanje odnosov s strankami (CRM).

Metode poučevanja in učenja

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju). Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Študent pozna metode in tehnike, ki se uporabljajo pri nabavi in storitvah za stranke. Študent pozna glavne cilje nabave in storitev za stranke. Študent pozna odnose med podjetji v oskrbovalni verigi. Študent razume vlogo upravljanja nabave in oskrbe v kontekstu oskrbovalne verige. Študent razume vodenje ponudbe in razvoj strategije, vključno z vrstami strategij dobave. Študent razume analizo in klasifikacijo naročil. Študent razume vpliv učinkovitih storitev za stranke, ključne vidike in odgovornosti zaposlenih v procesu povračila strankam. Študent razume ključne meritve, uporabljene pri funkcijah za povračilo kupcev. Študenti razumejo ključne koncepte in prakse pri upravljanju odnosov s strankami. Študent razume koncept trajnostne potrošnje.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Študent je sposoben izboljšati nabavne in uporabniške storitve z uporabo informacijskih sistemov. Študent zna uporabiti standarde za reševanje problemov pri nabavi in storitvah za stranke. Študent pozna logistično terminologijo in lahko komunicira s partnerji o oskrbovalni verigi (tudi v tujih jezikih). Študent je sposoben oceniti trge dobave. Študent zna razviti strategijo pridobivanja, izvajanja in institucionalizacije. Študent zna izbrati najustreznejšo strategijo nabave za določeno storitev. Študent zna prepoznati načine merjenja storitvenih zmogljivosti. Študent zna identificirati ključne korake v življenjskem ciklusu kupca. Študent upošteva regulativne zahteve pri storitvah za stranke.

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta./E-learning materials. Chopra, S., Meindl, P. (2012). Supply Chain Management. Prentice Hall, New York. Sunil Chopra (Author). Weele A. (2002). Purchasing and supply chain management: Analysis, Planning and practice. Thompson, London. Dumas, M., La Rosa, M., Medeling, J., & Reijers, H. A. (2013). Fundamentals of business process management. Berlin: Springer Verlag.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev

Opombe

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. • Opravljen seminar 30% • Pisni izpit 50% • Ustni izpit in sodelovanje 20%

 • izr. prof. dr. MATEVŽ OBRECHT

 • Pisni izpit: 50
 • Seminar: 30
 • Ustni izpit: 20
 • E-naloge: 0

 • : 21
 • : 24
 • : 135

 • slovensko
 • slovensko

 • LOGISTIKA SISTEMOV (Management oskrbovalnih verig) - 2.