SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so: • opredeliti integracije procesov oskrbovalne verige; • spoznati in določiti metrike oskrbovalne verige; • razumeti in v praksi uporabiti kazalnike uspešnosti in učinkovitosti; • presojati učinkovitost in uspešnost oskrbovalne verige; • razumeti zrelostne modele oskrbovalne verige. Kompetence, ki jih pridobijo študenti: • osvojijo teoretično znanje na področju integracije oskrbovalnih verig; • poglobljeno razumejo logistične procese v oskrbovalni verigi; • spoznajo in razumejo metriko oskrbovalnih verig; • razumejo zrelostne modele oskrbovalnih verig; • analizirajo in primerjajo oskrbovalne verige.

Vsebina

1. Integracija logističnih procesov (opredelitev integracije, vrste integracij, vplivi integracije na oskrbovalne verige - OV). 2. Metrika logističnih procesov (definiranje metrike, kategorizacija metrike). 3. Uspešnost in učinkovitost logističnih procesov (definiranje uspešnosti in učinkovitosti OV, kazalniki uspešnosti, kazalniki učinkovitosti, merjenje učinkovitosti in uspešnosti). 4. Zrelostni model integracije procesov OV (predstavitev modela, stopnje zrelosti OV, integracija procesov, primerjava delovanja OV).

Metode poučevanja in učenja

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju). Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Praktične strokovne ekskurzije v podjetja. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Študent bo ob zaključku predmeta zmožen: • opredeliti in razumeti integracijo procesov znotraj oskrbovalne verige; • določiti in uporabiti metriko oskrbovalne verige; • izbrati in uporabiti kazalnike uspešnosti in učinkovitosti; • analizirati in ovrednostiti uspešnost in učinkovitost oskrbovalne verige; • evalvirati delovanje oskrbovalne verige; • analizirati in vrednotiti zrelost oskrbovalne verige.

Temeljni literatura in viri

Sternad, M. Merjenje učinkovitosti in uspešnosti oskrbovalne verige e-gradivo (v pripravi). Sternad, M. 2020. Integracija oskrbovalnih verig – e gradivo. Celje: FL. APICS. 2017. Supply Chain Operations Reference Model SCOR. Gajšek, B. & Sternad, M. 2020. Information flow in the context of the green concept, industry 4.0, and supply chain integration. Cham: Springer. Jonsson, P. 2008. Logistics and Supply Chain Management. London: McGraw-Hill. Sternad, M. Rosi, B. 2011. Obvladovanje vrednostne verige v logistiki – e gradivo. Celje: FL. Christopher, M. 2005. Logistics and supply chain management. Edinburgh: Pearson.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Opombe

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit 60% Raziskovalna naloga 30% Naloge pri e-predavanjih in e-vajah 10%

 • izr. prof. dr. MARJAN STERNAD

 • Pisni izpit: 60
 • Raziskovalna naloga: 30
 • Naloge v okviru vaj: 10
 • E-naloge: 0

 • : 45
 • : 40
 • : 125

 • slovensko, angleško
 • slovensko, angleško

 • LOGISTIKA SISTEMOV - 1.