SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji predmeta: • opredeliti vlogo sodobnih tehniških rešitev in njihovo uporaba v intralogistiki, • predstaviti možne tehnično-tehnološke rešitve za uporabo v pametnih tovarnah in pametnih skladiščih, • predstaviti primer načrtovanja in analize prostorske razvrstitve "layout-a" fleksibilnih proizvodnih in skladiščnih sistemov, • pojasniti pomen uporabe avtomatiziranih in robotiziranih transportno-skladiščnih rešitev v pametnih tovarnah in pametnih skladiščih, • opredeliti sistematični pristop pri reševanju različnih tehniških izzivov v intralogistiki, • predstaviti primer modeliranja in optimizacije intralogističnih sistemov z uporabo naprednih modelov in računalniško podprtih orodij, • nadgraditi znanje na področju načrtovanja in razvoja novih modelov za reševanje izzivov intralogističnih sistemov. Kompetence, ki jih študentje osvojijo: • spoznati in razumeti delovanje različnih sodobnih tehnoloških rešitev v pametnih tovarnah in pametnih skladiščih, • se usposobiti za izdelavo in analizo "layout-a" fleksibilnih proizvodnih in skladiščnih sistemov, • se usposobiti za izbiro in implementacijo avtomatizirane in robotizirane transportno-skladiščne tehnike in tehnologije, • se usposobiti za izbiro optimalnega transportnega sredstva pri skladiščenju, komisioniranju, oskrbi delovnih mest, pakiranju in stregi. • sposoben je izdelati model tovarne ali skladišča ter simulirati, optimirati in analizirati transportne, skladiščne in oskrbne procese v intralogistiki.

Vsebina

1. Intralogistika ("Layout", avtomatizirano in robotizirano skladiščenje, notranji transport, oskrba in strega delovnih mest, metodologije in analitični/numerični modeli, pretočna zmogljivost in sledljivost). 2. Pametne tovarne (pametni izdelki, stroji in procesi, novi poslovni modeli "Batch size 1", koncept delovnega mesta "Operator 4.0", model gibke platforme pametne tovarne). 3. Pametna skladišča (procesi v pametnem skladišču, robotizacija skladiščnih procesov, obogatena in virtualna resničnost, pametne palete in zaboji, umetna inteligenca, AGV in avtonomni mobilni roboti AMR, lokalizacija in navigacija). 4. Sistematična prostorska razvrstitev "layout" fleksibilnih proizvodnih in skladiščnih sistemov (diagrami toka materiala, grobo in fino planiranje, Sankey diagram, matrike toka materiala, DIJKSTRA algoritem, analitično in numerično modeliranje "layout-a" proizvodnih in skladiščnih sistemov). 5. Avtomatizirani skladiščni sistemi in mobilni roboti za podporo komisioniranju (avtonomni mobilni roboti AMR, kolaborativni mobilni roboti KMR, avtonomni viličarji AGV, analitični in numerični modeli za izračun učinkovitosti sistemov). 6. Simulacijsko modeliranje transportno-skladiščnih sistemov v intralogistiki (zvezna in diskretna optimizacija transportno-skladiščnih sistemov v intralogistiki, enojna- in več-objektna optimizacija, digitalni dvojček transportno-skladiščnega sistema).

Metode poučevanja in učenja

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju). Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v laboratoriju, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Študent je ob zaključku predmeta zmožen: • razumeti in kritično ovrednotiti priložnost uporabe sodobnih tehniških rešitev za izboljšavo procesov v intralogistiki, • načrtovati, analizirati in ovrednotiti prostorsko razvrstitev "layout" fleksibilnih produkcijski in skladiščnih sistemov, • načrtovati, analizirati in optimirati rešitve avtomatiziranih transportno-skladiščnih sistemov v intralogistiki, • načrtovati in analizirati mobilni robotizirani sistem za podporo procesu komisioniranja, • uporabiti standarde (ISO, EN) in tehnična priporočila (VDI, FEM) za modeliranje intralogističnih sistemov, • aplicirati analitične modele in računalniško podprta orodja za modeliranje intralogističnih sistemov, • oceniti potencial uporabe mobilnih avtonomnih vozičkov tudi na ostalih področjih priložnosti (uporaba v bolnišnicah, mestnih središčih, letališčih).

Temeljni literatura in viri

• E-gradivo predmeta. • Lerher, T. (2021). Skladiščno-komisionirni sistemi. Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo. • Lerher, T. (2021). Avtomatsko vodeni in avtonomni vozički ter mobilni roboti v intralogistiki. Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo.Heinrich, M. (2016). Transport- und Lagerlogistik: Systematik, Planung, Einsatz und Wirtschaftlichkeit. Springer Vieweg. • Bartholdi, J.J., Hackman, S.T. (2017). Warehouse and distribution science, Release 0.98. The Supply Chain & Logistics Institute, H. Milton Stewart School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology Atlanta, USA. • Kay, M.G. (2016). Production system design. Department of Industrial and Systems Engineering, North Carolina State University, USA. • Glock, C., Grosse, E. (2017). Warehousing 4.0 - Technische Lösungen und Managementkonzepte für die Lagerlogistik der Zukunft. B + G Wissenschaftsverlag. • Stephens, M.P. (2019). Manufacturing Facilities Design & Material Handling: Sixth Edition (6th ed.). Purdue University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv15wxptd • Tompkins, J.A., White, J.A., Bozer, Y.A., Tanchoco, J.M.A. (2011). Facilities Planning: Fourth Edition (4th ed). John Wiley & Sons Inc., New York, United States.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Opombe

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): • Opravljene domače naloge 10% • Projektna naloga 40% • Pisni izpit (teoretično in praktično znanje) 50%

  • red. prof. dr. TONE LERHER, univ. dipl. gosp. inž.

  • Pisni izpit: 50
  • Projektna naloga: 40
  • Domače naloge: 10

  • : 40
  • : 40
  • : 100

  • slovensko, angleško
  • slovensko, angleško

  • LOGISTIKA SISTEMOV (Tehnično-tehnološki modul) - 2.