SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj predmeta so: • Seznaniti študente s pripravo, pisanjem in objavljanjem znanstveno-raziskovalnega dela. • Seznaniti študente z znanstvenimi revijami in faktorji vpliva. • Seznaniti študente z bazama Cobiss in Sicris. • Usposobiti študente za samostojno pripravo znanstvenih člankov. • Usposobiti študente za samostojno pripravo in izvedbo znanstveno-raziskovalnih projektov. • Seznaniti študente z avtorskimi pravicami v raziskovalnem delu in znanstvenem publiciranju. • Cilj predmeta je aplikativna uporaba znanj, ki jih študent pridobi tekom študija, pridobivanje komunikacijskih spretnosti, dela v timu ipd. Kompetence ki jih razvijejo študentje: • Se naučijo analizirati kompleksna, necelovita (nepopolna) in nasprotujoča si področja znanj ter razumljivo pojasniti rezultate raziskovalnega dela. • Sposobnost samostojnega načrtovanja raziskovalnega dela in uporabe raziskovalne metodologije. • Se usposobijo za raziskovalno delovanje z minimalnim vodenjem • Se usposobijo za samostojno in kompetentno komunicirati v strokovnih debatah. • Spoznajo in razumejo pomen publiciranja raziskovalnega dela.

Vsebina

Študent, ki se je že priključil k raziskovalnemu delu v enem izmed laboratorijev, v okviru predmeta Raziskovalni projekt, pod mentorstvom visokošolskih učiteljev, asistentov ali raziskovalcev v laboratoriju, nadaljuje delo pri izbranem znanstveno raziskovalnem projektu. Odvisno od izbrane tematike in metod dela, spoznajo in poglobijo znanje znanstvenega dela. Teoretično znanje pridobljeno v 1. in 2. letniku uporabijo konkretno na zastavljenem logističnem problemu, ki je pri predmetu. Fokus je na: • Raziskovalnem delu (raziskovalne niše, SLR, Baze SSCI, SCI, Scopus, Definiranje ključnih besed, Izbira raziskovalne tematike in teme, Definiranje namena in ciljev, Raziskovalna orodja, Struktura raziskovalnih projektov, Načrt raziskave, Etika v znanstvenoraziskovalnem delu). • Znanstvenih člankih in projektih (Struktura, priprava in pisanje ter objava znanstvenih člankov). • Prenosljivih znaniha (Udeležba na strokovnih in znanstvenih konferencah, simpozijih, Udeležba na seminarjih, delavnicah, Udeležba na zagovorih zaključnih del).

Metode poučevanja in učenja

Predmet vključuje različne metode poučevanja in učenja, kot so: predavanja, razprava, seminarsko delo in samostojni študij študentov. Del študija se izvaja v predavalnici, del pa v e-obliki. Del samostojnega študija predstavlja tudi udeležba na seminarjih, konferencah, delavnicah, zagovorih zaključnih del. Študent mora opraviti določeno število ur znanstveno raziskovalnega dela v laboratoriju na FL. Po opravljenem delu pod nadzorom mentorja pripravi članek, ki ga na koncu javno predstavi.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Ob zaključku predmeta bo študent zmožen: • Zasnovati načrt raziskave in izvesti raziskavo z minimalnim vodenjem. • Definirati možnosti in načine publiciranja. • Razumeti proces raziskovalnih projektov, od ideje do zaključka raziskave. Sposobnost iskanja in pregleda publikacij ter objavljanja znanstvenih rezultatov. • Analizirati podatke ter interpretirati spoznanja s področja pregleda znanstvene literature. • Pripraviti in jasno predstaviti znanstveni prispevek na delavnici, konferenci, seminarju. • Povezati teoretična znanja s področja predmetov študijskega programa in jih uporabiti za izvajanje zastavljenih nalog. • Rešiti zastavljenen logistični problem, opisan v članku, ki je praviloma osnova za magistrsko delo. • Spretnosti komuniciranja in dela v skupini: ob komuniciranju in delu z drugimi znanstveniki. • Reševanje problemov: z iskanjem rešitev pri zastavljenih nalogah.

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta. Carey, S. S. (2011). A beginner's guide to scientific method. 4th ed. Wadsworth: Cengage Learning. Gauch Jr., H. G. (2003). Scientific method in practice. 1st ed. Cambridge: University Press. Katz M. J., From research to Manuscript, A guide to scientific writing, Springer Science + Bussines Media B. V., 2009. Day, R A. How to write and publish a scientific paper. Cambridge: Cambridge University Press, 2012 (7th edition).

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Študent mora biti vpisan v 2. letnik.

Opombe

• Ocena predstavitve rezultatov raziskovalnega dela 20% • Raziskovalna naloga 50% • Udeležba na znanstveni mednarodni delavnici, konferencah, seminarjih, zagovori 30%

  • izr. prof. dr. MATEVŽ OBRECHT

  • Raziskovalna naloga: 50
  • Akt. sodel. na seminarju ter pri raziskov. delu: 30
  • Predstavitev in zagovor projekta: 20

  • : 20
  • : 250

  • slovensko, angleško
  • slovensko, angleško

  • LOGISTIKA SISTEMOV (Gospodarski modul) - 2.
  • LOGISTIKA SISTEMOV (Tehnično-tehnološki modul) - 2.