SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so: opredeliti organizacijska okolja in vodstvena znanja, opredeliti pomen komunikacijskih spretnosti v logistiki, opredeliti pomen organizacijske klime in kulture storitveni dejavnosti in v logistiki, opredeliti in znati v praksi uporabiti poslovni bonton, teoretično opredeliti in praktično razložiti pomen pogajanj v oskrbovalnih verigah, opredeliti pomembnosti etičnega in družbeno odgovornega vodenja v logistiki in oskrbovalnih verigah. Kompetence, ki jih študentje osvojijo: • spoznajo in razumejo pomen in koristnost vodstvenih in komunikacijskih spretnosti v logistiki in oskrbovalnih verigah, • spoznajo in razumejo pomen organizacijske kulture in klime v logistiki in oskrbovalnih verigah, • spoznajo in razumejo pomen poslovnega bontona v logistiki in oskrbovalnih verigah, • se naučijo konstruktivnega mišljenja in natančnega izražanja v poslovnih pogajanjih, • se naučijo etičnega in družbeno odgovornega vodenja, • se usposobijo v praksi uporabljati pridobljeno teoretično znanje.

Vsebina

• Uvod- organizacijska okolja in vloga vodstva pri tem (PESTEL model okolij, družbeno kulturni vidik organizacije, etični vidik organizacije, vloga vodstev pri različnih okoljih). • Vodstvena znanja-uvod (vodenje, sestavine vodenja, stili vodenja, druge vodstvene spretnosti). • Komunikacijske spretnosti-vloga top managementa pri tem (komuniciranje v organizaciji, vrste komuniciranja, pravila komuniciranja v poslovnem okolju). • Organizacijska kultura-s poudarkom na storitveni dejavnosti (definiranje organizacijske kulture, pomembnost organizacijske kulture (s poudarkom na storitveni dejavnosti in logistiki), tipi organizacijske kulture (s poudarkom na storitveni dejavnosti in logistiki), vpliv top managementa na oblikovanje in spreminjanje organizacijske kulture). • Organizacijska klima in vplivanje na zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih (definiranje organizacijske klime, pomembnost merjenja organizacijske klime (s poudarkom na storitveni dejavnosti in logistiki), vpliv vodenja na organizacijsko klimo). • Poslovni bonton (pravila poslovnega vedenja v različnih situacijah, besedno in nebesedno komuniciranje kot del poslovnega bontona). • Pogajanja v poslovnih okoljih (definiranje pogajanj, ključni koncepti pri pogajanjih: ZOPA, BATNA, PARETO OPTIMUM, priprava na pogajanja, komunikacijske strategije pri pogajanjih). • Predstavitve v poslovnih okoljih (definiranje, tipi predstavitev, pravila komuniciranja pri predstavitvah). • Družbeno odgovorno in etično vodenje (definiranje etike in morale, etično vodenje, definiranje družbene odgovornosti, družbeno odgovorno vodenje (s poudarkom na storitveni dejavnosti in ob upoštevanju vseh deležnikov).

Metode poučevanja in učenja

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj; e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju. Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Študent bo znal: • kako poteka vodenje in komuniciranje v logistiki in oskrbovalnih verigah, • opredeliti pomen organizacijske kulture in klime v logistiki, • kaj je poslovni bonton in njegov pomen v logistiki in oskrbovalnih verigah, • kako potekajo pogajanja in predstavitve v logistiki in oskrbovalnih verigah, • opredeliti pomen etičnega in družbeno odgovornega vodenja v logistiki in oskrbovalnih verigah.

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta. Mullins, L. J. (2005). Management and Organisational Behaviour, 7th Edition. Essex: Pearson Education Limited. S. Možina (ur.), Management nova znanja za uspeh. Radovljica: Didakta. Berlogar, J. (1999). Organizacijsko komuniciranje. Ljubljana: Gospodarski vestnik. Berlogar, J. (2000). Managerska etika ali svetost preživetja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. Ivanko, Š. in Stare, J. (2007). Organizacijsko vedenje. Ljubljana: Fakulteta za upravo. Kralj, J. (2005). Management: temelji managementa, odločanje in ostale naloge managerjev. Koper: Fakulteta za management. Mumel, D. (2012). Komuniciranje v poslovnem okolju. Maribor, De Vesta.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Opombe

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit 60% Vaje 20% Seminarska naloga 20%

 • izr. prof. dr. SONJA MLAKER KAČ

 • Pisni izpit: 60
 • Opravljene vaje: 20
 • Seminarska naloga: 20
 • E-naloge: 0

 • : 45
 • : 45
 • : 90

 • slovensko, angleško
 • slovensko, angleško

 • LOGISTIKA SISTEMOV - 1.