SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so: • teoretično opredeliti agilni pristop k izvajanju projektov in praktično razložiti uporabo agilnih metod ob podpori programskega orodja, • opredeliti procese v oskrbovalni verigi po več nivojski procesni arhitekturi SCOR, • teoretično opredeliti načrtovanje in modeliranje procesov ter postopek praktično pokazati z uporabo programskega orodja • opredeliti vitkost in pokazati pristop k povečevanju vitkosti procesov. Kompetence, ki jih študentje osvojijo: • se usposobiti za uporabo agilnim metod pri izvajanja projektov, • se naučiti uporabljati informacijsko podporo agilnemu izvajanju projektov, • spoznati več nivojsko procesno arhitekturo po SCOR modelu in posamezne skupine procesov, • se usposobiti za iskanje standardnih procesov in njihovo načrtovanje na operativnem nivoju, • se usposobiti za mapiranje procesov (BPM – business Process Modeling), • pridobiti teoretična ozadja o vitkosti in procesih.

Vsebina

1. Agilni pristop k izvajanju projektov (agilnost in agilni pristop, agilne metode in njihova uporaba, vzpostavitev agilnega tima in timske vloge, informacijska podpora agilnemu pristopu k izvajanju projektov). 2. Procesi v oskrbovalni verigi (več nivojska procesna arhitektura po SCOR). 3. Načrtovanje in modeliranje procesov (mapiranje procesov: definicija, načini, pomen BPM v digitaliziranih podjetjih). 4. Vitkost in procesi (vitkost, vitka hiša, orodja vitkosti, vitki procesi).

Metode poučevanja in učenja

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju). Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e- vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Študent je ob zaključku predmeta zmožen: • sestaviti agilno projektno skupino in razdeliti vloge, • uporabiti agilne metode pri delu na projektu, • poiskati in uporabiti programsko podporo za agilno izvajanje projektov, • uporabiti SCOR model kot izhodišče za načrtovanje procesov oskrbovalne verige, • mapirati poslovni proces, • simulirati delovanje mapiranega procesa, • analizirati rezultate simulacije mapiranega procesa, • pristopiti k vzpostavljanju vitkih procesov oskrbovalnih verig.

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta. Stare, A. (2020). AGILNO?! Projekti, zaposleni, podjetja. Stare, A. (2013). Agilni projektni management – inovativen pristop k managementu projektov - Pristop prihodnosti ali modna muha? https://projekt35.si/wp-content/uploads/2019/09/PF13-Stare-AgPM.pdf Sutherland, J. (2016). V gruču do uspeha – naredi 2x več v pol časa. Baudin, M. (2002). LEAN Logistics. Taylor & Frances Group. Baudin, M. (2010). LEAN Assembly. Taylor & Frances Group. Laguna, M. & Marklund, J. (2018). Business Process Modeling, Simulation and Design. Chapman and Hall/CRC.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Opombe

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. • Ocena e-predavanj 10% • Ocena e-vaj 10% • Pisni izpit 50% • Seminarska ali projektna naloga 30%

 • izr. prof. dr. BRIGITA GAJŠEK

 • Pisni izpit: 50
 • Seminarsko delo – projekt: 30
 • Naloge v okviru vaj: 10
 • Sodelovanje na predavanjih in domače naloge: 10
 • E-naloge: 0

 • : 45
 • : 40
 • : 125

 • slovensko, angleško
 • slovensko, angleško

 • LOGISTIKA SISTEMOV - 1.