SLO | EN

Cilji in kompetence

• Poglobiti znanje iz področja raziskovalnega dela in metodologije raziskovanja. • Poglobiti in pridobiti nova znanja iz področja procesiranja in analiziranja podatkov ter ustrezne uporabe podatkovnih baz. • Poglobiti znanja iz področij komunikacije in interpretacije raziskovalnih rezultatov. • Pridobiti nova znanja o etiki v raziskovanju in razjasnitve o originalnosti raziskovalnega dela ter plagiarizmu (tudi orodja za razpoznavanje plagiarizma). Kompetence, ki jih študentke/študenti osvojijo: • Študent/ka razume metodlogijo raziskovanja in jo zna uporabiti pri svojem raziskovalnem delu. • Študent/ka je sposobna analizirati in procesirati podatke, uporabljati podatkovne baze, ki ji omogočajo potrditev/zavrnitev hipotez. • Študent/ka zna ustrezno interpretirati pridobljene rezultate in jih komunicirati v pisni in/ali ustni obliki. • Študent/ka razume pomen raziskovalne etike in zna z različnimi orodji zaznati plagiarizem.

Vsebina

1. Metodlogija raziskovanja: • Pomen in cilji raziskav, motivacija za raziskovanje, vrste raziskav, raziskovalni pristopi, raziskovalni proces, kriteriji za dobro raziskavo. • Definicija raziskovalnega izziva, priprava načrta raziskovanja, hipoteze, načrtovanje in izbor ustreznih metod, kvantitativne in kvalitativne metode. 2. Podatki in podatkovne baze • Science in Nature Research, Web of Science, Scopus, Proquest, Sciencedirect, ... • Procesiranje in analiziranje podatkov • Ustrezna navedba virov 3. Interpretacija, komuniciraje raziskovalnih rezultatov, tako pisno kot ustno (prezentacija) • Tehnike interpretacije • Priprava pisnih poročil 4. Plagiarizem in etika • Razumevanje raziskovalne etike • Vrste in vzroki plagiarizma, sankcije, orodja za razpoznavanje plagiarizma.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja: Prednost bomo dali inovativnim načinom učenja in poučevanja ter novim didaktičnim pristopom. Predavanja bodo temeljila na t.i. sodelovalnem učenju, saj bi radi v okviru predmeta dosegli najvišjo kognitivno raven razumevanja (načrtovanje, kreiranje, inoviranje).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Študentka/študent bo zmožna/zmožen: • uporabiti metodologijo raziskovanja pri svojem raziskovalnem delu, identificirati raziskovalne vrzeli, • demonstrirati znanje o izbranih metodlogijah in raziskovalnih metodah, • analizirati in procesirati podatke za potrditev/zavrnitev svojih hipotez in tudi uporabiti ustrezne podatkovne baze, • uporabiti različne podatkovne baze in pridobivati podatke za svoje raziskovalno delo, • sposobna interpretirati in skomunicirati svoje raziskovalne rezultate, tako v pisni, kot tudi v ustni obliki, • uporabiti kritičen razmislek pri evalvaciji raziskovalnih rezultatov, • uporabiti etične usmeritve pri svojem raziskovalnem delu in se izogibati plagiarizmu.

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta. Carey, S. S. (2011). A beginner's guide to scientific method. 4th ed. Wadsworth: Cengage Learning. Gauch Jr., H. G. (2003). Scientific method in practice. 1st ed. Cambridge: University Press. Kothari, C. R. (2013). Research methodology: Methods and Techniques. 3rd edition. New Age International Pvt Ltd Publishers.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Opombe

• Izpit (pisni) 100% • Opravljene obveznosti e-predavanj so pogoj za pristop k  izpitu.

  • red. prof. dr. REBEKA KOVAČIČ LUKMAN

  • Pisni izpit: 100
  • E-naloge: 0

  • : 20
  • : 70

  • slovensko, angleško
  • slovensko, angleško

  • LOGISTIKA SISTEMOV - 1.