SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so: • razumevanje vloge informacijskih sistemov v logističnih sistemih ter SCOR modelu, • razumevanje konceptov in metod organizacije logističnih podatkov v podatkovne zapise, zbirke, baze, skladišča in tržnice (masivni podatki), • razumevanje konceptov in metod računalniško podprtega načrtovanja, inženiringa in analitike v logističnih sistemih. Kompetence, ki jih študenti osvojijo: • pridobijo pregledna znanja o informacijski podpori logističnim postopkom v proizvodnih, storitvenih, prodajnih, distribucijskih in sistemih javne uprave, • osvojijo metode računalniško podprtega načrtovanja, inženirstva in analitike za demonstracijo sistemskega pristopa k razvoju logističnih sistemov, • osvojijo koncepte sistemov upravljanja znanja v logistiki na osnovi hierarhičnih, mrežnih, relacijskih, objektnih in kontekstnih modelov baz podatkov, • osvojijo koncepte simulacijskega modeliranja in analize logističnih procesov na osnovi simulacije na osnovi diskretnih dogodkov, sistemske dinamike, agentov in mrežne simulacije.

Vsebina

1. Informacijska podpora logističnim procesom (umestitev v SCOR modelu in hierarhiji logističnih informacijskih sistemov). 2. Snovanje informacijskih sistemov (strateško logistično planiranje, globalni, konceptualni, logični, fizični modeli logističnih sistemov in procesov, dimenzioniranje izvirov zahtev in materialov, procesnih virov, planiranje kapacitet). 3. Uporaba informacijskih sistemov (odločitveni sistemi, ekspertni sistemi, podatkovno rudarjenje, odkrivanje znanja, sistemi upravljanja znanja, simulacijsko modeliranje kot odločitveni sistem, digitalni laboratorij, analiza zmogljivosti na osnovi ključnih performančnih indikatorjev).

Metode poučevanja in učenja

Predavanja: pri predavanjih študenti spoznajo teoretične osnove predmeta. Predavanja potekajo v živo v predavalnici pa tudi v obliki e-predavanj na videokonferenčni način ter preko namenskih e-učilnic v e-učnem okolju. Vaje: pri vajah študenti utrdijo teoretično znanje in se ga naučijo uporabiti. Vaje potekajo v živo v predavalnici pa tudi v obliki e-vaj na videokonferenčni način ter preko namenskih e-učilnic v e-učnem okolju.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Študent bo po zaključku predmeta zmožen: • analize, sinteze in vrednotenja logističnih podatkov v logističnih bazah podatkov, • upravljanja znanja v logističnih informacijskih sistemih, • simulacijskega modeliranja in analize logističnih procesov, • dimenzioniranja virov logističnih sistemov z determinističnimi in stohastičnimi metodami kvantitativnega modeliranja in analize.

Temeljni literatura in viri

Date, C. J. (1999). An Introduction to Database Systems (8th ed.). Addison-Wesley Longman. ISBN 0-321-19784-4. Chung, C. C. (2004). Simulation Modeling Handbook - A Practical Approach, CRC Press. ISBN 0-8493-1241-8 Grant D. B.; Lambert D. M.; Stock J. R. & Ellram L. M. (2006). Fundementals of Logistics Management, European Edition. McGraw-Hill, Berkshire, UK. Flood R. L. (1987). Complexity: A definition by construction of a conceptual framework. Systems Research, 4(3), 177–185. Gumzej, R. (2013). Informacijska podpora logističnim sistemom, Celje: Fakulteta za logistiko. ISBN 978-961-6562-90-4. ISBN 978-961-6562-91-1. Kent, W. (1983). A Simple Guide to Five Normal Forms in Relational Database Theory, Communications of the ACM, vol. 26, pp. 120-125. European Commission. (2019). eGovernment & Digital Public Services. Vir: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/egovernment .

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Opombe

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): • raziskovalna naloga 50% • pisni izpit 50%

  • izr. prof. dr. ROMAN GUMZEJ

  • Raziskovalna naloga: 50
  • Pisni izpit: 50

  • : 45
  • : 40
  • : 125

  • slovensko, angleško
  • slovensko, angleško

  • LOGISTIKA SISTEMOV - 1.