SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so: • opredelitev velikih geoprostorskih podatkovnih zbirk in uporaba v okviru pametnih skupnosti, • razumevanje in uporaba izbranih prostorskih analiz in merjenj, kot so prostorska porazdelitev, vzorci, gruče in prostorski odnosi, • razumevanje in uporaba metodologije GIS-T in mrežnih modelov, • kartiranje pametnih mest in skupnosti z namenom analize in načrtovanja strateških odločitev, • GIS modeliranje poslovnega okolja za načrtovanje strateških transportno-logističnih odločitev. Kompetence, ki jih pridobijo študenti: • razvijajo geovizualizacijske sposobnosti, • razvijajo geoprostorske predstave na področju pametnih skupnosti in poslovnih okolij, • razvijajo digitalno kompetenco naprednega dela z geoprostorskimi podatki in kartografskimi prikazi na primeru pametnih skupnosti in poslovnih okolij.

Vsebina

1. Izzivi velikih geoprostorskih podatkovnih zbirk (opredelitev, uporaba v okviru pametnih skupnosti). 2. GIS prostorske analize in merjenja (opredelitev, vrste (prostorska porazdelitev, vzorci, gruče, prostorski odnosi), uporaba). 3. Napredne metode GIS-T (opredelitev, vrste (mrežni model, VRP problem, ugotavljanje lokacije), uporaba)). 4. Kartiranje pametnih mest in skupnosti (opredelitev in uporaba (lokacijska perspektiva dejavnosti v realnem času, pametno usmerjanje vozil in pripravljenost na tveganja, ugotavljanje optimalnih lokacij, vizualizacija in kartiranje senzorskih podatkov, množični dogodki, 3D vizualizacija). 5. Kartiranje poslovnega okolja (opredelitev, uporaba (optimizacija »notranjih« transportnih poti, varnost v (med)skladiščnem transportu, oblikovanje transportnih poti (prometnic) in vzpostavitev logistične infrastrukture znotraj kompleksa podjetja, ugotavljanje optimalne lokacije logističnega (skladiščno-distribucijskega) centra).

Metode poučevanja in učenja

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj; e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju. Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Praktične strokovne ekskurzije v podjetja. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Študent bo ob zaključku predmeta zmožen: • opredeliti in uporabiti podatke velikih geoprostorskih zbirk pri strateških logističnih odločitvah, • aplicirati izbrane prostorske analize in merjenja na primere pametnih skupnosti in poslovnih okolij, • analizirati in načrtovati z izbranimi metodami GIS-T, • kartirati pametna mesta in skupnosti v smislu strateških logističnih odločitev, dejavnosti v realnem času, pametnega usmerjanja vozil, ugotavljanja lokacij, množičnih dogodkov in 3D vizualizacije, • modelirati poslovno okolje v smislu optimizacije "notranjih" transportnih poti, varnosti v (med)skladiščnem transportu, oblikovanja transportnih poti in vzpostavitve logistične infrastrukture znotraj kompleksa podjetja, ugotavljanja optimalne lokacije logističnega (skladiščno-distribucijskega) centra, • uporabljati sodobno programsko opremo Esri ArcGIS z razširitvami, v povezavi z nekaterimi znanji SQL, VBScript in Python; uporabiti računalniški program QGIS pri kartografskih transformacijah.

Temeljni literatura in viri

• Prah, K. GIS za strateške odločitve v logistiki. E-gradivo (v pripravi). • Longely, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J., Rhind, D.W. (2015). Geographic Information Systems & Science. 4th Edition. John Wiley & Sons. • Werner, M. (Ed.), Chiang, Y.-Y. (Ed.) (2021). Handbook of Big Geospatial Data. Springer. • Mitchell, A. (2005). ESRI Guide to GIS Analysis, Volume 2: Spatial Measurements and Statistics. Esri press. • Law, M., Collins, A. (2018). Getting to Know ArcGIS Pro. Esri press. • Rodrigue, J.-P. (2020). The Geography of Transport Systems. 5th Edition. Routledge.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Opombe

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni del izpita iz teorije 35% Pisni del izpita z GIS programom 35% Raziskovalna naloga 30% Za pozitivno oceno predmeta mora biti pozitiven vsak pisni del izpita posebej.

 • doc. dr. KLEMEN PRAH

 • Teoretični izpit: 35
 • Program: 35
 • Raziskovalna naloga: 30
 • E-naloge: 0

 • : 45
 • : 40
 • : 125

 • slovensko, angleško
 • slovensko, angleško

 • LOGISTIKA SISTEMOV - 1.