SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so: • opredeliti značilnosti mobilnosti ljudi in blaga • teoretično opredeliti in praktično razložiti strukturo, standarde in vplive pametnega mesta, • teoretično opredeliti pametno mobilnost ljudi in blaga v urbanih okoljih in to prenesti na primere iz prakse, • opredeliti ITS sisteme za omejevanje dostopa in njihov praktični prenos na realne probleme, • teoretično opredeliti prometno varnost v pametni mobilnosti in praktično razložiti vpliv varnosti na mobilnost, • praktično razložiti pristop k reševanju problematike pametne in varne mobilnosti ljudi in blaga. Kompetence, ki jih pridobijo študenti: • spoznajo in razumejo sistem in elemente pametne in varne mobilnosti ljudi in blaga, • spoznajo in razumejo ITS sisteme za omejevanje vstopa v urbana središča, • spoznajo in razumejo vpliv prometne varnosti na mobilnost ljudi/blaga, • se usposobijo za analiziranje, kritično ovrednotenje in za snovanje posameznih elementov pametne mobilnosti ljudi/blaga, • se usposobijo za prenos teoretičnega znanja na praktične probleme.

Vsebina

• Pametna mesta (struktura, standardi, ekološki ter družbeni vplivi pametnega mesta). • Mobilnost ljudi in blaga (tehnike in instrumenti za upravljanje mobilnosti, MaaS, MoD, načrti mobilnosti, načela celostnega načrtovanja) • Pametna mobilnost ljudi in blaga v urbanih območjih in skupnostih (mobilnostni sistemi in nadzorni/informacijski centri, kolektivna mobilnost in skupna raba vozil, koncepti mestne/urbane distribucijske logistike in konsolidacijski centri, blagovni tokovi). • ITS v navezavi s sistemi za omejevanje vstopa v urbana središča (okoljske cone/sheme, nadzor in regulacija parkiranja, ITS v javnem prevozu, interoperabilnost, RFID in NFC tehnologije. • Prometna varnost v okviru pametne mobilnosti.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju). Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Praktične strokovne ekskurzije v podjetja in druga okolja. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e- vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Študent bo ob zaključku predmeta zmožen: • razumeti pomen urejenega mobilnostnega sistema v logističnem sistemu, • razumeti in opredeliti elemente pametnega mesta in mobilnostnega sistema znotraj njih, • evalvirati pomen prometno varnostnega vidika v logističnem sistemu, • organizirati premik ljudi/blaga znotraj pametnih urbanih središč, • zbrati podatke o posameznem elementu pametne in varne mobilnosti ljudi/blaga, jih potem analizirati in ovrednotiti, ter odločati o predlogih

Temeljni literatura in viri

Topolšek, D., Cvahte Ojsteršek, T. Pametna in varna mobilnost, e-gradivo (v pripravi). Topolšek, D., Cvahte Ojsteršek, T. (2016). Mestna logistika in mobilistika: e-gradivo. Celje: Fakulteta za logistiko, http://estudij.um.si/. Anthopoulos, L. G. (2019). Smart city emergence: cases from round the world. Elsevier. https://www.elsevier.com/books/smart-city-emergence/anthopoulos/978-0-12-816169-2. European Environment Agency (2016). Towards clean and smart mobility : transport and environment in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Faulin, J., Grasma, S. E., Hircsh, P. (2019). Sustainable Transportation and Smart Logistics: Decision-Making Models and Solutions. Elsevier. Flügge, B. (2017). Smart mobility - connecting everyone: trends, concepts and best practices. Wiesbaden : Springer Vieweg. Hatzelhoffer, L., Kolar-Thompson,L. (2012) Smart city in practice: converting innovative ideas into reality : evaluation of the T-City Friedrichshafen.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Opombe

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit 60% Raziskovalna naloga 20% Ocene sprotnih aktivnosti pri predavanjih in e-predavanjih 10% Ocene sprotnih aktivnosti pri vajah in e-vajah 10%

 • red. prof. dr. DARJA TOPOLŠEK

 • Pisni izpit: 60
 • Raziskovalna naloga: 20
 • Naloge v okviru vaj: 10
 • Sodelovanje pri predavanjih in vajah: 10
 • E-naloge: 0

 • : 45
 • : 40
 • : 155

 • slovensko, angleško
 • slovensko, angleško

 • LOGISTIKA SISTEMOV - 1.