SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji predmeta: - Nadgraditi znanje na področju mehatronike s predstavitvijo sodobnih robotskih sistemov. - Opredeliti pomen in vlogo robotskih sistemov v logistiki. - Pojasniti principe delovanja industrijskih, kolaborativnih in mobilnih robotov ter brezpilotnih zrakoplovov. - Pojasniti principe delovanja senzorjev, aktuatorjev in robotskih prijemal. - Pojasniti teoretične principe modeliranja in vodenja robotskih mehanizmov. - Pojasniti komponente in postavitve prilagodljivih intralogističnih procesov. - Pojasniti komponente in principe delovanja robotskega komisioniranja, sestave, sortiranja, paletiranja in strege. Kompetence študenta: - Spozna in razume delovanje različnih robotskih sistemov in njihovih pomembnejših komponent. - Spozna, razume in je sposoben izbrati primerne robotske sisteme in prijemala pri načrtovanju prilagodljivih intralogističnih sistemov. - Sposoben je izdelati in simulirati prilagodljiv intralogistični proces. - Zna simulirati in implementirati osnovne robotske aplikacije. - Sposoben je oceniti in izbrati optimalna prijemala pri robotskem komisioniranju, sestavi, sortiranju, paletiranju in stregi.

Vsebina

1. Uvod, osnovne definicije, uporaba robotskih sistemov v logistiki. 2. Industrijski in kolaborativni roboti: zgodovina robotike, osnovne definicije, osnovne komponente, zgradba robotskega krmilnika, konfiguracije robotov, koordinatni sistemi, prostostne stopnje, direktni in inverzni kinematični model, homogene transformacije, senzorji, aktuatorji, prijemala, razvojna orodja, programiranje robotov, robotsko komisioniranje z uporabo 2D in 3D strojnega vida. 3. Mobilni roboti (avtonomna in avtomatsko vodena vozila): uporaba mobilnih robotov v logistiki, konfiguracije pogonskega in krmilnega sistema, senzorji, aktuatorji, varnostni laserski skenerji, robotski operacijski sistem (ROS), lokacijski sistemi, navigacijski sistemi, centralno nadzorni sistemi, virtualna robotska eksperimentalna orodja. 4. Brezpilotni zrakoplovi (droni): uporaba brezpilotnih zrakoplovov v logistiki, konfiguracije zrakoplovov, senzorji, aktuatorji, lokacijski sistemi, navigacijski sistemi, zemeljski nadzorni sistemi, zakonodaja. 5. Komponente in postavitve prilagodljivih proizvodnih in logističnih sistemov. Modeliranje in simulacija diskretnih dogodkovnih sistemov (discrete event systems - DES). Modeliranje DES z uporabo Petrijevih mrež.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju). Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Študent je ob zaključku predmeta zmožen: - Razumeti in podrobneje razložiti delovanje različnih robotskih sistemov in njihovih komponent. - Oceniti potencial uporabe robotskih sistemov v intralogistiki. - Analizirati, kritično ovrednotiti ter izbrati primerne robotske sisteme za izboljšanje intralogističnih procesov. - Formulirati matematične modele robotskih mehanizmov. - Uporabljati računalniška orodja za simulacijo in programiranje robotskih sistemov. - Modelirati in simulirati diskretne dogodkovne sisteme. - Načrtovati, analizirati in optimirati intralogistične procese z uporabo sodobnih robotskih sistemov. - Aplicirati intralogistične procese (sestava, sortiranje, komisioniranje, paletiranje, strega) z uporabo sodobnih robotskih sistemov.

Temeljni literatura in viri

1. E-gradivo predmeta. 2. Mihelj, M., et al. (2019), Robotics, Springer, ISBN: 978-3030102852. 3. Ross, L. T., Fardo, S. W., & Walach, M. F. (2017). Industrial Robotics Fundamentals: Theory and Applications. Goodheart-Willcox, ISBN: 978-1631269417. 4. Günter Ullrich (2016). Automated Guided Vehicle Systems: A Primer with Practical Applications. Springer, ISBN: 978-3662448137. 5. J. Banks, J. S. Carson, B. L. Nelson, D. M. Nicol. Discrete-Event System Simulation (5th Edition), Pearson Education Limited, 2020, ISBN: 978-0136062127. 6. Zhou, M., & Wu, N. (2018). System modeling and control with resource-oriented Petri nets (Vol. 35). CRC Press. ISBN: 978-1439808849. 7. D. A. Coley. Introduction To Genetic Algorithms For Scientists And Engineers, World Scientific Publishing Co., 2003.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni posebnih pogojev.

Opombe

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): - Seminarska (projektna) naloga 20% - Laboratorijske vaje 30% - Pisni izpit (teoretično znanje) 50% Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu.

 • red. prof. dr. TONE LERHER, univ. dipl. gosp. inž.
 • doc. dr. DARKO HERCOG, univ. dipl. inž. el.

 • Pisni izpit: 50
 • Laboratorijske vaje: 30
 • Projektna naloga: 20
 • E-naloge: 0

 • : 40
 • : 40
 • : 100

 • slovensko, angleško
 • slovensko, angleško

 • LOGISTIKA SISTEMOV (Tehnično-tehnološki modul) - 2.