SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so: • opredeliti in poglobljeno razumeti vrednostne verige v logistiki, • spoznati in razumeti logistične stroške in njihovo vlogo v oskrbovalni verigi, • razumeti ekonomsko učinkovitost in uspešnost, • presojati logistične investicije, • razumeti in uporabiti modele zaračunavanja logistične infrastrukture. Kompetence, ki jih pridobijo študenti: • osvojijo teoretično znanje na področju vrednostnih verig in logističnih stroškov, • poglobljeno razumejo logistične stroške in vplive na delovanje oskrbovalne verige, • spoznajo in razumejo merila za presojanje ekonomske učinkovitosti in uspešnosti, • razumejo ekonomske modele presojanja investicij, • analizirajo in razumejo različne modela zaračunavanja uporabe logistične infrastrukture.

Vsebina

1. Vrednostne verige v logistiki (opredelitev vrednostne verige, model vrednostne verige). 2. Stroškovni vidik logističnih procesov (logistični stroški, stroškovne funkcije). 3. Ekonomska učinkovitost in uspešnost (finančni izkazi, presojanje ekonomske učinkovitosti in uspešnosti oskrbovalne verige). 4. Ekonomika logističnih investicij (vrste logističnih investicij, ekonomski modeli presojanja investicij, odločitveni modeli). 5. Modeli zaračunavanja uporabe logistične infrastrukture (stroški logistične infrastrukture, modeli zaračunavanja, učinkovitost modelov).

Metode poučevanja in učenja

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju). Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Praktične strokovne ekskurzije v podjetja. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e- vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Študent bo ob zaključku predmeta zmožen: • opredeliti in razumeti koncept vrednostne verige, • definirati in analizirati logistične stroške v oskrbovalni verigi, • izbrati in uporabiti kazalnike ekonomske uspešnosti in učinkovitosti, • evalvirati vrednostno verigo v logistiki, • analizirati in ovrednotiti logistične investicije, • izbrati in uporabiti model zaračunavanja uporabe logistične infrastrukture.

Temeljni literatura in viri

Rosi, B., Sternad, M., Rosi, M. Ekonomika oskrbovalnih verig – e gradivo (v pripravi). Sternad, M. & Rosi, B. (2011). Obvladovanje vrednostne verige v logistiki – e gradivo. Celje: FL. Button, K. (2010). Transport economics. 3rd Edition. Massachusetts, Edward Elgar Publishing Limited. Blauwens, G., De Baere, P. & Van de Voorde, E. (2010). Transport economics. Antwerpen: Uitgeverij De Boeck. Jonsson, P. (2008). Logistics and Supply Chain Management. London: McGraw-Hill.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Opombe

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit 50% Projektna naloga 40% Naloge pri e-predavanjih in e-vajah 10%

 • red. prof. dr. BOJAN ROSI
 • izr. prof. dr. MARJAN STERNAD

 • Pisni izpit: 50
 • Projektna naloga: 40
 • Sodelovanje pri predavanjih in vajah: 10
 • E-naloge: 0

 • : 40
 • : 40
 • : 100

 • slovensko, angleško
 • slovensko, angleško

 • LOGISTIKA SISTEMOV (Gospodarski modul) - 2.