SLO | EN

Cilji in kompetence

Osnovni namen predmeta je identificirati nove trende s področja logistike in oskrbovalnih verig ter s ključnimi trendi povezati značilnosti in strategije managementa oskrbovalnih verig v sodobnih pogojih delovanja. Cilji predmeta so: • Identificirati in primerjalno analizirati ključne trende v logistiki in OV. • Preučiti strategije oblikovanja dinamičnih in prilagodljivih OV. • Povezati (souporabljati) različna managerska orodja in koncepte upravljanja OV. • Povzeti in formulirati ključne trende v OV. • Povezati ključne trende v strukturiranje in oblikovanje trajnostnih, odpornih in prilagodljivih sodobnih OV. Kompetence, ki jih študentje osvojijo: • Se naučijo sintetizirati informacije s področja trendov OV, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja ali procesov z vidika predmeta in prakse. • Spoznajo in razumejo pomen integriracije trendov v management OV, kar jim omogoča kritično presojo managerskih znanj, konceptov in pristopov. • Obvladajo delo s skupino kot vodja ali kot član. Zna pojasniti naloge in ustrezno uporabiti zmožnosti članov skupine. • Se usposobijo za avtonomnost in iniciativnost pri izvajanju opravil. Znajo uporabiti veščine ali razviti nove procedure za nove okoliščine. • Spoznajo znanje stroke, delujejo tekoče (uglajeno), natančno in učinkovito. Z vidika predmetnika je predmet Management oskrbovalnih verig prihodnosti mogoče opredeliti kot nadgradnjo predmetov vezanih na upravljanje logistike in OV ter osnovo za nadaljnji samostojni študij študentov na področju načrtovanja, simuliranja in optimiranja procesov upravljanja oskrbovalnih verig.

Vsebina

Temeljna področja obravnave predmeta so naslednja: • Trendi v logistiki in oskrbovalnih verigah (OV) (družbenoekonomski, tehnološki trendi, prioritete EU, Cilji trajnostnega razvoja SDG, ogljično nevtralna logistika, trajnostni razvoj&digitalizacija) • Upravljanje OV (Aktivnosti managementa, strateška piramida, PDCA model & Ansoff growth & Lean Six Sigma, Prioritisation, pomen MOV za konkurenčnost, učinek biča, inventory management) • Oblikovanje OV (Gradniki OV, oblikovanje OV, strateško fit OV, strategije OV) • Prilagajanje OV ključnim trendom (Identifikacija ključnih trendov in oblikovanje odpornih OV, večanje odzivnosti in fleksibilnosti v času motenj, upravljanje predvidljive variabilnosti)

Metode poučevanja in učenja

Predmet vključuje različne metode poučevanja in učenja, kot so: predavanja, diskusijske skupine, predstavite del, video predstavitve in filmi, primeri iz prakse, predstavitve študentov in samostojni študij študentov. Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine z navezavo na prakso. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju). Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Praktične strokovne ekskurzije v podjetje. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Ob zaključku predmeta bodo študenti: • spoznali različne koncepte MOV in specifično uporabo le teh v različnih organizacijskih sistemih in okoljih, • znali presoditi družbenoekonomske in tehnološke trende v logistiki in oskrbovalnih verigah, • sposobni razumeti kompleksnost oskrbovalnih verig za obravnavo praktičnih izzivov prilagajanja OV na nove trende, • identificirati in samostojno načrtovati poslovne modele in strategije za oblikovanje OV s pomočjo podpornih managerskih orodij, • znali uporabljati učne pripomočke in raziskovalno delovati z minimalnim vodenjem, • znali jasno, samostojno in kompetentno komunicirati v strokovnih debatah s področja oskrbovalnih verig.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Ob zaključku predmeta bodo študenti: • spoznali različne koncepte MOV in specifično uporabo le teh v različnih organizacijskih sistemih in okoljih, • znali presoditi družbenoekonomske in tehnološke trende v logistiki in oskrbovalnih verigah, • sposobni razumeti kompleksnost oskrbovalnih verig za obravnavo praktičnih izzivov prilagajanja OV na nove trende, • identificirati in samostojno načrtovati poslovne modele in strategije za oblikovanje OV s pomočjo podpornih managerskih orodij, • znali uporabljati učne pripomočke in raziskovalno delovati z minimalnim vodenjem, • znali jasno, samostojno in kompetentno komunicirati v strokovnih debatah s področja oskrbovalnih verig.

Temeljni literatura in viri

Osnovna literature/Essentialsources: • E-gradivo predmeta. • Obrecht, M. (2020). Life cycle management in supply chains. E-gradivo. Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko. Izbrana poglavja iz/Some Chapters from: • Chopra, S., Meindl, P. (2012). SupplyChainManagement. Prentice Hall, New York. • DHL CSI. 2020. The Logistics trend radar – 5th edition. DHL trend research. • UN. 2015. The 2030 Agenda for Sustainable development. A/RES/70/1. United Nations. Izbrana poglavja iz/Some Chapters from: • Simchi-Levi, D., Kaminsky, P. (2007). Designing and Managing the Supply Chain. McGraw-Hill/Irwin, New York. ›Visit Amazon's Sunil Chopra Page. • Brezet, H. and Van Hemel, C. Ecodesign: A promising approach to sustainable production and consumption. UNEP, Paris, 1997. Dodatna literature/Additionalsources: • Marinova, D. (ed.) The international Handbook on Environmental Technology Management. EE publishing, Cheltenham UK. • Monczka, R., Handfield, R., Giunipero, L., Patterson, J. (2012). PurchasingandSupplyChain Management. CengageLearning, Mason (OH). • Bouhaddou, I., Benabdelhafid, A., Ouzizi, L. and Benghabrit, Y.Product Lifecycle Management Model for Supply Chain Optimization, IFIP, 2012.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev za sodelovanje pri tem predmetu.

Opombe

• Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. • E-vaje in e-predavanja 20% • Raziskovalna naloga 20% • Pisni izpit 60%

 • izr. prof. dr. MATEVŽ OBRECHT

 • Pisni izpit: 60
 • E-test: 20
 • Raziskov. projekt / semin.naloga: 20
 • E-naloge: 0

 • : 45
 • : 40
 • : 125

 • slovensko, angleško
 • slovensko, angleško

 • LOGISTIKA SISTEMOV - 1.